ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Landlord - - РЕЙТИНГ ЕЛЕВАТОРИ -

Осо­бли­ві­стю сіль­сько­го­спо­дар­ської га­лу­зі Львів­ської обла­сті мо­жна вва­жа­ти ве­ли­ку кіль­кість під­при­ємств при від­но­сно не­ве­ли­ких ор­них пло­щах. Так, за да­ни­ми Го­лов­но­го управ­лі­н­ня ста­ти­сти­ки обла­сті, у 2017 ро­ці 1396 сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств обро­бля­ли до 600 000 га ріл­лі, з яких при­бли­зно 300 000 га бу­ли від­ве­де­ні під зер­но­ві всіх ви­дів і со­ня­шник.

У стру­кту­рі сі­во­змі­ни зернових го­лов­ну роль ві­ді­грає ози­ма пшениця, яка ми­ну­ло­го ро­ку за­йма­ла до двох тре­тин від вка­за­них 300 000 га.

Кіль­кість ор­них площ за остан­ні 10 ро­ків май­же не змі­ни­ла­ся, про­те ва­ло­вий збір зер­на і на­сі­н­ня со­ня­шни­ка зріс з 2010-го май­же у 2,5 ра­за, що свід­чить про ін­тен­сив­ний роз­ви­ток ро­слин­ни­цтва. Так, ми­ну­ло­рі­чна вро­жай­ність ози­мої пше­ни­ці у Львів­ській обла­сті ста­но­ви­ла 47,9 ц/га.

Це і ста­ло при­чи­ною від­чу­тно­го де­фі­ци­ту елеваторних потужностей в обла­сті — бракує елеваторів на 900 000 т.

При цьо­му ми­ну­ло­го ро­ку ка­пі­таль­ні інвестиції у сіль­сько­му го­спо­дар­стві Львів­щи­ни ста­но­ви­ли 1,34 млрд гри­вень, але в ОДА не де­та­лі­зу­ють, яка ча­сти­на коштів бу­ла ви­ко­ри­ста­на для бу­дів­ни­цтва і мо­дер­ні­за­ції зер­но­схо­вищ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.