ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Landlord - - РЕЙТИНГ ЕЛЕВАТОРИ -

Тра­ди­цій­но Волинська область на аграр­ній ма­пі Укра­ї­ни по­зи­ціо­ну­є­ться як ре­гіон ово­чів­ни­цтва і ви­со­ко­про­ду­ктив­но­го ско­тар­ства. Аграрії обла­сті обро­бля­ють май­же 673 000 га ріл­лі, з яких ми­ну­ло­го ро­ку зі­бра­ли 1,7 млн т зер­на і на­сі­н­ня со­ня­шни­ка. Зокре­ма, ва­ло­вий збір тіль­ки зернових і зернобобових у 2017-му ста­но­вив 1,2 млн т (з пло­щі близь­ко 290 000 га). Тут фі­ксу­є­ться і один з най­біль­ших по­ка­зни­ків се­ре­дньої вро­жай­но­сті зернових куль­тур — 53,4 ц/га (2017 рік).

Сіль­ське го­спо­дар­ство Во­ли­ні ство­рює по­над 30% ВВП обла­сті, а у по­стій­них ці­нах 2010 ро­ку су­мар­ний об­сяг про­ду­кції га­лу­зі зріс з 5,3 до 6,8 млрд гри­вень.

Пло­щі під зер­но­ви­ми, зер­но­бо­бо­ви­ми та олій­ни­ми куль­ту­ра­ми у Во­лин­ській обла­сті з 2010-го зро­сли більш ніж на 15%, і та­ка тен­ден­ція збе­рі­гла­ся і цього ро­ку.

Ра­зом з тим бу­дів­ни­цтва но­вих елеваторних потужностей не­має се­ред прі­о­ри­те­тних на­пря­мів ін­ве­сту­ва­н­ня, що є пев­ним ди­со­нан­сом з існу­ю­чим ста­ном справ. На­пря­му фі­нан­су­ва­н­ня (або зде­шев­ле­н­ня кре­ди­тів) бу­дів­ни­цтва зер­но­схо­вищ по­ки не­має і у ре­гіо­наль­них про­гра­мах роз­ви­тку сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.