ЧАС ДЛЯ РО­СТУ

«ВА­РІ­АНТ АГРО БУД» ПЛАНУЄ СТАТИ ТИМ ВІТЧИЗНЯНИМ ВИРОБНИКОМ, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВА БАЗОВИМИ ТОВАРАМИ

Landlord - - РЕЙТИНГ ЗЕРНООБРОБКА - ТЕКСТ: ЛАРИСА СТЕПАНУШКО

Істо­рія ком­па­нії «Ва­рі­ант Агро Буд» — ви­ро­бни­ка обла­дна­н­ня для елеваторів, сви­но­ком­пле­ксів, мо­ло­чно-то­вар­них ферм і до­щу­валь­них ма­шин — по­ча­ла­ся ще на по­ча­тку 2000-х ро­ків, а у 2014-му бу­ло за­ре­є­стро­ва­не окре­ме ви­ро­бни­че під­при­єм­ство. За­вод ра­зом з дев’ятьма ін­ши­ми під­при­єм­ства­ми, які за­йма­ю­ться оброб­кою ме­та­лу і ви­го­тов­ле­н­ням обла­дна­н­ня для йо­го оброб­ки по­над 25 ро­ків, вхо­дить у ви­ро­бни­чу кор­по­ра­цію. Ма­ю­чи на стар­ті мі­цну си­ро­вин­ну ба­зу, су­ча­сні ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті та про­фе­сій­ні ка­дри, мо­ло­да ком­па­нія стрім­ко роз­ви­ва­є­ться, що­ро­ку на­ро­щує ви­ро­бни­цтво мі­ні­мум удві­чі.

За п’ять ро­ків «Ва­рі­ант Агро Буд» по­ста­ви­ла обла­дна­н­ня на по­над 150 елеваторів, за­пу­сти­ла більш ніж 230 сви­но­ферм і ко­рів­ни­ків в Укра­ї­ни та за кор­до­ном, по­ча­ла ви­ро­бни­цтво уні­вер­саль­них до­щу­валь­них ма­шин. У будівництві елеваторів «Ва­рі­ант Агро Буд» за­ймає чверть рин­ку, ли­ше у 2017 ро­ці ви­ро­бник від­ван­та­жив елеваторів та ін­шо­го сіль­го­спо­бла­дна­н­ня на 404 000 т одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня. «Ва­рі­ант Агро Буд» — пер­ша укра­їн­ська ком­па­нія на те­ре­нах

СНД, яка за­пу­сти­ла у ви­ро­бни­цтво си­лос з ді­а­ме­тром 32 м, ви­со­тою 41,5 м і єм­ні­стю близь­ко 22 000 т і вже ре­а­лі­зу­ва­ла ряд об’єктів. За­ре­ко­мен­ду­вав­ши се­бе як на­дій­ний по­ста­чаль­ник обла­дна­н­ня для АПК, що від­по­від­ає сві­то­вим стан­дар­там, ви­ро­бник успі­шно роз­ви­ва­є­ться.

Про те, як ком­па­нії вда­є­ться так швид­ко на­ро­щу­ва­ти тем­пи ви­ро­бни­цтва, одно­ча­сно роз­ви­ва­ти­ся у кіль­кох на­пря­мах, і про пла­ни на най­ближ­чі ро­ки роз­по­вів вла­сник «Ва­рі­ант Агро Буд» Дані Шу­фа­ні.

АГРО БУД», ЧОМУ ВИБРАЛИ СА­МЕ ЦІ НА­ПРЯ­МИ ВИ­РО­БНИ­ЦТВА?

