АВТОМАТИЗУЙ АБО…

ЯК ПРА­ВИЛЬ­НО ТА ЕФЕ­КТИВ­НО АВТОМАТИЗУВАТИ ЕЛЕ­ВА­ТОР­НИЙ КОМ­ПЛЕКС

Landlord - - РЕЙТИНГ ЗЕРНООБРОБКА - ТЕКСТ: ОЛЕКСІЙ ЛОМАКІН, НА­ЧАЛЬ­НИК ВІД­ДІ­ЛУ АВ­ТО­МА­ТИ­ЗА­ЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ KMZ INDUSTRIES

Су­ча­сна ви­мо­га до лі­ній­них елеваторів — то­таль­на ав­то­ма­ти­за­ція про­це­сів, що про­ті­ка­ють на ньо­му. Існу­ють три рів­ні ав­то­ма­ти­за­ції цих про­це­сів:

1. Ав­то­ма­ти­за­ція те­хно­ло­гі­чних про­це­сів (управ­лі­н­ня мар­шру­та­ми, ву­злом су­ші­н­ня, се­па­ру­ва­н­ня, мо­ні­то­ринг ста­ну обла­дна­н­ня то­що).

2. Ви­ро­бни­ча ви­ко­на­вча си­сте­ма (Manufacturing Execution System — MES).

3. Erp-си­сте­ма, або єди­на си­сте­ма управ­лі­н­ня ви­ро­бни­цтвом (фінанси, си­сте­ма кон­тро­лю і управ­лі­н­ня до­сту­пом та ін­ші про­це­си, пря­мо не пов’яза­ні з ви­ро­бни­цтвом).

Ро­з­гля­не­мо ці рів­ні до­кла­дні­ше.

АВ­ТО­МА­ТИ­ЗА­ЦІЯ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІ­ЧНИХ ПРО­ЦЕ­СІВ

Чим мен­ша кіль­кість ру­тин­них рі­шень, які спів­ро­бі­тник по­ви­нен прийня­ти у про­це­сі ро­бо­ти, тим мен­ше ча­су він ви­тра­тить на її ви­ко­на­н­ня і мен­ше при­пу­сти­ться по­ми­лок.

Ін­те­ле­кту­аль­на си­сте­ма по­бу­до­ви мар­шру­ту куль­ту­ри на еле­ва­то­рі ство­рю­є­ться та­ким чи­ном, що опе­ра­то­ру ком­пле­ксу не­об­хі­дно за­да­ти тіль­ки по­ча­тко­вий і кін­це­вий пункт її при­йо­му. Мар­шрут си­сте­ма бу­дує са­мо­стій­но, з ура­ху­ва­н­ням за­да­них да­них і з по­стій­ним мо­ні­то­рин­гом всіх по­то­чних про­це­сів. Ав­то­ма­ти­зо­ва­на си­сте­ма управ­лі­н­ня (АСУ) під­ка­же, чи мо­жуть мар­шру­ти від­пра­цю­ва­ти па­ра­лель­но, чи це не­мо­жли­во, по­ки не за­вер­ше­ний один з по­пе­ре­дніх про­це­сів, і на­віть під­ка­же аль­тер­на­тив­ний мар­шрут, якщо він є.

Ін­те­ле­кту­аль­на те­хно­ло­гі­чна схе­ма пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня те­хно­ло­гі­чно скла­дних схем, які пе­ред­ба­ча­ють без­ліч мар­шру­тів. Одно­ча­сно мо­жуть пра­цю­ва­ти де­кіль­ка про­це­сів: пе­ре­мі­ще­н­ня одні­єї куль­ту­ри, до­очи­ще­н­ня ін­шої пар­тії, до­су­шу­ва­н­ня тре­тьої то­що. Ін­фор­ма­ція про те, який про­дукт за­ван­та­жи­ли, ви­ван­та­жи­ли, скіль­ки за­ли­ши­ло­ся на су­шін­ні, фі­ксу­є­ться в еле­ктрон­ній ба­зі.

Усі мо­жли­ві мар­шру­ти куль­ту­ри опра­цьо­ву­ю­ться те­хно­ло­гом на ета­пі про­е­кту­ва­н­ня еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу, і про­грам­не за­без­пе­че­н­ня ство­рю­є­ться на під­ста­ві те­хні­чно­го зав­да­н­ня за­мов­ни­ка. За не­об­хі­дно­сті змі­ни­ти те­хно­ло­гі­чну схе­му пі­сля за­пу­ску еле­ва­то­ра вне­сти про­грам­ні ви­прав­ле­н­ня мо­жна ди­стан­цій­но, без ви­їзду фа­хів­ців на еле­ва­тор.

