ОРГАНІЧНИЙ ВИ­ХІД

ЗА ПІВТОРА ДЕСЯТИРІЧЧЯ КІЛЬ­КІСТЬ ВИ­РО­БНИ­КІВ ОР­ГА­НІ­ЧНОЇ ПРО­ДУ­КЦІЇ В УКРА­Ї­НІ ЗРОСЛА БІЛЬШ НІЖ У 100 РА­ЗІВ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: МИХАЙЛО ДИКАЛЕНКО

В Укра­ї­ні ви­ро­бни­ків ор­га­ні­чної про­ду­кції ста­ло у 100 ра­зів біль­ше

У за­галь­ній стру­кту­рі ви­ро­бни­цтва і збу­ту всі­єї про­до­воль­чої про­ду­кції в Укра­ї­ні ви­ро­би із «зе­ле­ним жу­рав­ли­ком» або ін­ши­ми ви­да­ми органічного мар­ку­ва­н­ня по­ки за­йма­ють час­тку на ме­жі ста­ти­сти­чної по­хиб­ки. За да­ни­ми Між­на­ро­дної фе­де­ра­ції ру­ху еко­ло­гі­чно­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства (IFOAM), пло­ща ві­тчи­зня­них сер­ти­фі­ко­ва­них ор­га­ні­чних сіль­го­спу­гідь у 2016 ро­ці ста­но­ви­ла ли­ше 0,9% від за­галь­ної пло­щі зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня. За­га­лом в Укра­ї­ні на­лі­чу­ва­ло­ся 294 го­спо­дар­ства, що отримали ста­тус ор­га­ні­чних.

Май­же по­ло­ви­на угідь за­галь­ною пло­щею до 400 000 га бу­ли зайня­ті під ви­ро­щу­ва­н­ня зернових, бі­ля чвер­ті — олій­ни­ми і зер­но­бо­бо­ви­ми. Усе ін­ше при­па­да­ло на ово­че­ві план­та­ції, са­ди й рі­зні сіль­гос­пкуль­ту­ри. Крім то­го, в Укра­ї­ні сер­ти­фі­ко­ва­ні 550 000 га ди­ко­ро­сів. Ра­зом з тим, як за­зна­ча­ють у Фе­де­ра­ції органічного ру­ху Укра­ї­ни, з 2002 ро­ку (ко­ли органічний на­прям по­чав роз­ви­ва­ти­ся у кра­ї­ні) кіль­кість сер­ти­фі­ко­ва­них го­спо­дарств зросла більш ніж у 100 ра­зів, а за­галь­на пло­ща сер­ти­фі­ко­ва­них зе­мель — утри­чі. Це дає фа­хів­цям під­ста­ву ствер­джу­ва­ти, що ор­га­ні­чне сіль­сько­го­спо­дар­ське ви­ро­бни­цтво пе­ре­тво­ри­ло­ся на один з най­пер­спе­ктив­ні­ших ви­дів аграр­но­го бізнесу.

ЗАКОНОДАВЧЕ РІШЕННЯ

10 ли­пня 2018 ро­ку пар­ла­мент ухва­лив в ці­ло­му За­кон Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до органічного ви­ро­бни­цтва, обі­гу та мар­ку­ва­н­ня

ор­га­ні­чної про­ду­кції». «Прийня­т­тя за­ко­ну дасть по­штовх до ста­ло­го роз­ви­тку органічного ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні, під­ви­щить кон­ку­рен­то­спро­мо­жність ор­га­ні­чної про­ду­кції та роз­ши­рить зов­ні­шні рин­ки для її збу­ту», — за­яви­ла пі­сля ухва­ле­н­ня до­ку­мен­та за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Оль­га Тро­фім­це­ва.

Зокре­ма, як під­кре­сли­ли у Мі­на­гро­про­ді, но­вий за­кон за­про­ва­джує про­зо­ру си­сте­му ре­є­стра­ції як ор­га­нів сер­ти­фі­ка­ції, так і без­по­се­ре­дньо опе­ра­то­рів рин­ку. Вста­нов­ле­ні чі­ткі нор­ми для ре­є­стра­ції органічного на­сі­н­ня, ви­зна­ча­є­ться ме­ха­нізм дер­жав­но­го кон­тро­лю за ді­яль­ні­стю суб’єктів рин­ку ор­га­ні­чної про­ду­кції то­що.

