ХАТА ДЛЯ КАР­ТО­ПЛІ

ЯК ПІД­ГО­ТУ­ВА­ТИ КАР­ТО­ПЛЮ ДО ЗИ­МІВ­ЛІ ТА ЯКА ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЯ ЗБЕ­РІ­ГА­Н­НЯ НА СКЛА­ДІ НАЙ­КРА­ЩА ДЛЯ ВРО­ЖАЮ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ТЕ­ТЯ­НА КУ­ПРІ­Я­НО­ВА, К. С-Г Н., ЗА­ВІ­ДУ­ВАЧ ВІД­ДІ­ЛУ ВИ­РО­БНИ­ЦТВА, ЗБЕ­РІ­ГА­Н­НЯ І ПЕ­РЕ­РОБ­КИ ІН­СТИ­ТУ­ТУ КАР­ТО­ПЛЯР­СТВА НА­АН

Як під­го­ту­ва­ти кар­то­плю до зи­мів­лі та яка те­хно­ло­гія збе­рі­га­н­ня най­кра­ща

Го­ту­ю­чи кар­то­плю до збе­рі­га­н­ня та обла­што­ву­ю­чи схо­ви­ще, ви­ро­бник має кіль­ка ці­лей: аби буль­ба втра­ча­ла якнай­мен­ше ва­ги, збе­рі­га­ла якість ззов­ні та зсе­ре­ди­ни, не гни­ла та ма­ла ви­гі­дну ці­ну. Для цьо­го по­трі­бно ор­га­ні­зу­ва­ти ланцюжок те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій.

ПОВІТРЯНІ ВАННИ

Пе­ред за­кла­да­н­ням на збе­рі­га­н­ня сві­жо­ви­ко­па­ну буль­бу ко­ри­сно об­су­ши­ти на по­ві­трі про­тя­гом трьох го­дин. Об­су­шу­ва­н­ня мо­жна про­во­ди­ти й у схо­ви­щах за до­по­мо­гою по­си­ле­но­го вен­ти­лю­ва­н­ня. Та­ка опе­ра­ція з кар­то­плею спри­яє опроб­ко­він­ню шкір­ки, під­ви­щує стій­кість ко­ре­не­пло­дів до ме­ха­ні­чних на­ван­та­жень, галь­мує роз­ви­ток збу­дни­ків хво­роб і по­лег­шує відділення ґрун­то­вих до­мі­шок. Об­су­шу­ва­н­ня лег­ше ор­га­ні­зу­ва­ти при кон­тей­нер­ній те­хно­ло­гії зби­ра­н­ня, пе­ре­ве­зе­н­ня і збе­рі­га­н­ня, яку зде­біль­шо­го за­сто­со­ву­ють ві­тчи­зня­ні го­спо­дар­ства. У цьо­му ви­пад­ку буль­би про­су­шу­ють про­тя­гом 10 днів під на­ві­са­ми або у схо­ви­щі. Якщо кар­то­пля силь­но за­бру­дне­на, не­об­хі­дно від­ді­ли­ти бруд за до­по­мо­гою спе­ці­аль­них ме­ха­ні­змів.

ПЕ­РІ­О­ДИ ЗБЕ­РІ­ГА­Н­НЯ

Під час збе­рі­га­н­ня ви­ді­ля­ють кіль­ка пе­рі­о­дів: лі­ку­валь­ний, пі­сля­зби­раль­ний, пе­рі­од зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри, зи­мо­вий, або основ­ний, і ве­сня­ний, який по­чи­на­є­ться пі­сля по­ча­тку про­ро­ста­н­ня бульб. Лі­ку­валь­ний пе­рі­од по­чи­на­є­ться одра­зу пі­сля зби­ра­н­ня та мо­же три­ва­ти до трьох ти­жнів за­ле­жно від сту­пе­ня ви­зрі­ва­н­ня і ме­ха­ні­чних по­шко­джень бульб. Для до­сти­глих здо­ро­вих бульб з мі­цною шкір­кою, сла­бо по­шко­дже­них при зби­ран­ні, сор­ту­ван­ні та транс­пор­ту­ван­ні, три­ва­лість цьо­го пе­рі­о­ду мі­ні­маль­на — до­ста­тньо ли­ше під­су­ши­ти кар­то­плю. Для не­до­сти­глих бульб з не­змі­цні­лою шкір­кою та зна­чни­ми ме­ха­ні­чни­ми по­шко­дже­н­ня­ми три­ва­лість лі­ку­валь­но­го пе­рі­о­ду ма­кси­маль­на: при тем­пе­ра­ту­рі 11–13 °С — до 20 днів. Цей пе­рі­од мо­жна ско­ро­ти­ти до во­сьми днів, якщо під­ви­щи­ти тем­пе­ра­ту­ру до 19 °С при во­ло­го­сті по­ві­тря 85–95%. Хо­ча то­ді ви­ни­кає ін­ша не­без­пе­ка — мо­жли­вий ін­тен­сив­ний роз­ви­ток хво­роб.