СТРУКТУРИЗАЦІЯ БІ­ЗНЕС-ПРО­ЦЕ­СІВ

«Лю­бов» до па­пе­ро­вої тя­га­ни­ни є у ко­жно­му з нас. Ав­то­ма­ти­за­ція бі­знес-про­це­сів на еле­ва­то­рі до­зво­ляє ско­ро­ти­ти час на ство­ре­н­ня до­ку­мен­та­ції, ви­клю­чи­ти люд­ський фа­ктор і ска­су­ва­ти мо­жли­вість ма­ні­пу­ля­цій. Уся не­об­хі­дна до­ку­мен­та­ція ве­де­ться в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді, в за­галь­ній ба­зі да­них. При­йма­н­ня зер­на на ав­то­ма­ти­зо­ва­но­му еле­ва­то­рі мо­же ви­гля­да­ти так.

1. Опе­ра­тор ва­го­вої вносить дані з ви­да­тко­вої на­кла­дної в си­сте­му. Дані з ав­то­мо­біль­них ваг без уча­сті опе­ра­то­ра вно­ся­ться у ство­ре­ний до­ку­мент. Бе­ре­ться про­ба. Облі­ко­ва кар­тка «пе­ре­да­є­ться» си­сте­мою ла­бо­ран­ту. 2. Ла­бо­рант вносить ре­зуль­та­ти ана­лі­зів в облі­ко­ву кар­тку. За ни­ми АСУ фор­мує зав­да­н­ня: не­об­хі­дне очи­ще­н­ня/до­су­шу­ва­н­ня, па­ра­ме­три цих зав­дань, а та­кож вка­зує, в який із си­ло­сів за­ван­та­жу­ва­ти про­дукт (фор­му­ва­н­ня си­ло­сної до­шки).

3. Во­дій отри­мує Rfid-мі­тку, ана­ло­гі­чну кар­тці до­сту­пу в офі­сах. З нею во­дій під’їжджає до пун­кту при­йма­н­ня (ав­то­мо­бі­ле­ро­з­ван­та­жу­вач), і спе­ці­аль­ний при­стрій зчи­тує ін­фор­ма­цію з Rfid-мі­тки.

4. Опе­ра­тор ком­пле­ксу ба­чить усю ін­фор­ма­цію по ма­ши­ні в си­сте­мі. Якщо не­об­хі­дні те­хно­ло­гі­чні лі­нії віль­ні, він дає до­звіл на роз­ван­та­же­н­ня.

5. На еле­ктрон­но­му та­бло про­пу­скної стій­ки ви­сві­чу­є­ться «За­їжджай­те на роз­ван­та­же­н­ня». Куль­ту­ра ви­ван­та­жу­є­ться, зер­но­воз по­вер­та­є­ться на ва­го­вий пункт, до­ку­мен­ти ви­пи­су­ю­ться ав­то­ма­ти­чно.

КОН­ТРОЛЬ ДО­СТУ­ПУ

У ко­жно­го спів­ро­бі­тни­ка зер­но­схо­ви­ща — від ке­рів­но­го скла­ду до об­слу­го­ву­ю­чо­го пер­со­на­лу — ор­га­ні­зо­ву­є­ться свій рі­вень до­сту­пу в си­сте­мі. Опе­ра­тор має до­ступ до при­йо­му куль­ту­ри та її пе­ре­да­чі у ви­ро­бни­цтво згі­дно із за­твер­дже­ни­ми зав­да­н­ня­ми. У ма­те­рі­аль­но від­по­від­аль­ної осо­би є мо­жли­вість від­ван­та­жу­ва­ти то­вар, зно­ву ж та­ки згі­дно із за­твер­дже­ни­ми зав­да­н­ня­ми, які за­фі­ксо­ва­ні в си­сте­мі. Будь-яка си­сте­ма ав­то­ма­ти­за­ції під­ла­што­ву­є­ться під ор­га­ні­за­цій­ну стру­кту­ру за­мов­ни­ка.

АВ­ТО­МА­ТИ­ЗА­ЦІЯ ПОДАЧІ КУЛЬ­ТУР

АСУ ре­а­лі­зує мо­жли­вість подачі на збе­рі­га­н­ня/ви­ро­бни­цтво/ ви­ван­та­же­н­ня рі­зних куль­тур з рі­зною про­ду­ктив­ні­стю, якщо це зав­да­н­ня пе­ред­ба­че­не і ви­рі­ше­не на те­хні­чно­му рів­ні. Си­сте­ма ав­то­ма­ти­за­ції пе­ред­ба­чає змі­ну про­ду­ктив­но­сті мар­шру­тів за­ле­жно від ви­мог те­хно­ло­гії. Це ре­а­лі­зу­є­ться за до­по­мо­гою ви­пу­скно­го при­строю (управ­лі­н­ня сту­пе­нем від­кри­т­тя/за­кри­т­тя за­слін­ки). Дру­ге опти­маль­не те­хні­чне рішення цього зав­да­н­ня — уста­нов­ка по­то­ко­вих ваг. То­ді си­сте­ма при­ймає рішення, ґрун­ту­ю­чись на да­них, отри­ма­них з ваг.

