КОНКУРЕНТНА СПРОМОЖНІСТЬ

«ЛУБНИМАШ» УСПІ­ШНО ПРОСУВАЄ ПРО­ДУ­КЦІЮ НА РИН­КИ ЄС, РОЗ­ПО­ВІД­АЄ КОМЕРЦІЙНИЙ ДИ­РЕ­КТОР КОМ­ПА­НІЇ ЛАРИСА ГОРБЕНКО

Landlord - - ТЕХНОЛОГІЇ «ЛУБНИМАШ» - ТЕКСТ: АН­ДРІЙ ПЕТРОВ

ЦЕЙ РІК — ЗНАКОВИЙ ДЛЯ «ЛУБНИМАШ»: ЮВІЛЕЙ ПІД­ПРИ­ЄМ­СТВА ТА ВИ­ХІД НА НО­ВІ, ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКІ РИН­КИ…

У 2018-му нам ви­пов­ни­ло­ся 130 ро­ків. Свою істо­рію ми від­лі­чу­є­мо з 1888-го, ко­ли наш зем­ляк, лу­бен­ський ко­валь, від­крив у мі­сті май­стер­ню. Зго­дом її ви­ку­пи­ли мі­сце­ві ку­пці, роз­ши­ри­ли, до­ку­пи­ли вер­ста­тів, і від­то­ді во­на ста­ла пов­но­цін­ним за­во­дом. Йо­го спе­ці­а­лі­за­ці­єю ста­ло ви­го­тов­ле­н­ня ма­шин та обла­дна­н­ня для збе­рі­га­н­ня, пе­ре­ве­зе­н­ня, транс­пор­ту­ва­н­ня, очи­ще­н­ня зер­на. Впро­довж со­тні ро­ків ми ви­пу­ска­ли скла­ди під­ло­го­во­го збе­рі­га­н­ня, стрі­чко­ві кон­вейє­ри, під­би­ра­чі…

На по­ча­тку 2000-х за­вод став при­ва­тним під­при­єм­ством, і но­мен­кла­ту­ра ви­ро­бни­цтва по­ча­ла сут­тє­во роз­ши­рю­ва­ти­ся. І вла­сни­ки, і ди­ре­ктор, і кон­стру­кто­ри об’їзди­ли Укра­ї­ну та су­сі­дні кра­ї­ни, ви­вча­ли рин­ки, перспективні на­пря­ми, ана­лі­зу­ва­ли, яке обла­дна­н­ня ко­ри­сту­є­ться по­пи­том за­раз та що бу­де не­об­хі­дно най­ближ­чи­ми ро­ка­ми.

Втім ми не змі­ни­ли основ­но­го на­пря­му і про­дов­жу­є­мо ви­го­тов­ля­ти су­ча­сне еле­ва­тор­не та зер­но­об­ро­бне обла­дна­н­ня. Хо­ча ми ви­ро­бля­ли обла­дна­н­ня для транс­пор­ту­ва­н­ня будівельних ма­те­рі­а­лів, цукру та цукро­вих про­ду­ктів.

ВАШИМИ ЗАМОВНИКАМИ БУ­ЛИ ЛИ­ШЕ УКРА­ЇН­СЬКІ АГРАРІЇ?

У пер­шу чер­гу на­шу про­ду­кцію ку­пу­ють укра­їн­ські під­при­єм­ства. На вну­трі­шньо­му рин­ку ще на­дов­го збе­рі­га­ти­ме­ться ве­ли­ка по­тре­ба в обла­днан­ні для збе­рі­га­н­ня, пе­ре­роб­ки, су­ші­н­ня та очи­ще­н­ня зер­на. Але ми пра­цю­є­мо на пер­спе­кти­ву і ви­хо­ди­мо за ме­жі кра­ї­ни. Спо­ча­тку осво­ю­ва­ли рин­ки кра­їн бли­жньо­го за­ру­біж­жя, по­ста­ча­ли обла­дна­н­ня до Ка­зах­ста­ну, Узбе­ки­ста­ну, Мол­до­ви, Бі­ло­ру­сі. А на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку під­пи­са­ли кон­тракт на по­став­ку транс­пор­те­рів до кра­їн Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, зокре­ма до Бель­гії.

ЦЕ СПРАВ­ЖНІЙ ПРОРИВ ДЛЯ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО МАШИНОБУДУВАННЯ.