Під час лі­ку­валь­но­го пе­рі­о­ду про­во­дять вен­ти­лю­ва­н­ня з та­ким роз­ра­хун­ком, щоб швид­кість по­ві­тря в між­буль­бо­во­му про­сто­рі ста­но­ви­ла 0,12–0,5 м/с, що від­по­від­ає 50–250 м3/т за го­ди­ну. Опти­маль­ний ре­жим лі­ку­валь­но­го пе­рі­о­ду спри­яє за­го­ю­ван­ню ран, утво­рен­ню проб­ко­во­го ша­ру на по­ра­не­н­нях, до­сти­ган­ню бульб і під­го­тов­ці їх до три­ва­ло­го збе­рі­га­н­ня. У мі­сцях ме­ха­ні­чних по­шко­джень від­кла­да­є­ться су­бе­рин і утво­рю­є­ться ра­но­ва пе­ри­дер­ма, яка за­по­бі­гає про­ни­кнен­ню в буль­бу збу­дни­ків хво­роб. Ра­зом з цим у шкір­ці син­те­зу­ю­ться фун­гі­то­кси­чні ре­чо­ви­ни, які при­гні­чу­ють роз­ви­ток збу­дни­ків гри­бних хво­роб. Вміст цукрів у буль­бах змен­шу­є­ться і зро­стає кіль­кість кро­хма­лю, а шкір­ка стає мі­цні­шою. Рі­зні сор­ти ви­ма­га­ють ди­фе­рен­ці­йо­ва­но­го під­хо­ду до вста­нов­ле­н­ня опти­маль­но­го тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му під час лі­ку­валь­но­го пе­рі­о­ду, то­му го­спо­да­рям слід спо­ча­тку ви­вча­ти но­ві сор­ти сто­сов­но утво­ре­н­ня су­бе­ри­ну в лі­ку­валь­ний пе­рі­од.

Під час на­сту­пно­го пе­рі­о­ду від­бу­ва­є­ться по­сту­по­ве охо­ло­дже­н­ня бульб з 15–18 °С до 3–5 °С, що мо­же три­ва­ти до трьох ти­жнів. Якщо буль­би ма­ють не­ве­ли­кі ме­ха­ні­чні по­шко­дже­н­ня, то тем­пе­ра­ту­ру мо­жна зни­жу­ва­ти не біль­ше ніж на 0,5 °С за до­бу. Втім, не вар­то роз­тя­гу­ва­ти охо­ло­дже­н­ня кар­то­плі у ча­сі, оскіль­ки це мо­же при­зве­сти до роз­ви­тку хво­роб і під­ви­ще­них втрат. Що­до­би тем­пе­ра­ту­ру по­трі­бно зни­жу­ва­ти мі­ні­мум на 0,25 °С. Якщо у пар­тії кар­то­плі ви­яви­ться ве­ли­ка кіль­кість трав­мо­ва­них ко­ре­не­пло­дів, то що­до­бо­ву швид­кість зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри в на­си­пі мо­жна під­ви­щи­ти до 1 °С. При зни­жен­ні тем­пе­ра­ту­ри біль­ше 1 °С за до­бу кар­то­пля мо­же по­тем­ні­ти, осо­бли­во у по­шко­дже­них мі­сцях. Та­кож три­ва­лість пе­рі­о­ду зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри за­ле­жить від сор­ту кар­то­плі: сор­ти

з більш ко­ро­тким пе­рі­о­дом спо­кою по­вин­ні про­хо­ди­ти йо­го швид­ше. Опти­маль­на тем­пе­ра­ту­ра збе­рі­га­н­ня — 3–5 °С, оскіль­ки при ній галь­му­ю­ться біо­хі­мі­чні та фі­зіо­ло­гі­чні про­це­си у буль­бах і по­чи­на­є­ться зи­мо­вий пе­рі­од збе­рі­га­н­ня кар­то­плі.