За­ро­джу­ва­ти­ся ком­па­нія по­ча­ла ще

15 ро­ків то­му, ко­ли кор­по­ра­ція при­дба­ла мо­ло­чну фер­му на Хар­ків­щи­ні. По­став­ши пе­ред про­бле­мою ку­пів­лі обла­дна­н­ня для фер­ми, ми ви­рі­ши­ли, що на­йопти­маль­ні­шим рі­ше­н­ням бу­де ви­го­то­ви­ти йо­го са­мим. Вив­чи­ли про­по­зи­ції на рин­ку, взя­ли кра­ще за осно­ву та ви­го­то­ви­ли вла­сне. Пі­сля ви­про­бо­ву­ва­н­ня на сво­їй фер­мі обла­дна­н­ня за­пу­сти­ли у се­рій­не ви­ро­бни­цтво — для сви­но­ферм та мо­ло­чно-то­вар­них ферм. Еле­ва­тор­ний на­прям по­ча­ли роз­ви­ва­ти дев’ять ро­ків то­му з ви­ро­бни­цтва си­ло­сів. За орі­єн­тир взя­ли єм­но­сті про­від­них аме­ри­кан­ських ком­па­ній. Їх кон­стру­ктив вдо­ско­на­ли­ли і роз­ро­би­ли свій ва­рі­ант. Пер­шу єм­ність для зернових ку­пив агро­хол­динг «Зем­ля і Во­ля» у Чер­ні­гів­ській обла­сті. Клі­єнт був до­сить ви­мо­гли­вий, але ви­явив­ся лег­ким на ру­ку, бо пі­сля пер­шо­го про­да­жу ми по­ста­ви­ли ви­ро­бни­цтво си­ло­сів на по­тік. Си­сте­ми зро­ше­н­ня по­ча­ли роз­ро­бля­ти два ро­ки то­му. У 2016-му під час зби­ра­н­ня вро­жаю на­ші ін­же­не­ри від­зна­чи­ли тен­ден­цію, що аграрії все біль­ше го­во­рять про не­ста­біль­ність клі­ма­ту та дефіцит во­ло­ги, про не­мо­жли­вість під­ви­щи­ти вро­жай­ність ли­ше за ра­ху­нок які­сних до­брив і на­сі­н­ня. Ми по­ча­ли ре­тель­но ви­вча­ти ринок зро­шу­валь­них си­стем і уста­тку­ва­н­ня. Най­більш про­гре­сив­ні у цьо­му ви­яви­ли­ся аме­ри­кан­ці, у сво­їх роз­роб­ках ми ґрун­ту­ва­ли­ся на до­сві­ді США та до­да­ва­ли вла­сні, більш ефе­ктив­ні кон­стру­ктор­ські рішення. Цього ро­ку ми ре­а­лі­зу­ва­ли ві­сім зро­шу­валь­них ма­шин. У пла­ні про­да­жів цей по­ка­зник не­ви­со­кий. Але для нас ва­жли­ві­ше те, що спіль­но із сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми, які по­ві­ри­ли в нас і ви­про­бу­ва­ли те­хні­ку на сво­їх по­лях, ми змо­гли

по­бу­ду­ва­ти в Укра­ї­ні ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті, зда­тні ви­ро­бля­ти зро­шу­валь­ні си­сте­ми за які­стю на рів­ні кра­щих аме­ри­кан­ських і єв­ро­пей­ських ана­ло­гів, але за укра­їн­ською ці­ною. У 2018 ро­ці на­ше під­при­єм­ство із по­над 1000 одиниць обла­дна­н­ня по­тра­пи­ло до дер­жав­ної Про­гра­ми час­тко­вої ком­пен­са­ції вар­то­сті сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки та обла­дна­н­ня укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва. От­же, мо­жли­вість отри­ма­ти ком­пен­са­цію від дер­жа­ви у роз­мі­рі 25% або 40% вар­то­сті ро­бить усе на­ше обла­дна­н­ня більш до­сту­пним для фер­ме­рів.

З ЯКИ­МИ ПОКАЗНИКАМИ КОМ­ПА­НІЯ ЗАКІНЧИЛА 2017 РІК?

По­чи­на­ю­чи з 2014-го «Ва­рі­ант Агро Буд» що­ро­ку на­ро­щу­ва­ла ви­ро­бни­цтво у два-три ра­зи і про­дов­жує ру­ха­ти­ся та­ки­ми тем­па­ми. Про­те го­лов­не зав­да­н­ня для нас по­ля­гає не ли­ше в то­му, аби на­ро­щу­ва­ти еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки, а й що­би при цьо­му ми не втра­ча­ли зв’язок із клі­єн­том, а ви­ро­бни­цтво бу­ло го­то­ве до стрім­ко­го ро­сту. У ро­бо­ті зав­жди ке­ру­є­мо­ся пра­ви­лом: мо­жли­во­сті під­при­єм­ства ма­ють зав­жди ви­пе­ре­джа­ти про­да­жі. Для цього за­зда­ле­гідь ро­би­мо за­па­си си­ро­ви­ни, го­ту­є­мо ка­дри, аби при збіль­шен­ні обо­ро­тів і клі­єнт­ської ба­зи ми мо­гли їх які­сно об­слу­жи­ти.

