МО­ЛО­ЧНІ РІКИ

Landlord - - ЗМІСТ -

До чо­го та яким шля­хом йдуть укра­їн­ські ви­ро­бни­ки мо­ло­ка

На­скіль­ки рен­та­бель­не ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка у кра­ї­ні? У який бік ру­ха­є­ться га­лузь? Чи вар­то очі­ку­ва­ти зро­ста­н­ня цін на мо­ло­ко? Про це та ба­га­то ін­шо­го жур­нал Landlord по­спіл­ку­вав­ся з ві­це-пре­зи­ден­том Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків мо­ло­ка Ган­ною Лав­ре­нюк та ана­лі­ти­ком Асо­ці­а­ції Яною Му­зи­чен­ко.

ЯК МО­ЛО­ЧНА ГА­ЛУЗЬ ЗМІ­НИ­ЛА­СЯ ЗА ОСТАН­НІ П’ЯТЬ РО­КІВ?

ГАН­НА ЛАВ­РЕ­НЮК: Укра­їн­ське мо­ло­чне ско­тар­ство здій­сни­ло стрім­кий стри­бок у сво­є­му роз­ви­тку, і осо­бли­во це по­мі­тно по змі­нах, що від­бу­ли­ся впро­довж остан­ніх п’яти ро­ків.

Мо­ло­чно-то­вар­ні фер­ми взя­ли курс на ін­тен­си­фі­ка­цію та укру­пне­н­ня, мо­дер­ні­за­цію та впро­ва­дже­н­ня про­від­них сві­то­вих під­хо­дів до те­хно­ло­гій та управ­лі­н­ня мо­ло­чним ско­тар­ством. Мо­ло­чний на­прям го­спо­дар­ства по­ча­ли тра­кту­ва­ти як окре­мий бі­знес, а не як при­да­ток ро­слин­ни­цтва чи, як са­мі фер­ме­ри йо­го на­зи­ва­ють, со­ці­аль­ний про­ект для під­трим­ки ло­яль­но­сті па­йо­ви­ків. Кіль­кість ко­рів в Укра­ї­ні з ро­ку в рік по­ча­ла ско­ро­чу­ва­ти­ся, ста­ло мен­ше про­ми­сло­вих го­спо­дарств. Про­те ті, що ли­ши­ли­ся, по­ча­ли збіль­шу­ва­ти­ся та на­ро­щу­ва­ти про­ду­ктив­ність. При­чо­му це за­галь­но­сві­то­вий тренд.

У США, що є ви­зна­ним лі­де­ром сві­то­во­го мо­ло­чно­го рин­ку, ще у 2013-му при бу­дів­ни­цтві су­ча­сних мо­ло­чно-то­вар­них ком­пле­ксів орі­єн­ту­ва­ли­ся на по­го­лів’я не мен­ше 1000 дій­них ко­рів. А вже сьо­го­дні, щоб отри­ма­ти бан­ків­ський кре­дит для бу­дів­ни­цтва, фер­ма по­вин­на бу­ти роз­ра­хо­ва­на мі­ні­мум на 4000 ко­рів дій­но­го ста­да. Це та кіль­кість, яка, за оцін­ка­ми ри­зи­ків, має стій­ку фі­нан­со­ву спро­мо­жність до­ла­ти низь­кий рі­вень цін на мо­ло­ко-си­ро­ви­ну. За оцін­ка­ми DFA (Dairy Farmers of America — най­біль­шо­го у США мо­ло­чно­го ко­опе­ра­ти­ву, до скла­ду яко­го вхо­дить 8000 уча­сни­ків, що ра­зом ви­ро­бля­ють по­над 28 000 000 т мо­ло­ка-си­ро­ви­ни на рік, або 30% всьо­го мо­ло­ка у США, во­ло­ді­ють 42 мо­ло­ко­за­во­да­ми та є че­твер­тим най­біль­шим пе­ре­ро­бни­ком мо­ло­ка у сві­ті), че­рез 10 ро­ків 50% мо­ло­чних ферм, що утри­му­ють мен­ше 100 ко­рів дій­но­го ста­да, зни­кнуть на­зав­жди.

