ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Landlord - - РЕЙТИНГ ЕЛЕВАТОРИ -

Вінницька область остан­ні­ми ро­ка­ми впев­не­но по­сі­дає одне з пер­ших місць се­ред укра­їн­ських регіонів за об­ся­га­ми ва­ло­во­го збо­ру зер­на і на­сі­н­ня со­ня­шни­ка. З 2010-го об­сяг збо­ру зернових у обла­сті зріс на тре­ти­ну, а со­ня­шни­ка — по­тро­їв­ся. І аграр­ні го­спо­дар­ства ре­гіо­ну, ма­ю­чи у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні 1,7 млн га ріл­лі, про­дов­жу­ють по­стій­но на­ро­щу­ва­ти ви­ро­бни­цтво. Від­так зро­стає і за­галь­ний дефіцит потужностей для збе­рі­га­н­ня вро­жаю і до­ве­де­н­ня йо­го до не­об­хі­дних кон­ди­цій. За ін­фор­ма­ці­єю Де­пар­та­мен­ту агро­про­ми­сло­во­го роз­ви­тку, еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Він­ни­цької ОДА, тіль­ки за пер­ше пів­річ­чя ми­ну­ло­го ро­ку ка­пі­таль­ні інвестиції у сіль­сько­го­спо­дар­ську га­лузь Він­нич­чи­ни за­га­лом ста­но­ви­ли по­над 1,8 млрд гри­вень. Усьо­го ж в аграр­но­му се­кто­рі обла­сті в ста­ні ре­а­лі­за­ції пе­ре­бу­ва­ють 86 ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів на су­му 14,8 млрд гри­вень, які на­прав­ле­ні на роз­ви­ток аграр­но­го ви­ро­бни­цтва, ін­фра­стру­кту­ри збе­рі­га­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, мо­дер­ні­за­цію ви­ро­бни­чих потужностей під­при­ємств хар­чо­вої та пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті.

Зокре­ма, йде­ться і про бу­дів­ни­цтво і ре­кон­стру­кцію зернових скла­дів го­спо­дарств за­галь­ною по­ту­жні­стю збе­рі­га­н­ня і оброб­ки у 103 000 т. Та це не ви­рі­шить про­бле­ми де­фі­ци­ту елеваторних потужностей, який, ви­хо­дя­чи з ми­ну­ло­рі­чно­го об­ся­гу збо­ру зер­на і на­сі­н­ня со­ня­шни­ка, ста­но­вив 2,3 млн т.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.