У ста­ні гли­бо­ко­го спо­кою кар­то­пля пе­ре­бу­ває до по­ча­тку про­ро­ста­н­ня бульб — до ве­сни. У цей пе­рі­од не­об­хі­дно су­во­ро до­три­му­ва­ти­ся ре­жи­му тем­пе­ра­ту­ри та во­ло­го­сті, іна­кше буль­би по­стра­жда­ють: при ви­щій тем­пе­ра­ту­рі бу­дуть швид­ше про­ро­ста­ти та під­хо­плю­ва­ти хво­ро­би, при низь­кій від­но­сній во­ло­го­сті по­ві­тря по­чнуть в’яну­ти та ура­жу­ва­ти­ся за­хво­рю­ва­н­ня­ми.

Під час основ­но­го пе­рі­о­ду збе­рі­га­н­ня від­бу­ва­ю­ться ро­сто­ві про­це­си, у брунь­ках бульб про­хо­дить під­го­тов­ка до про­бу­дже­н­ня. З по­ча­тком про­бу­дже­н­ня то­чок ро­сту під­ви­щу­є­ться ін­тен­сив­ність ди­ха­н­ня, акти­ві­зу­ю­ться біо­хі­мі­чні про­це­си, буль­би пе­ре­хо­дять у стан го­тов­но­сті до про­ро­ста­н­ня. За­три­ма­ти про­ро­ста­н­ня в цей пе­рі­од мо­жна ли­ше за умов утри­ма­н­ня опти­маль­ної тем­пе­ра­ту­ри збе­рі­га­н­ня і на­віть зни­же­н­ня до 1 °С. У цей час роз­по­чи­на­є­ться ве­сня­ний пе­рі­од збе­рі­га­н­ня бульб.

ВА­ЖЛИ­ВІ ДЕ­ТА­ЛІ

Якщо кар­то­пля збе­рі­га­є­ться у схо­ви­щах із при­му­со­вою або актив­ною вен­ти­ля­ці­єю, то її слід пе­ре­ван­та­жи­ти у хо­ло­диль­ні ка­ме­ри, оскіль­ки тіль­ки в них вда­сться ве­сною під­три­му­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру в ме­жах 1–2 °С. Пе­ред ре­а­лі­за­ці­єю буль­би слід обі­грі­ти, щоб усу­ну­ти со­лод­кий смак, якщо він з’явив­ся. Кар­то­пля кра­ще збе­рі­га­є­ться у кон­тей­не­рах у схо­ви­щі з при­му­со­вою вен­ти­ля­ці­єю, ніж у за­сі­ці з актив­ним вен­ти­лю­ва­н­ням.

Ве­ли­кий вплив на збе­ре­же­ність кар­то­плі має від­но­сна во­ло­гість по­ві­тря. Опти­маль­ною вва­жа­є­ться 90–95%. Пі­дви­ще­на во­ло­гість по­ві­тря при під­ви­ще­ній тем­пе­ра­ту­рі збе­рі­га­н­ня сти­му­лює утво­ре­н­ня па­го­нів, на­то­мість при низь­кій тем­пе­ра­ту­рі та ви­со­кій во­ло­го­сті це яви­ще не спо­сте­рі­га­є­ться. Во­ло­гість по­ві­тря по­над 95% при­зво­дить до від­по­ті­ва­н­ня бульб на­віть при не­зна­чно­му зни­жен­ні тем­пе­ра­ту­ри збе­рі­га­н­ня, що ви­кли­кає роз­ви­ток хво­роб і при­зво­дить до збіль­ше­н­ня аб­со­лю­тних втрат. Во­ло­гість по­ві­тря у схо­ви­щі по­вин­на бу­ти на­стіль­ки ви­со­кою, щоб буль­би бу­ли тур­гор­ни­ми, і на­стіль­ки низь­кою, щоб обла­дна­н­ня, сті­ни, сте­ля бу­ли су­хи­ми. За та­ких умов збе­рі­га­н­ня ви­клю­ча­є­ться мо­жли­вість кон­ден­са­ції во­ло­ги та зво­ло­же­н­ня бульб, що збе­рі­га­ю­ться. Су­хе по­ві­тря — ниж­че 85% — під­ви­щує ви­па­ро­ву­ва­н­ня во­ди з по­верх­ні бульб, втра­ти ни­ми тур­го­ру та в ре­зуль­та­ті при­зво­дить до по­гір­ше­н­ня про­до­воль­чих яко­стей кар­то­плі.