ЩО СО­БОЮ ЯВ­ЛЯЄ БІ­ЗНЕС ІЗ ВИ­РО­БНИ­ЦТВА МО­ЛО­КА В УКРА­Ї­НІ? ГАН­НА ЛАВ­РЕ­НЮК: У 2013 ро­ці в Укра­ї­ні на­лі­чу­ва­ла­ся 3201 мо­ло­чно-то­вар­на фер­ма, а за під­сум­ка­ми 2017-го — 1946. Мо­ло­чний на­прям згор­ну­ли пе­ре­ва­жно ма­лі фер­ми (до 50 го­лів). У за­галь­ній стру­кту­рі бі­зне­су їх час­тка ско­ро­ти­ла­ся з 40,4% до 27%. Час­тка ферм з по­го­лів’ям 50–100 го­лів збіль­ши­ла­ся на 4% — до 16%. Одно­ча­сно зна­чно зро­сла час­тка се­ре­дніх (100–500 го­лів) та ве­ли­ких (біль­ше 500 го­лів) ферм. Пер­ші за­йма­ють 45,4% (у 2011-му — 38,6%), а дру­гі — 11% (про­ти 8,9% у 2011–му). При цьо­му са­ме се­ре­дні та ве­ли­кі го­спо­дар­ства за­без­пе­чу­ють основ­ний вал ви­ро­бни­цтва про­ми­сло­во­го мо­ло­ка: за під­сум­ка­ми 2017-го — 92,1%.

За остан­ні п’ять ро­ків зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню ви­со­ко­про­ду­ктив­ної ге­не­ти­ки, впро­ва­джен­ню су­ча­сних те­хно­ло­гі­чних та управ­лін­ських рі­шень зна­чно зро­сли ви­ро­бни­чі по­ка­зни­ки під­при­ємств. Про­ду­ктив­ність го­спо­дарств Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків мо­ло­ка (АВМ) зро­сла май­же на 30%. За під­сум­ка­ми 2017-го се­ре­дньо­рі­чний на­дій на фу­ра­жну ко­ро­ву ся­гнув по­над 8200 кг, хо­ча по Укра­ї­ні цей по­ка­зник ста­но­вить 6012 кг. А від по­ча­тку існу­ва­н­ня АВМ він збіль­шив­ся на 82%. Є низ­ка го­спо­дарств, що вже пе­ре­тну­ли по­зна­чку в 11 000 кг. При­чо­му ро­сте не ли­ше вал мо­ло­ка, але і йо­го якість. Ще у 2009-му у стру­кту­рі про­ми­сло­во­го мо­ло­ка, зда­но­го на пе­ре­роб­ку, вза­га­лі не ви­ді­ля­ли мо­ло­ко ек­стра-ґа­тун­ку. За під­сум­ка­ми 2017-го час­тка «ек­стра» у стру­кту­рі си­ро­ви­ни, отри­ма­ної на пе­ре­роб­ку, до­ся­гла 20%. По­ло­ви­ну з цьо­го об­ся­гу за­без­пе­чу­ють 140 го­спо­дарств — уча­сни­ків АВМ.