За сло­ва­ми го­ло­ви прав­лі­н­ня Фе­де­ра­ції органічного ру­ху Укра­ї­ни Єв­ге­на Мі­ло­ва­но­ва, но­вий до­ку­мент є ло­гі­чним до­пов­не­н­ням «ор­га­ні­чної» за­ко­но­дав­чої ба­зи, за­галь­ні за­са­ди якої бу­ли ви­зна­че­ні у 2013 ро­ці За­ко­ном Укра­ї­ни «Про ви­ро­бни­цтво та обіг ор­га­ні­чної сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції та си­ро­ви­ни». «Прийня­тий за­кон ви­зна­чає ме­ха­ні­зми фун­кціо­ну­ва­н­ня органічного рин­ку, про­те уча­сни­кам органічного ру­ху Укра­ї­ни ще тре­ба роз­ро­би­ти близь­ко півтора де­ся­тка пра­вил та ін­ших підза­кон­них актів, які вди­хнуть справ­жню «ор­га­ні­чну жит­тє­ву си­лу» в но­вий до­ку­мент», — на­го­ло­шує Мі­ло­ва­нов.

ВНУТРІШНІЙ РИНОК

Між тим, пе­ре­бу­ва­ю­чи в очі­ку­ван­ні но­вої нор­ма­тив­ної ба­зи, опе­ра­то­ри органічного ви­ро­бни­цтва про­до­воль­чих то­ва­рів не бай­ди­ку­ють та про­дов­жу­ють роз­ви­ва­ти ринок. За­раз до­во­лі ча­сто лу­на­ють твер­дже­н­ня, що укра­їн­ське ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво існує ви­клю­чно за ра­ху­нок експорту. Це не зов­сім від­по­від­ає дій­сно­сті, адже, за да­ни­ми Фе­де­ра­ції органічного ру­ху, у 2017 ро­ці об­сяг вну­трі­шньо­го рин­ку органічного про­до­воль­ства ста­но­вив 29,4 млн єв­ро, у 2016-му — 21,2 млн єв­ро. Для по­рів­ня­н­ня у 2005 ро­ці на вну­трі­шньо­му рин­ку бу­ло про­да­но ор­га­ні­чної про­ду­кції всьо­го на 200 000 єв­ро.

Якщо на екс­порт зде­біль­шо­го йде про­ду­кція ро­слин­ни­цтва, ди­ко­ро­си і мед, то в Укра­ї­ні про­да­ю­ться ор­га­ні­чні мо­ло­ко­про­ду­кти, м’ясо і пло­до­о­во­че­ва про­ду­кція. То­му більш пра­виль­ним бу­де твер­дже­н­ня, що ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво з’яви­ло­ся і роз­ви­ва­є­ться у кра­ї­ні під впли­вом по­пи­ту на про­ду­кцію органічного сіль­сько­го го­спо­дар­ства з бо­ку рин­ків кра­їн ЄС. Однак зна­чна ча­сти­на про­ду­кції на вну­трі­шньо­му рин­ку, за від­су­тно­сті чі­тко ви­пи­са­них норм і кон­тро­лю над їх ви­ко­на­н­ням, на­справ­ді ли­ше імі­тує ор­га­ні­чне про­до­воль­ство і по су­ті вво­дить по­ку­пців в ома­ну. Са­ме цю про­бле­му і по­кли­ка­ний вре­гу­лю­ва­ти за­кон «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до органічного ви­ро­бни­цтва, обі­гу та мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції».

ЕКС­ПОРТ

Справ­жнім драй­ве­ром ві­тчи­зня­но­го органічного сіль­сько­го го­спо­дар­ства є і бу­де екс­порт­ний ринок. Що й не див­но — єв­ро­пей­ський ринок більш пла­то­спро­мо­жний, ніж укра­їн­ський, осо­бли­во ко­ли йде­ться про ре­а­лі­за­цію до­ро­гої ор­га­ні­чної про­ду­кції. У 2017 ро­ці за­галь­на су­ма експорту ор­га­ні­чної про­ду­кції з Укра­ї­ни, за да­ни­ми Фе­де­ра­ції органічного ру­ху, пе­ре­ви­щи­ла 65 млн єв­ро. У стру­кту­рі експорту пе­ре­ва­жа­ли зер­но, бо­бо­ві, олій­ні та яго­ди. Хо­ча та­кож екс­пор­ту­ва­ло­ся ма­сло, кру­пи, мо­ло­чні про­ду­кти то­що.

За під­ра­хун­ка­ми екс­пер­та Ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чно­го агент­ства «Апк-ін­форм» Те­тя­ни Друзь, у 2017 ро­ці з Укра­ї­ни бу­ло екс­пор­то­ва­но близь­ко 170 000 т органічного зер­на і го­ро­ху, що істо­тно пе­ре­ви­щи­ло по­ка­зни­ки 2016-го (150 000 т) і май­же вдві­чі — 2015 ро­ку. Основ­ни­ми зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми ста­ли пшениця і ку­ку­ру­дза, а го­лов­ним по­ку­пцем — кра­ї­ни ЄС і Швей­ца­рія. На Близь­кий Схід, США і Ка­на­ду при­па­ло ли­ше 2% від­ван­та­жень.