Ми пер­ши­ми се­ред укра­їн­ських ма­ши­но­бу­дів­них під­при­ємств отримали сер­ти­фі­кат від­по­від­но­сті на­шо­го обла­дна­н­ня ви­мо­гам Єв­ро­со­ю­зу. У лю­то­му вже по­ча­ли по­став­ки. За­зви­чай укра­їн­ські під­при­єм­ства спри­йма­ють єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків як ду­же не­без­пе­чних кон­ку­рен­тів, з яки­ми не­мо­жли­во зма­га­ти­ся на їхньо­му «по­лі». Але і на­ша про­ду­кція кон­ку­рен­то­спро­мо­жна: за які­стю во­на не гір­ша і при цьо­му сут­тє­во де­шев­ша.

А ЯК ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКІ СПОЖИВАЧІ СПРИ­ЙМА­ЮТЬ УКРА­ЇН­СЬКЕ ОБЛА­ДНА­Н­НЯ? З НЕДОВІРОЮ?

Так са­мо, як і укра­їн­ські: ви­вча­ють, пе­ре­ві­ря­ють, про­во­дять тен­де­ри. Їм теж тре­ба до­ве­сти, що ти дій­сно про­по­ну­єш не ли­ше кон­ку­рен­тну ці­ну, але й ви­со­ко­які­сне обла­дна­н­ня. Тран­спор­те­ри, які ми по­ста­ви­ли у лю­то­му, вже змон­то­ва­ні та го­то­ві до екс­плу­а­та­ції. За по­пе­ре­дні­ми ви­снов­ка­ми, жо­дних пре­тен­зій що­до яко­сті не­має та за­мов­ник за­до­во­ле­ний.

ЯК ВИ ЗНАЙШЛИ ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКИХ ЗА­МОВ­НИ­КІВ, ЧИМ ПРИ­ВА­БИ­ЛИ?

Ще 10 ро­ків то­му ми успі­шно спів­пра­цю­ва­ли в Укра­ї­ні з під­при­єм­ством, спів­за­снов­ни­ка­ми яко­го бу­ли фран­цузь­кі ком­па­нії. Во­ни бу­ду­ва­ли за­вод, до яко­го ми по­ста­ча­ли скреб­ко­ві тран­спор­те­ри, та за­ли­ши­ли­ся ду­же за­до­во­ле­ни­ми спів­пра­цею з на­ми — до­три­ма­н­ням тер­мі­нів, ви­ко­на­н­ням всіх об­умов­ле­них кон­тра­ктом зо­бов’язань, і, зви­чай­но, які­стю та на­дій­ні­стю на­шо­го обла­дна­н­ня. На то­му під­при­єм­стві во­но і за­раз за­ли­ша­є­ться в гар­но­му ста­ні та пра­цює без до­рі­кань. Те­пер на­ші клі­єн­ти де­ся­ти­рі­чної дав­ни­ни ви­рі­ши­ли по­бу­ду­ва­ти за­вод у Бель­гії та за­про­си­ли нас взя­ти участь у тен­де­рі. Пред­став­ни­ки клі­єн­та від­ві­да­ли наш за­вод і впев­ни­ли­ся, що остан­ні 10 ро­ків ми не си­ді­ли на мі­сці, а по­стій­но вдо­ско­на­лю­ва­ли те­хно­ло­гії та ме­то­ди ви­ро­бни­цтва й ви­го­тов­ля­є­мо те­хні­ку, що від­по­від­ає су­ча­сним за­пи­там рин­ку. При цьо­му якість обла­дна­н­ня і сум­лін­ність пер­со­на­лу за­ли­ша­ю­ться на ви­со­ко­му рів­ні, в яко­му во­ни вже дав­но пе­ре­ко­на­ли­ся.

ЯК ВИ НА­ДА­ЛІ ПЛАНУЄТЕ ПРО­СУ­ВА­ТИ СВОЮ ПРО­ДУ­КЦІЮ НА ЗОВ­НІ­ШНІ, ЗОКРЕ­МА ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКІ РИН­КИ?

Ми роз­гля­да­є­мо цей про­ект як пі­ло­тний. За­раз ми по­ста­ча­є­мо ли­ше окре­мі ви­ди на­шої про­ду­кції — уста­тку­ва­н­ня для транс­пор­ту­ва­н­ня. Сер­ти­фі­ко­ва­но все обла­дна­н­ня — від­по­від­ні до­ку­мен­ти бу­ли ви­да­ні у бе­ре­зні 2018 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.