НАРАЗІ «ВА­РІ­АНТ АГРО БУД» ПРО­ПО­НУЄ ОБ’ЄМИ СХОВУ ЕЛЕВАТОРНИХ КОМ­ПЛЕ­КСІВ ВІД

4 Т ДО 22 500 Т. ТА­КИЙ СПЕКТР ПРОПОЗИЦІЙ ДОНЕДАВНА МО­ГЛИ ЗА­ПРО­ПО­НУ­ВА­ТИ ЛИ­ШЕ СВІТОВІ ВИРОБНИКИ. НА ЧОМУ НА­ДА­ЛІ ПЛАНУЄТЕ АКЦЕНТУВАТИ УВА­ГУ — НА ВИ­РО­БНИ­ЦТВІ ФЕР­МЕР­СЬКИХ ЧИ ПРОМИСЛОВИХ ЕЛЕВАТОРІВ?

Ми роз­ви­ва­є­мо усі се­гмен­ти, бо се­ред пар­тне­рів ком­па­нії є і дрі­бні фер­мер­ські го­спо­дар­ства, і агро­хол­дин­ги та пор­то­ві тер­мі­на­ли. За­раз в еле­ва­то­ри ча­сті­ше ін­ве­сту­ють се­ре­дні та ве­ли­кі сіль­го­спви­ро­бни­ки, які став­лять по­ту­жно­сті від 20 000 т до 150 000 т одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня. З по­ча­тку ро­ку ми вже ре­а­лі­зу­ва­ли кіль­ка ве­ли­ких про­е­ктів і ма­є­мо но­вих по­тен­цій­них за­мов­ни­ків. Зде­біль­шо­го це агро­хол­дин­ги та олій­но­екс­тра­кцій­ні за­во­ди, яким ви­гі­дні­ше бу­ду­ва­ти ве­ли­кі си­ло­си, оскіль­ки це більш еко­но­мі­чно на тон­ну збе­рі­га­н­ня. Тен­ден­ція до збіль­ше­н­ня уро­жай­но­сті дає нам впев­не­ність про­гно­зу­ва­ти, що ве­ли­кі «бан­ки» ко­ри­сту­ва­ти­му­ться по­пи­том і на­да­лі. У той же час ми вва­жа­є­мо, що у най­ближ­чій пер­спе­кти­ві бу­дуть за­тре­бу­ва­ні і ма­лі еле­ва­тор­ні по­ту­жно­сті. То­му роз­ро­би­ли фер­мер­ську лі­ній­ку — си­ло­си до 18 м у ді­а­ме­трі, які за­пу­сти­мо у ви­ро­бни­цтво за два ро­ки.

Та­кож ми­ну­ло­го ро­ку ми осво­ї­ли но­ві на­пря­ми: роз­ро­би­ли і за­пу­сти­ли ви­ро­бни­цтво транс­пор­те­рів і но­рій по­ту­жні­стю до 350 т/год; удо­ско­на­ли­ли за­хи­сні шне­ки, зро­бив­ши їх зру­чні­ши­ми для об­слу­го­ву­ва­н­ня, а ці­ну — більш ці­ка­вою для клі­єн­тів.

З 2014‑ГО «ВА­РІ­АНТ АГРО БУД» ЩО­РО­КУ НА­РО­ЩУ­ВА­ЛА ВИ­РО­БНИ­ЦТВО У ДВА‑ТРИ РА­ЗИ

ЯК В УМО­ВАХ ЖОРСТКОЇ КОН­КУ­РЕН­ЦІЇ ВАШІЙ КОМ­ПА­НІЇ ВДА­Є­ТЬСЯ ЗБЕ­РІ­ГА­ТИ І ЗМІЦНЮВАТИ ПОЗИЦІЇ У РІ­ЗНИХ СЕГМЕНТАХ?

На від­мі­ну від де­яких ви­ро­бни­ків, які зде­шев­лю­ють со­бі­вар­тість ви­ро­бів за ра­ху­нок яко­сті, ми не го­то­ві по­сту­пи­ти­ся цим, на­віть якщо до­во­ди­ться зни­жу­ва­ти рен­та­бель­ність під­при­єм­ства. Зав­дя­ки та­ко­му рі­шен­ню нам вда­ло­ся збіль­ши­ти обо­рот і за­во­ю­ва­ти до­ві­ру клі­єн­тів. На­ша ком­па­нія про­хо­дить біль­шість тен­де­рів са­ме зав­дя­ки яко­сті уста­тку­ва­н­ня, йо­го кон­стру­кти­ву та тов­щи­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­но­го ме­та­лу, не­зва­жа­ю­чи на те що вар­тість обла­дна­н­ня ін­ших ви­ро­бни­ків бу­ває ниж­ча.