Сьо­го­дні в Укра­ї­ні пра­цю­ють чо­ти­ри мо­ло­чні фер­ми із ро­бо­ти­зо­ва­ним до­ї­н­ням, ще на двох вста­нов­ле­ні до­ї­ль­ні за­ли ти­пу «ка­ру­сель» на 80 місць (та­ких до де­ся­тка по всій Єв­ро­пі). АВМ ті­сно спів­пра­цює з кра­щи­ми екс­пер­та­ми мо­ло­чно­го ско­тар­ства з Ізра­ї­лю, США, Ка­на­ди, про­від­них мо­ло­чних кра­їн Єв­ро­пи. Ці ви­зна­ні у сво­їй ца­ри­ні фа­хів­ці теж від­зна­ча­ють, що укра­їн­ські мо­ло­чно-то­вар­ні го­спо­дар­ства впев­не­но на­здо­га­ня­ють кра­щі сві­то­ві фер­ми та з ко­жним ро­ком зро­стає кіль­кість та­ких, які не по­сту­па­ю­ться їм ані за по­ка­зни­ка­ми про­ду­ктив­но­сті, ані за ефе­ктив­ні­стю управ­лі­н­ня.

НА­СКІЛЬ­КИ РЕН­ТА­БЕЛЬ­НЕ ВИ­РО­БНИ­ЦТВО МО­ЛО­КА У КРА­Ї­НІ? ГАН­НА ЛАВ­РЕ­НЮК: З ро­ка­ми роз­рив у ефе­ктив­но­сті ста­рих не­мо­дер­ні­зо­ва­них ферм та су­ча­сних мо­ло­чних ком­пле­ксів по­гли­блю­є­ться. При­чо­му близь­ко 50% мо­ло­чних го­спо­дарств Укра­ї­ни тіль­ки по­ча­ли йти шля­хом ре­кон­стру­кції та бу­дів­ни­цтва.

Екс­пер­ти FAO з 2012 ро­ку роз­ра­хо­ву­ють для Укра­ї­ни так зва­ний мо­ло­чний ін­декс (УМІ), що вка­зує на рен­та­бель­ність ве­де­н­ня мо­ло­чно­го ско­тар­ства. На по­ча­тку ве­ре­сня у FAO кон­ста­ту­ва­ли, що сім мі­ся­ців із во­сьми у 2018-му УМІ па­дає. У сер­пні по­то­чно­го ро­ку УМІ був вже на

19,6% ниж­чим, ніж у від­по­від­но­му мі­ся­ці 2017-го. Гір­шою си­ту­а­ція бу­ла тіль­ки у кри­зо­вих для мо­ло­чної га­лу­зі Укра­ї­ни 2015–2016 ро­ках.

Однак за цей не­про­стий пе­рі­од кра­щі го­спо­дар­ства до­ся­гли рен­та­бель­но­сті на рів­ні 20–30%. Та це не той при­бу­ток, який во­ни по­кла­дуть со­бі до ки­ше­ні. Тут вар­то де­що де­та­лі­зу­ва­ти еко­но­мі­ку «вхі­дно­го кви­тка» у мо­ло­чне ско­тар­ство та очі­ку­ва­но­го пе­рі­о­ду по­вер­не­н­ня ін­ве­сти­цій.

При бу­дів­ни­цтві су­ча­сної мо­ло­чно­то­вар­ної фер­ми із без­прив’язним утри­ма­н­ням, до­ї­ль­ним за­лом та хо­ло­дним ти­пом утри­ма­н­ня ви­тра­ти на одне стій­ло-мі­сце (бе­тон­ні та ме­та­ле­ві кон­стру­кції, ін­фра­стру­кту­ру, по­ту­жно­сті для збе­рі­га­н­ня кор­мів) ста­но­ви­ти­муть мі­ні­мум 6000 єв­ро/ко­ро­ва. Ком­пле­кта­ція ста­да ви­со­ко­про­ду­ктив­ни­ми тва­ри­на­ми — орі­єн­тов­но 2000 єв­ро/не­тель. Бу­дів­ни­цтво мо­ло­чно­го бло­ку із до­ї­ль­ним за­лом — зно­ву 2000 єв­ро/ко­ро­ва. За під­сум­ка­ми бен­чмар­кін­гу го­спо­дарств — уча­сни­ків АВМ за 2017 рік, зокре­ма ана­лі­зу то­чки без­зби­тко­во­сті, опти­маль­ний ро­змір дій­но­го ста­да для стій­кої еко­но­мі­чної мо­де­лі під­при­єм­ства — від 600 ко­рів із се­ре­днім на­до­єм 25,6 кг. От­же, ба­зо­ві ви­тра­ти на бу­дів­ни­цтво та­кої

