ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Landlord - - РЕЙТИНГ ЕЛЕВАТОРИ -

Запорізька область — один з най­біль­ших ви­ро­бни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції та хар­чо­вих про­ду­ктів се­ред регіонів Укра­ї­ни. За­галь­на пло­ща сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь обла­сті ста­но­вить 2,25 млн га, які обро­бля­ють по­над 2500 го­спо­дарств всіх ти­пів вла­сно­сті та роз­мі­рів. Основ­ни­ми куль­ту­ра­ми ро­слин­ни­цтва є зер­но­ві та со­ня­шник, а у стру­кту­рі по­сів­них площ ози­мі за­йма­ють 38% від всі­єї пло­щі ріл­лі. Область по­сі­дає дру­ге мі­сце в Укра­ї­ні за по­сі­ва­ми ози­мих зернових та пер­ше — за по­сі­ва­ми ози­мої пше­ни­ці.

Про­тя­гом остан­ніх чо­ти­рьох ро­ків у обла­сті до­ся­гну­ті ре­кор­дні по­ка­зни­ки збо­ру вро­жаю зернових (ва­ло­вий збір що­ро­ку пе­ре­ви­щує 2,5 млн т), а у 2017-му по­ка­зник на­бли­зив­ся до 3 млн, що, за да­ни­ми За­по­різь­кої обл­держ­адмі­ні­стра­ції, є ре­кор­дним по­ка­зни­ком за остан­ні 30 ро­ків. По­при це у За­по­різь­кій обла­сті не­ви­прав­да­но ма­ла кіль­кість елеваторів — усьо­го 49, з яких до Основ­но­го ре­є­стру на кі­нець ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку бу­ли під­клю­че­ні ли­ше 33.

Ра­зом ці еле­ва­то­ри ми­ну­ло­го ро­ку бу­ли зда­тні за­без­пе­чи­ти пер­вин­ний обро­бі­ток і збе­рі­га­н­ня ли­ше по­ло­ви­ни вро­жаю — 1,9 млн т зер­на і на­сі­н­ня со­ня­шни­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.