У схо­ви­щі по­трі­бно обов’яз­ко­во слід­ку­ва­ти за рів­нем ву­гле­ки­сло­ти. Пі­дви­ще­ний вміст ці­єї хі­мі­чної спо­лу­ки при­гні­чує про­ро­ста­н­ня кар­то­плі та во­дно­час спри­яє збіль­шен­ню кіль­ко­сті хво­рих бульб. Не­га­тив­ний вплив на леж­кість кар­то­плі під­ви­ще­но­го вмі­сту ву­гле­ки­сло­го га­зу по­си­лю­є­ться і при зни­жен­ні тем­пе­ра­ту­ри збе­рі­га­н­ня. Опти­маль­ний вміст ки­сню при збе­рі­ган­ні кар­то­плі — 16–18%, а ву­гле­ки­сло­го га­зу — не ви­ще 3%. Та­кий га­зо­вий ре­жим під­три­му­є­ться за ра­ху­нок вен­ти­лю­ва­н­ня на­си­пу кар­то­плі. СПО­СІБ ЗБЕ­РІ­ГА­Н­НЯ

На пло­до­о­во­че­вих ба­зах Укра­ї­ни за­зви­чай пра­кти­ку­ють кон­тей­нер­ний спо­сіб збе­рі­га­н­ня кар­то­плі. Го­лов­на пе­ре­ва­га за­го­тів­лі, транс­пор­ту­ва­н­ня та збе­рі­га­н­ня кар­то­плі в кон­тей­не­рах по­ля­гає в то­му, що та­кий під­хід за­без­пе­чує не тіль­ки ком­пле­ксну ме­ха­ні­за­цію та зна­чне під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті пра­ці, але й збе­ре­же­ність про­ду­кції за ра­ху­нок зна­чно­го змен­ше­н­ня ме­ха­ні­чних по­шко­джень під час ван­та­жно-роз­ван­та­жу­валь­них ро­біт і пе­ре­ве­зе­н­ня. Буль­би, за­ван­та­же­ні пі­сля зби­ра­н­ня та сор­ту­ва­н­ня на мі­сці ви­ро­бни­цтва в кон­тей­не­ри, не по­тре­бу­ють пе­ре­ван­та­жень до кін­ця збе­рі­га­н­ня та на­віть під час до­став­ки до спо­жи­ва­ча. Крім то­го, за збе­рі­га­н­ням кар­то­плі в кон­тей­не­рах, які укла­де­ні у шта­бе­лі, зру­чно спо­сте­рі­га­ти. Однак та­кий спо­сіб збе­рі­га­н­ня ви­ма­гає до­да­тко­вих ка­пі­та­ло­вкла­день у кар­то­пле­сор­ту­валь­ні пун­кти, за­со­би ме­ха­ні­за­ції для на­ван­та­же­н­ня ав­то­транс­пор­ту кон­тей­не­ра­ми з кар­то­плею, а на пло­до­о­во­че­вих ба­зах — у за­со­би ме­ха­ні­за­ції для роз­ван­та­жу­ва­н­ня кон­тей­не­рів і уста­нов­ки їх у шта­бе­лі в кар­то­пле­схо­ви­щі. Для пе­ре­ве­зе­н­ня кар­то­плі в мі­ста з го­спо­дарств не­об­хі­дна і біль­ша кіль­кість ав­то­транс­пор­ту, оскіль­ки пе­ре­ве­зе­н­ня на­валь­ним спосо­бом еко­но­мі­чні­ше — так про­ду­кції в ма­ши­ну за­ван­та­жу­є­ться біль­ше. Від­по­від­ної ма­те­рі­аль­но-те­хні­чної ба­зи не­має у біль­шо­сті го­спо­дарств Укра­ї­ни, то­му на пло­до­ба­зи кар­то­пля до­став­ля­є­ться пе­ре­ва­жно на­ва­лом. У той же час при до­став­ці кар­то­плі на­ва­лом буль­би під­да­ю­ться ме­ха­ні­чним по­шко­дже­н­ням на всіх ета­пах: під час за­ван­та­же­н­ня, транс­пор­ту­ва­н­ня та ви­ван­та­же­н­ня від­бу­ва­є­ться мі­ні­мум ві­сім пе­ре­ва­лок. Че­рез по­шко­дже­н­ня буль­би швид­ше ура­жу­ю­ться гриб­ка­ми ро­ду фу­за­рі­ум і ба­кте­рі­я­ми.

Є КІЛЬ­КА ПЕ­РІ­О­ДІВ ЗБЕ­РІ­ГА­Н­НЯ: ЛІ­КУ­ВАЛЬ­НИЙ, ПІ­СЛЯ­ЗБИ­РАЛЬ­НИЙ, ЗНИ­ЖЕ­Н­НЯ ТЕМ­ПЕ­РА­ТУ­РИ, ЗИ­МО­ВИЙ І ВЕ­СНЯ­НИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.