ГРИБНЕ МІ­СЦЕ

УКРА­ЇН­СЬКИ ФЕР­МЕ­РИ СТРІМКИМИ ТЕМ­ПА­МИ НА­РО­ЩУ­ЮТЬ ВИ­РО­БНИ­ЦТВО ТА ЕКС­ПОРТ ГРИ­БІВ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: МИ­ХАЙ­ЛО ДИ­КА­ЛЕН­КО

Укра­їн­ськи фер­ме­ри стрім­ко на­ро­щу­ють ви­ро­бни­цтво та екс­порт гри­бів

На­при­кін­ці сер­пня На­ціо­наль­не грибне агент­ство (НГА) опри­лю­дни­ло по­ві­дом­ле­н­ня про те, що в Укра­ї­ні склав­ся ве­ли­кий де­фі­цит ком­по­сту для куль­ти­ва­ції гри­бів і ба­га­то гри­бних ферм сти­кну­ли­ся із си­ту­а­ці­єю мо­жли­во­го зри­ву стро­ків по­ста­вок про­ду­кції по­ку­пцям. Як по­ясню­ють у агент­стві, си­ту­а­ція ви­кли­ка­на низ­кою чин­ни­ків.

По-пер­ше, цьо­го ро­ку на вну­трі­шньо­му рин­ку скла­ли­ся до­сить ви­со­кі ці­ни на гри­би, що під­ви­щи­ло при­ва­бли­вість їх ви­ро­щу­ва­н­ня. На­при­клад, у сер­пні ці­на кі­ло­гра­ма пе­че­риць з фер­ми ся­га­ла 50 гри­вень. За­раз ці­ни про­сі­ли до 30–40 грн/кг. Але це зна­чно ви­ще, ніж рік то­му, ко­ли ці­на у фер­ме­рів ледь до­тя­гу­ва­ла до 24 грн/кг.

По-дру­ге, як на­слі­док ро­сту цін низ­ка го­спо­дарств по­ча­ли роз­ши­рю­ва­ти пло­щі ви­ро­щу­ва­н­ня.

І, на­ре­шті, змі­ни­ла­ся си­ту­а­ція у по­ста­чаль­ни­ків ком­по­сту. Ми­ну­ло­го ро­ку 10 укра­їн­ських про­ду­цен­тів під­го­ту­ва­ли 220 000 т ком­по­сту, з яких 18 000 т пі­шли на екс­порт. Цьо­го­річ екс­порт по­чав зро­ста­ти (зве­де­них да­них це не­має) при не­ста­біль­но­сті про­по­зи­ції. 95% ком­по­сту ви­ро­бля­ють чо­ти­ри го­спо­дар­ства. Не­спо­ді­ва­на зу­пин­ка одно­го з них влі­тку і ви­кли­ка­ла де­фі­цит.

Укра­ї­на по­сі­дає 11-те мі­сце у сві­ті за об­ся­га­ми ви­ро­бни­цтва пе­че­риць. За ін­фор­ма­ці­єю НГА, у кра­ї­ні ді­ють близь­ко 300 ферм з куль­ти­ва­ції пе­че­риць і близь­ко 100 го­спо­дарств за­йма­ю­ться ви­ро­щу­ва­н­ням гли­ви (ві­шан­ки). Ми­ну­ло­го ро­ку за­галь­не ви­ро­бни­цтво гри­бів ста­но­ви­ло май­же 57 000 т, з яких ле­во­ва час­тка при­па­дає са­ме на пе­че­ри­ці — 51 300 т. Се­ре­дня вро­жай­ність го­спо­дарств — 22 кг з ко­жно­го ква­дра­тно­го ме­тра на рік, а де­я­кі го­спо­дар­ства зби­ра­ли і по 28 кг пе­че­риць з ме­тра.

Рі­чне ви­ро­бни­цтво гли­ви бу­ло на рів­ні 4800 т, і в ду­же не­ве­ли­ких кіль­ко­стях (120–130 т) ви­ро­щу­ва­ли­ся так зва­ні ек­зо­ти­чні гри­би: ши­ї­та­ке, агро­ци­бе, ерін­ги та де­я­кі ін­ші.

Та­ким чи­ном, якщо йде­ться про укра­їн­ський ри­нок гри­бів, то на­сам­пе­ред ма­є­ться на ува­зі ви­ро­щу­ва­н­ня та ре­а­лі­за­ція пе­че­риць. Їх спо­жи­ва­н­ня і ви­ро­бни­цтво, за спо­сте­ре­же­н­ня­ми фа­хів­ців, зро­ста­ють до­сить стрім­ко — на 8–10% що­ро­ку. При­чо­му, як за­зна­ча­ють у НГА, вка­за­ні ци­фри, ско­ріш за все, за­ни­же­ні — на рин­ку діє низ­ка не­за­ре­є­стро­ва­них ви­ро­бни­ків, а зві­тність ві­до­мих за­ре­є­стро­ва­них фер­ме­рів ви­кли­кає ба­га­то за­пи­тань. Да­ні ве­ли­ких тор­го­вих ме­реж свід­чать про зро­ста­н­ня вну­трі­шньо­го рин­ку на 11–14% за рік.

Зна­чний по­тен­ці­ал для роз­ви­тку се­кто­ра за­ли­ша­є­ться в екс­пор­ті гри­бів. Не­за­пе­ре­чною пе­ре­ва­гою ві­тчи­зня­ної про­ду­кції є її низь­ка вар­тість — ці­ни на гри­би укра­їн­ських фер­ме­рів що­най­мен­ше вдві­чі ниж­чі за гур­то­ві ці­ни на поль­сько­му або ро­сій­сько­му рин­ках. У 2017-му екс­порт укра­їн­ських пе­че­риць у по­рів­нян­ні з по­пе­ре­днім ро­ком зріз у 13 ра­зів — до 528 т (за ін­ши­ми да­ни­ми — 533 т). Та це ста­но­вить всьо­го близь­ко 1% від ви­ро­бни­цтва.

Та­ка си­ту­а­ція скла­ла­ся вна­слі­док де­кіль­кох як суб’єктив­них, так і об’єктив­них при­чин. Укра­їн­ці ні­ко­ли не екс­пор­ту­ва­ли пе­че­ри­ці чи гли­ви у ве­ли­ких кіль­ко­стях — бра­кує на­ла­го­дже­них зв’яз­ків з по­тен­цій­ни­ми по­ку­пця­ми, не на­ла­го­дже­на ло­гі­сти­ка.

Та більш сер­йо­зною пе­ре­шко­дою для ви­хо­ду на сві­то­вий ри­нок за­ли­ша­є­ться не­ста­біль­ність яко­сті (хо­ча це пи­та­н­ня вже успі­шно ви­рі­шу­є­ться) і не­до­ста­тньо гар­ний зов­ні­шній ви­гляд. Адже ті ж єв­ро­пей­ські по­ку­пці ма­ють ду­же сер­йо­зні ви­мо­ги що­до ка­лі­бров­ки пе­че­риць, від­су­тно­сті на гри­бах плям, рів­но­сті по­верх­ні то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.