«Ва­рі­ант Агро Буд» не еко­но­мить на си­ро­ви­ні: ме­тал, оцин­ко­ва­ну сталь, бол­то­ві з’єд­на­н­ня та ме­та­ло­ви­ро­би ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо ли­ше єв­ро­пей­ські. На під­при­єм­стві за­сто­со­ву­є­ться най­су­ча­сні­ша оброб­ка ме­та­лу — ла­зер­на різ­ка, діє ді­ро­про­бив­на уста­нов­ка, гну­чкі вер­ста­ти, дві про­ка­тні лі­нії то­що. Ве­ли­кий штат до­свід­че­них те­хно­ло­гів і кон­стру­кто­рів до­зво­ляє ви­пу­ска­ти про­ду­кцію ви­со­кої яко­сті. Ви­ко­ри­ста­н­ня су­ча­сно­го про­грам­но­го обла­дна­н­ня до­зво­ляє ви­ко­ну­ва­ти на­шу про­ду­кцію згі­дно з кре­сле­н­ня­ми. Оскіль­ки ко­жна де­таль си­ло­су має свій но­мер і мар­ку­ва­н­ня, мон­та­жна ор­га­ні­за­ція мо­же зі­бра­ти си­лос, як кон­стру­ктор «Ле­го». На всіх ета­пах ви­ро­бни­цтва про­во­ди­ться кон­троль яко­сті, а на всю про­ду­кцію на­да­є­ться га­ран­тія.

Два ро­ки то­му ми ство­ри­ли по­ту­жний від­діл, який за­йма­є­ться шеф-мон­та­жем і ре­кла­ма­ці­я­ми.

Я з впев­не­ні­стю мо­жу ска­за­ти, що у яко­сті ми не по­сту­па­є­мо­ся аме­ри­кан­ським і єв­ро­пей­ським кон­ку­рен­там. А за тер­мі­на­ми по­ста­вок і сер­ві­су ви­пе­ре­джа­є­мо, бо роз­та­шо­ва­ні в Укра­ї­ні, мо­біль­ні та зав­жди на пер­ше мі­сце ста­ви­мо ви­мо­ги і по­тре­би клі­єн­та.

НАСКІЛЬКИ СИЛЬ­НО ВА­ША КОМ­ПА­НІЯ ЗА­ЛЕ­ЖИТЬ ВІД ІМ­ПОР­ТУ ОЦИНКОВАНОГО МЕ­ТА­ЛУ, ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИ­РО­БНИ­ЦТВА ОБЛА­ДНА­Н­НЯ?

Ми ку­пу­є­мо си­ро­ви­ну за кор­до­ном, але це ви­му­ше­ний крок, бо в Укра­ї­ні її не ви­ро­бля­ють. Про­те це не озна­чає, що на­ми мо­жуть ма­ні­пу­лю­ва­ти: ми ма­є­мо пар­тне­рів у рі­зних кра­ї­нах і мо­же­мо оби­ра­ти ви­гі­дні­ший ва­рі­ант. А у 2021 ро­ці на­віть за­пу­сти­мо у Хар­ко­ві вла­сний за­вод з га­ря­чо­го цин­ку­ва­н­ня.

КУ­ДИ РОЗШИРЮВАТИМЕТЕ ГЕО­ГРА­ФІЮ ЗБУ­ТУ ПРО­ДУ­КЦІЇ?

Ще донедавна основ­ни­ми екс­пор­те­ра­ми бу­ли кра­ї­ни СНД, але за остан­ні ро­ки ми по­си­ли­ли ро­бо­ту з єв­ро­пей­ськи­ми кра­ї­на­ми, ку­ди зде­біль­шо­го по­ста­ча­є­мо обла­дна­н­ня для тва­рин­ни­цтва. Ма­є­мо пред­став­ни­цтва у Ні­меч­чи­ні та Фран­ції, екс­порт­ний від­діл ком­па­нії від­ві­дує ви­став­ки, за­йма­є­ться мар­ке­тин­гом і ре­кла­мою. Та­кож ма­є­мо пар­тне­рів — про­від­них грав­ців на рин­ку, яким не скла­да­є­мо кон­ку­рен­цію, але які за­ці­кав­ле­ні до­по­ма­га­ти про­да­ва­ти на­шу про­ду­кцію за кор­дон.