Лі­де­ром із за­ку­пів­лі укра­їн­сько­го органічного зер­на бу­ли Ні­дер­лан­ди — у 2017-му ту­ди від­ван­та­жи­ли 72 300 т зер­на, три чвер­ті яко­го ста­но­ви­ла ку­ку­ру­дза. Ре­а­лі­за­ці­єю органічного зер­на до Ні­дер­лан­дів за­йма­ли­ся ми­ну­ло­го ро­ку дев’ять укра­їн­ських під­при­ємств, лі­де­ром се­ред яких мо­жна вва­жа­ти хер­сон­ську ком­па­нію «Фір­ма «Алеф» ЛТД», що за­без­пе­чи­ла 63% су­ку­пно­го експорту.

Дру­га за об­ся­га­ми ім­пор­ту укра­їн­сько­го органічного зер­на — Ве­ли­ка Бри­та­нія (21 000 т у 2017 ро­ці), яка по­ки пе­ре­ва­жно за­ку­по­вує де­ше­ву си­ро­ви­ну для ви­ро­бни­цтва кор­мів. У стру­кту­рі по­ста­вок пе­ре­ва­жає пшениця (по­над 60% всьо­го експорту), а пра­цю­ва­ли на від­ван­та­же­н­ня до Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства всьо­го три укра­їн­ські ком­па­нії. При цьо­му близь­ко по­ло­ви­ни ре­а­лі­за­ції за­без­пе­чи­ла «Ре­гіо­наль­на зер­но­тор­гі­вель­на ком­па­нія». Стра­те­гі­чним рин­ком для укра­їн­ських ви­ро­бни­ків ор­га­ні­чної про­ду­кція є і Ні­меч­чи­на. Ми­ну­ло­го ро­ку во­на за­ку­по­ву­ва­ла май­же всю ор­га­ні­чну но­мен­кла­ту­ру, се­ред зернових го­лов­не мі­сце в екс­пор­ті по­сі­да­ла пшениця (по­над 60%). Са­ме з Ні­меч­чи­ною пра­цю­ють най­біль­ше укра­їн­ських ком­па­ній, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ор­га­ні­чно­му на­пря­мі, — 21, які у 2017-му від­ван­та­жи­ли більш ніж 20 000 т зер­на. Лі­де­ром се­ред них ста­ла «Ріт­тер Біо Агро», що за­без­пе­чи­ла 22% всьо­го експорту. Ва­жли­вим і пла­то­спро­мо­жним рин­ком є Ав­стрія, яка про­тя­гом остан­ніх двох ро­ків де­мон­струє ди­на­мі­чне збіль­ше­н­ня ім­пор­ту ор­га­ні­чної про­ду­кції з Укра­ї­ни. «За оцін­кою «Апк-ін­форм», у 2017 ро­ці кра­ї­на за­ку­пи­ла 18 600 т укра­їн­ських ор­га­ні­чних зернових, — роз­по­від­ає Друзь. — Тра­ди­цій­но в стру­кту­рі експорту до Ав­стрії пе­ре­ва­жа­ють ор­га­ні­чна пшениця і ку­ку­ру­дза, на які при­па­дає май­же 90% від­ван­та­жень».

За­ми­кає топ-5 по­ку­пців укра­їн­ської ор­га­ні­чної про­ду­кції Іта­лія, яка ми­ну­ло­го ро­ку ім­пор­ту­ва­ла 14 500 т укра­їн­сько­го органічного зер­на. Без­пе­ре­чним лі­де­ром про­да­жів бу­ла ку­ку­ру­дза (по­над 75% експорту), а ре­шта при­йшла­ся на ор­га­ні­чні пше­ни­цю та ячмінь.

За сло­ва­ми Друзь, укра­їн­ські ор­га­ні­чні зер­но­ві куль­ту­ри ко­ри­сту­ю­ться по­пи­том май­же у всіх єв­ро­пей­ських кра­ї­нах. Най­більш пер­спе­ктив­ни­ми кра­ї­на­ми для на­ро­щу­ва­н­ня по­ста­вок екс­перт вва­жає Ні­меч­чи­ну, Ні­дер­лан­ди та Швей­ца­рію. Та­кож є зна­чний потенціал роз­ши­ре­н­ня по­ста­вок ві­тчи­зня­ної ор­га­ні­чної про­ду­кції на ве­ли­кі рин­ки США і Ка­на­ди.

ОР­ГА­НІ­ЧНЕ ВИ­РО­БНИ­ЦТВО СТАЄ ОДНИМ З НАЙ­ПЕР­СПЕ­КТИВ­НІ­ШИХ ВИ­ДІВ АГРОБІЗНЕСУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.