ДОКАЗИ У СУПЕРЕЧЛИВИХ СИ­ТУ­А­ЦІ­ЯХ

Ко­жно­му вла­сни­ку не так ва­жли­во зна­ти про форс-ма­жо­ри пос­тфа­ктум, скіль­ки ро­зу­мі­ти, що до них при­зве­ло, щоб:

- ви­рі­ши­ти, як уни­кну­ти по­ді­бно­го в май­бу­тньо­му; - ви­яви­ти при­чи­ну по­лом­ки;

- ви­зна­чи­ти вин­но­го;

- отри­ма­ти ком­пен­са­цію за про­стій.

Са­ме то­му при ав­то­ма­ти­за­ції зер­но­су­шар­ки, на­при­клад, ва­жли­во не тіль­ки ве­сти жур­нал по­дій (жур­нал ава­рій), а й мо­ні­то­ри­ти по­то­чні про­це­си. Яким чи­ном це мо­жна ре­а­лі­зу­ва­ти? Усі па­ра­ме­три — за­да­ні та по­то­чні — за­пи­су­ю­ться в єди­ну ба­зу да­них. На­да­лі во­ни мо­жуть бу­ти ві­зу­а­лі­зо­ва­ні у ви­гля­ді та­блиць і гра­фі­ків. На­при­клад, при змі­ні тем­пе­ра­ту­ри про­ду­кту або тем­пе­ра­ту­ри ре­аген­ту від­пра­цьо­ва­но­го по­ві­тря мо­жна про­ана­лі­зу­ва­ти дані та ска­за­ти, які па­ра­ме­три су­ші­н­ня зер­на бу­ли за­да­ні не­пра­виль­но. Дані збе­ре­жу­ться на ва­шо­му сер­ве­рі або (за до­мов­ле­ні­стю) на сер­ве­рі ком­па­нії, яка на­дає га­ран­тій­не або пі­сля­га­ран­тій­не об­слу­го­ву­ва­н­ня. У суперечливих си­ту­а­ці­ях са­ме об’єктив­ні дані допомагають ви­зна­чи­ти при­чи­ну по­дії.

ТЕ­ХНІ­ЧНЕ ОБ­СЛУ­ГО­ВУ­ВА­Н­НЯ ТА РЕ­МОНТ

Зу­пин­ка зер­но­схо­ви­ща у се­зон — не­при­пу­сти­ма по­мил­ка. Зви­чай­но, пе­ред се­зо­ном ко­жний ро­зум­ний вла­сник про­во­дить те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня та ре­монт. Що дає си­сте­ма ав­то­ма­ти­за­ції?

1. Ви про­гно­зу­є­те те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня і ре­монт по ко­жній оди­ни­ці обла­дна­н­ня. Це мо­жли­во на під­ста­ві ве­де­н­ня та ана­лі­зу жур­на­лу від­мов.

2. Ви мо­же­те узго­ди­ти з по­ста­чаль­ни­ком еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня на­да­н­ня га­ран­тії не тіль­ки по ча­со­во­му пе­рі­о­ду, а й за кіль­кі­стю мо­то­го­дин. Це ви­гі­дно для обла­дна­н­ня, що пра­цює се­зон­но. Та­ким чи­ном мо­жна роз­ді­ли­ти умо­ви га­ран­тії для обла­дна­н­ня в одно­му ком­пле­ксі.

3. При укла­ден­ні до­го­во­ру на сер­ві­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня ваш під­ря­дник отри­має до­ступ до жур­на­лу ро­бо­ти обла­дна­н­ня і на йо­го під­ста­ві сфор­мує ре­ко­мен­да­ції на на­сту­пний пе­рі­од та бу­де не­сти від­по­від­аль­ність за них. Ав­то­ма­ти­за­ція еле­ва­то­ра за­без­пе­чує пла­ну­ва­н­ня сер­ві­сних ро­біт і ви­клю­че­н­ня по­ло­мок у се­зон.