Ра­зом пра­цю­є­мо над роз­ши­ре­н­ням гео­гра­фії про­да­жів. За­раз три­ва­ють пе­ре­мо­ви­ни що­до по­став­ки зро­шу­валь­них си­стем до Фран­ції. По­ки об­ся­ги про­да­жів не­ве­ли­кі, але ди­на­мі­ка по­зи­тив­на. Та­кож ро­би­мо став­ку на рин­ки кра­їн Афри­ки та Схо­ду: Ірак, Іран, Ка­тар, Єги­пет, Лі­ван, Са­у­дів­ську Ара­вію. Ми­ну­ло­го ро­ку здій­сни­ли не­ве­ли­кі по­став­ки еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня до Лі­ва­ну, а цьо­го­річ ви­гра­ли тен­дер на бу­дів­ни­цтво ве­ли­ко­го пор­то­во­го еле­ва­то­ра по­ту­жні­стю близь­ко 120 000 т.

У 2018‑МУ КОМ­ПА­НІЯ ПЛАНУЄ ЗБІЛЬ­ШИ­ТИ ВИ­РО­БНИ­ЦТВО НА 30%, ЗМІЦНИТИ ПОЗИЦІЇ В АЗІЇ ТА АФРИЦІ

ЧИМ СА­МЕ ПІДКОРЮЄТЕ ЗАРУБІЖНІ РИН­КИ?

Пе­ре­д­усім ви­со­кою які­стю при ниж­чій у по­рів­нян­ні з ін­ши­ми ви­ро­бни­ка­ми ці­ні, ін­ди­ві­ду­аль­ним під­хо­дом. Хо­ча екс­порт — це зав­жди скла­дно, бо на­віть у су­сі­дніх кра­ї­нах рі­зна мен­таль­ність, впі­зна­ва­ність на рин­ку, ло­гі­сти­ка, під­хід до клі­єн­та. До то­го ж Укра­ї­на у ба­га­тьох аспе­ктах не го­то­ва до під­трим­ки експорту. Єв­ро­пей­ські та азі­ат­ські кра­ї­ни хо­чуть отри­му­ва­ти роз­стро­чки, стра­хов­ки, фі­нан­су­ва­н­ня. Жо­ден із цих на­пря­мів в Укра­ї­ні не пра­цює нор­маль­но: кре­ди­ти ду­же до­ро­гі, стра­ху­ва­н­ня не роз­ви­не­не, і до­во­ди­ться стра­ху­ва­ти у єв­ро­пей­ських ком­па­ні­ях або на мі­сці по­став­ки. Але я впев­не­ний, що не­має ні­чо­го не­мо­жли­во­го ані для на­шо­го під­при­єм­ства, ані для Укра­ї­ни в ці­ло­му, бо екс­порт — це стра­те­гі­чно ва­жли­во.

ЩО ДО­ПО­МА­ГАЄ РУ­ХА­ТИ­СЯ КОМ­ПА­НІЇ ВПЕ­РЕД ОДНО­ЧА­СНО В БА­ГА­ТЬОХ НА­ПРЯ­МАХ?

«Ва­рі­ант Агро Буд» — це де­ся­та ча­сти­на кор­по­ра­ції, яка має до­свід управ­лі­н­ня мас­шта­бни­ми ви­ро­бни­чи­ми про­е­кта­ми. Оскіль­ки це сі­мей­ний бі­знес, нам лег­ше

по­ро­зу­мі­ти­ся, роз­по­ді­ли­ти ро­лі, по­ста­ви­ти зав­да­н­ня. Ми зав­жди до­по­ма­га­є­мо одне одно­му по­ра­да­ми, а якщо хтось не всти­гає ви­ко­на­ти за­мов­ле­н­ня, ін­ше ви­ро­бни­цтво ро­бить це швид­ко, які­сно і за хо­ро­шою ці­ною. Усі під­при­єм­ства кор­по­ра­ції пра­цю­ють ефе­ктив­но і роз­ви­ва­ю­ться ди­на­мі­чно, бо для нас це спіль­на спра­ва. Мо­жна ска­за­ти, що ми не­за­ле­жні, бо за­ле­жи­мо ли­ше від се­бе і сво­їх ви­ро­бни­чих мо­жли­во­стей.

