ЕФЕКТИВНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ

ЧОМУ ЗРО­БИ­ТИ ЕФЕКТИВНИМ ЕЛЕ­ВА­ТОР­НИЙ БІ­ЗНЕС ВИХОДИТЬ У ОДИНИЦЬ

Landlord - - РЕЙТИНГ ЕКСПЕРТНА ДУМКА -

Бі­знес гру­пи ком­па­ній «Про­ме­тей» по­ля­гає зде­біль­шо­го у збе­рі­ган­ні та оброб­ці зернових і олій­них куль­тур. Сьо­го­дні ме­ре­жа елеваторів під­при­єм­ства на­лі­чує вже 17 об’єктів за­галь­ною по­ту­жні­стю збе­рі­га­н­ня по­над 1 млн т.

Гру­па орі­єн­ту­є­ться як на екс­порт зер­на і на­сі­н­ня олій­них на умо­вах FOB і CIF, так і на внутрішній про­даж, пра­цює на умо­вах CPT.

«Про­ме­тей» — мо­жли­во, єди­на укра­їн­ська ком­па­нія, яка зро­би­ла су­то еле­ва­тор­ний бі­знес при­бу­тко­вим. Під­при­єм­ство пра­цює май­же без кре­ди­тів, за ра­ху­нок обі­гу вла­сних коштів. Між­на­ро­дний ау­дит оці­нив гру­пу ком­па­ній «Про­ме­тей» у $186 млн. Ком­па­нія змо­гла ви­ве­сти на при­бу­ток усі свої еле­ва­то­ри, у то­му чи­слі ста­рі бе­тон­ні еле­ва­то­ри під­ло­го­во­го ти­пу. В Укра­ї­ні ба­га­то елеваторів, в які вкла­де­но по $15–20 млн, а пра­цю­ють во­ни із за­ван­та­же­ні­стю у 20%. Так, но­ва над­су­ча­сна «бан­ка», роз­ра­хо­ва­на на при­йом, оброб­ку і збе­рі­га­н­ня 100 000 т зер­на, на яку вла­сник ви­тра­тив $15 млн, мо­же бу­ти за­ван­та­же­на всьо­го 20 000 т зернових або олій­них. І це при­то­му, що на рин­ку дій­сно від­чу­ва­є­ться дефіцит елеваторних потужностей. Зокре­ма, їх бракує в Ми­ко­ла­їв­ській, Кі­ро­во­град­ській, Хмель­ни­цькій, Він­ни­цькій, Ки­їв­ській обла­стях. То­му скла­да­є­ться, на пер­ший по­гляд, див­на си­ту­а­ція — є дефіцит, а є і пев­ний про­фі­цит.

Щоб бу­ти успі­шним на рин­ку елеваторних по­слуг, по­трі­бно гра­мо­тно зв’яза­ти бі­знес з існу­ю­чим де­фі­ци­том, ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня пов­но­го завантаження потужностей. Пе­ред бу­дів­ни­цтвом або при­дба­н­ням еле­ва­то­ра ке­рів­ни­цтво «Про­ме­тея» де­таль­но ана­лі­зує, що са­ме бу­де робити в обра­но­му ре­гіо­ні, яка там клі­єнт­ська ба­за, які вза­є­ми­ни з фер­ме­ра­ми. По­трі­бно ба­чи­ти ком­форт — ком­форт за­ку­пів­лі зер­на, ком­форт для вла­сних тор­го­вель­них під­роз­ді­лів і вза­га­лі ком­фор­тне се­ре­до­ви­ще в тор­гів­лі. У «Про­ме­тея» по­над 50 тор­гов­ців по всій кра­ї­ні, ком­па­нія має фі­лії в чо­ти­рьох обла­стях та за­йма­є­ться за­го­тів­лею ці­ло­до­бо­во. Еле­ва­тор­ний бі­знес пра­цює ли­ше за умо­ви ре­а­лі­за­ції кон­це­пції «тор­го­вець — еле­ва­тор — ло­гі­сти­ка». Го­лов­ним є завантаження і са­ме ор­га­ні­за­ція тор­гів­лі, сам по со­бі еле­ва­тор є зби­тко­вим об’єктом. То­му в на­шій кра­ї­ні сьо­го­дні ве­ли­че­зна кіль­кість елеваторів про­да­є­ться на фо­ні де­фі­ци­ту потужностей. У ком­па­нії «Про­ме­тей» на­да­ють пе­ре­ва­гу не­ве­ли­ким еле­ва­то­рам, які за умо­ви пра­виль­ної ор­га­ні­за­ції про­це­сів до­зво­ля­ють при­йма­ти і від­ван­та­жу­ва­ти зер­но по два-три ра­зи за се­зон. До то­го ж вар­тість бу­дів­ни­цтва або ре­кон­стру­кції та­ких елеваторів зна­чно ниж­ча, ніж «гі­ган­тів». Але тут все від­но­сно — ви мо­же­те втра­ти­ти в яко­сті збе­рі­га­н­ня то­ва­ру, у вас не бу­де ма­нев­ру для дов­го­го збе­рі­га­н­ня і мо­жли­во­сті про­да­ти зер­но за кра­щу ці­ну. Єв­ро­пей­ські ком­па­нії за­раз на­ма­га­ю­ться пе­ре­тво­ри­ти еле­ва­то­ри на справ­жню сфе­ру ком­пле­ксних по­слуг для фер­ме­рів. Зокре­ма, на еле­ва­то­рах обов’яз­ко­во про­да­ю­ться за­со­би за­хи­сту ро­слин, до­бри­ва то­що. Тоб­то еле­ва­тор на­ма­га­є­ться сфор­му­ва­ти ма­кси­маль­но пов­ний пул по­слуг для агра­рі­їв і по­бу­ду­ва­ти з ни­ми пар­тнер­ські від­но­си­ни. У де­яких кра­ї­нах пі­шли на­віть да­лі — по­ряд з еле­ва­то­ром ді­ють су­пер­мар­кет, ав­то­за­прав­ний ком­плекс, го­тель, ба­сейн, спорт­зал. Усе з одні­єю ме­тою — за­лу­чи­ти всі мо­жли­во­сті отри­ма­н­ня еле­ва­то­ром до­да­тко­во­го до­хо­ду.

В Укра­ї­ні про та­кий на­прям го­во­ри­ти, мо­жли­во, ще за­ра­но, але у по­шу­ках но­вих дже­рел до­хо­ду у «Про­ме­теї» ду­ма­ють і про ньо­го.

РАФАЕЛЬ ГОРОЯН, вла­сник гру­пи ком­па­ній «про­ме­тей»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.