ТЕРМІНИ, ЛЮ­ДИ, ГРОШІ

Два го­лов­них пи­та­н­ня, які впливають на прийня­т­тя рішення при узго­джен­ні ро­біт з бу­дів­ни­цтва еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу, — вар­тість ре­а­лі­за­ції та тер­мін оку­пно­сті. Тер­мін оку­пно­сті пов­ні­стю ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го еле­ва­то­ра на півтора ро­ку менший в по­рів­нян­ні з неавтоматизованим. Та­ке ско­ро­че­н­ня тер­мі­нів до­ся­га­є­ться за ра­ху­нок мі­ні­мі­за­ції ви­трат на пер­со­нал, змен­ше­н­ня енер­го­ви­трат та опти­мі­за­ції те­хно­ло­гі­чних мар­шру­тів при екс­плу­а­та­ції обла­дна­н­ня.

KMZ Industries впро­ва­джує АСУ ТП не пер­ший рік. Ба­зо­вий про­грам­ний ком­плекс до­пра­цьо­ву­є­ться ін­ди­ві­ду­аль­но під ко­жно­го за­мов­ни­ка. Та­кий під­хід до­зво­ляє за­оща­ди­ти час на роз­роб­ку ба­зо­вих зав­дань і автоматизувати те­хно­ло­гі­чні мар­шру­ти, управ­лі­н­ня зер­но­су­шар­кою, се­па­ра­то­ром з ура­ху­ва­н­ням кон­кре­тно­го еле­ва­то­ра. Ав­то­ма­ти­за­ція під ключ еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу по­ту­жні­стю, на­при­клад, 40 000 т одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня за­ймає три-чо­ти­ри мі­ся­ці: від про­гра­му­ва­н­ня те­хно­ло­гі­чних по­то­ків до мон­та­жу обла­дна­н­ня та ін­ста­ля­ції про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня на об’єкті. Про­бле­ма під­бо­ру і утри­ма­н­ня ква­лі­фі­ко­ва­но­го пер­со­на­лу для еле­ва­то­ра так са­мо ва­жли­ва, як і для будь-яко­го під­при­єм­ства. Впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми ав­то­ма­ти­за­ції зер­но­схо­ви­ща до­зво­ляє ско­ро­ти­ти кіль­кість ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­но­го пер­со­на­лу.

АВТОМАТИЗУЄМО ТІЛЬ­КИ НО­ВИЙ ЕЛЕ­ВА­ТОР?

Що робити, якщо у вас вже є еле­ва­тор і ви мо­раль­но до­ро­сли до не­об­хі­дно­сті йо­го ав­то­ма­ти­за­ції? Впро­ва­ди­ти си­сте­му ав­то­ма­ти­за­ції мо­жна не тіль­ки на но­во­му еле­ва­то­рі. Су­ча­сні ви­мо­ги до елеваторів пе­ред­ба­ча­ють впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми НАССР, яка ви­ма­гає то­таль­ної ав­то­ма­ти­за­ції про­це­сів. Для цього в ав­то­ма­ти­зо­ва­ний еле­ва­тор­ний ком­плекс має бу­ти вклю­че­не до­да­тко­ве обла­дна­н­ня: мо­ні­то­ринг тем­пе­ра­тур під­ши­пни­ко­вих ву­злів, кон­троль ро­бо­ти зер­но­су­ша­рок, ви­трат енер­го­но­сі­їв то­що.

Тож автоматизувати еле­ва­тор тре­ба для:

- зни­же­н­ня ви­трат при най­мі об­слу­го­ву­ю­чо­го пер­со­на­лу; - отри­ма­н­ня до­да­тко­вих ар­гу­мен­тів у будь-яких су­пе­ре­чли

вих си­ту­а­ці­ях;

- ав­то­ма­ти­за­ції до­ку­мен­то­обі­гу;

- ви­клю­че­н­ня люд­сько­го фа­кто­ру або нав­ми­сної шко­ди; - кон­тро­ля до­сту­пу до ін­фор­ма­ції.

Якщо у вас є ме­ре­жа елеваторів, то ство­ре­н­ня єди­ної си­сте­ми мо­ні­то­рин­гу та кон­тро­лю більш ніж ло­гі­чне. Чи по­лег­шу­ва­ти со­бі жи­т­тя, ав­то­ма­ти­зу­ю­чи еле­ва­тор, ви­рі­шу­ва­ти вам. Пам’ятай­те, що ав­то­ма­ти­за­ція — це кон­троль одер­жу­ва­но­го при­бу­тку вла­сни­ком зер­но­схо­ви­ща.

ТЕР­МІН ОКУ­ПНО­СТІ ПОВ­НІ­СТЮ АВ­ТО­МА­ТИ­ЗО­ВА­НО­ГО ЕЛЕ­ВА­ТО­РА НА 1,5 РО­КУ МЕНШИЙ В ПО­РІВ­НЯН­НІ З НЕАВТОМАТИЗОВАНИМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.