У «Ва­рі­ант Агро Буд» зі­бра­ла­ся одна з най­силь­ні­ших ко­манд в Укра­ї­ні. Над роз­роб­кою кон­стру­ктив­них еле­мен­тів обла­дна­н­ня пра­цю­ють кра­щі ін­же­не­ри та кон­стру­кто­ри — ви­хід­ці з Хар­ків­сько­го авіа­за­во­ду і Хар­ків­сько­го авіа­цій­но­го ін­сти­ту­ту. Ми на­віть ство­ри­ли у ви­ші спе­ці­аль­ні кур­си, аби отри­ма­ти фа­хів­ців, орі­єн­то­ва­них на ви­ро­бни­цтво ком­па­нії. То­му ми го­то­ві бра­ти­ся за про­е­кти і ви­го­тов­ля­ти про­ду­кти будь-якої скла­дно­сті.

ЯКІ ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ ГО­ТО­ВІ ПРЕДСТАВИТИ РИН­КУ В НАЙ­БЛИЖ­ЧО­МУ МАЙ­БУ­ТНЬО­МУ?

У всіх на­пря­мах ді­яль­но­сті, які роз­ви­ває «Ва­рі­ант Агро Буд», ми від­чу­ва­є­мо силь­ну кон­ку­рен­цію. То­му пла­ну­є­мо стати вітчизняним виробником, який зда­тний за­без­пе­чи­ти сіль­го­спви­ро­бни­ка основ­ни­ми, базовими товарами — які­сни­ми та за по­мір­ни­ми ці­на­ми, оскіль­ки кон­вейєр­не ви­ро­бни­цтво дасть під­при­єм­ству мо­жли­вість зни­зи­ти со­бі­вар­тість про­ду­кції. Уже за­раз ми пе­ре­ти­на­є­мо­ся з на­ши­ми клі­єн­та­ми по ба­га­тьох на­пря­мах: обла­дна­н­ня для тва­рин­ни­цтва, еле­ва­то­ри, зро­шу­валь­ні ма­ши­ни. Щоб за­без­пе­чи­ти клі­єн­та усім не­об­хі­дним згі­дно з остан­ні­ми тен­ден­ці­я­ми, які з’яв­ля­ю­ться на рин­ку, ми осво­ю­є­мо на­сту­пний етап. У 2019-му пла­ну­є­мо за­пу­сти­ти у ви­ро­бни­цтво дві розробки: при­че­пи — роз­ки­да­чі ор­га­ні­чних до­брив та бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі для зер­на. Роз­ки­да­чі бу­дуть п’яти роз­мі­рів, з ли­сто­па­да ми по­чне­мо ви­про­бо­ву­ва­н­ня у сво­є­му го­спо­дар­стві. Ви­ро­бни­цтво бун­ке­рів-пе­ре­ван­та­жу­ва­чів для зер­на — но­ва ні­ша для нас, за­раз ми ін­ве­сту­є­мо у бу­дів­ни­цтво но­во­го ви­ро­бни­чо­го це­ху і по­чне­мо ви­ро­бни­цтво на­сту­пно­го ро­ку. За на­ши­ми про­гно­за­ми, про­тя­гом двох ро­ків ми ви­ве­де­мо оби­дві позиції у лі­де­ри не ли­ше в Укра­ї­ні, на­ла­го­ди­мо по­став­ки за кор­дон, бо це за­тре­бу­ва­на про­ду­кція. Очі­ку­є­мо, що на­прям ви­ро­бни­цтва зро­шу­валь­них си­стем теж бу­де стрім­ко роз­ви­ва­ти­ся. Ві­двер­то ка­жу­чи, та­ких ви­со­ких тем­пів над­хо­дже­н­ня за­явок, які ми спо­сте­рі­га­є­мо за­раз, ми очі­ку­ва­ли ли­ше за два ро­ки. Те са­ме сто­су­є­ться й еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня — най­ближ­чі 10 ро­ків по­тре­би ли­ше зро­ста­ти­муть. У 2018-му ми пла­ну­є­мо збіль­ши­ти об­ся­ги ви­ро­бни­цтва на 30%, зміцнити позиції в Азії та Африці, а в Укра­ї­ні збіль­ши­ти час­тку рин­ку еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня за ра­ху­нок ви­ті­сне­н­ня ім­пор­ту. До­бре, якщо ін­ші ві­тчи­зня­ні виробники теж на­ма­га­ти­му­ться це зро­би­ти, бо Укра­ї­на — по­ту­жний про­ми­сло­вий центр Єв­ро­пи, який за умо­ви пра­виль­но ви­бра­но­го кур­су змо­же стати для неї дру­гим Ки­та­єм.

ДАНІ, РОЗКАЖІТЬ, КО­ЛИ ТА З ЧО­ГО ПО­ЧА­ЛО­СЯ СТВО­РЕ­Н­НЯ «ВА­РІ­АНТ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.