УКРА­ЇН­СЬКЕ МО­ЛО­ЧНЕ СКО­ТАР­СТВО ЗДІЙ­СНИ­ЛО СТРІМ­КИЙ СТРИ­БОК У РОЗ­ВИ­ТКУ

фер­ми ся­га­ють 6 000 000 єв­ро. До­дай­те сю­ди ще мі­ні­мум 500 000 єв­ро ви­трат на мі­ні­маль­но не­об­хі­дну те­хні­ку («зе­ле­на лі­нія» для за­го­тів­лі гру­бих кор­мів, кор­мо­змі­шу­вач). І це да­ле­ко не всі ви­тра­ти. При цьо­му по­вер­не­н­ня ін­ве­сти­цій вар­то очі­ку­ва­ти не ра­ні­ше ніж че­рез сім-де­сять ро­ків. Фер­ми, які по­ча­ли ре­кон­стру­кцію ще у 2009-му, ко­ли бу­ла ство­ре­на АВМ, до­сі не мо­жуть на­зва­ти се­бе при­бу­тко­ви­ми і про­дов­жу­ють ін­ве­сту­ва­ти за­ро­бле­ні у мо­ло­чно­му ско­тар­стві та ро­слин­ни­цтві ко­шти.

ЯКОЮ МАЄ БУ­ТИ МО­ЛО­ЧНА ФЕР­МА, АБИ ДА­ВА­ТИ ПРИ­БУ­ТОК? ЧИ ІСНУЄ ІДЕ­АЛЬ­НА МО­ДЕЛЬ?

ГАН­НА ЛАВ­РЕ­НЮК: За оцін­ка­ми екс­пер­тів КЦ АВМ, у най­ближ­чі 10 ро­ків тен­ден­ції до укру­пне­н­ня бу­дуть ви­ра­же­ни­ми та­кож в Укра­ї­ні, то­му стій­кою еко­но­мі­чною мо­де­л­лю для кра­ї­ни ста­не фер­ма з дій­ним ста­дом від 1200 ко­рів. Зва­жа­ю­чи на зна­чну те­ри­то­рію Укра­ї­ни та від­мін­ність клі­ма­ти­чних умов у рі­зних ре­гіо­нах, кра­щий ви­бір те­хно­ло­гій мі­кро­клі­ма­ту, гно­є­ви­да­ле­н­ня то­що для ко­жної клі­ма­ти­чної зо­ни бу­де свій. Однак у будь-яко­му ви­пад­ку це без­прив’язне утри­ма­н­ня, без­кон­та­ктне до­ї­н­ня в до­ї­ль­них за­лах, ма­кси­маль­на ав­то­ма­ти­за­ція про­це­сів та комп’юте­ри­за­ція облі­ку й управ­лі­н­ня ста­дом.

ЯК У КРА­Ї­НІ ЗМІ­НИ­ЛИ­СЯ ОБ­СЯ­ГИ ВИ­РО­БНИ­ЦТВА МО­ЛО­КА ЗА ОСТАН­НІ РО­КИ? ЯНА МУ­ЗИ­ЧЕН­КО: За остан­ні п’ять ро­ків за­галь­не ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка в Укра­ї­ні ско­ро­ти­ло­ся на 8,1% — до 10 200 000 т. Зокре­ма, в сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­ствах ви­ро­бни­цтво за ана­лі­зо­ва­ний пе­рі­од зро­сло на 8% — до 2 700 000 т, а в го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня ско­ро­ти­ло­ся на 13% — до 7 500 000 т.

Низь­кі ці­ни на се­лян­ське мо­ло­ко та ста­рі­н­ня сіль­сько­го на­се­ле­н­ня при­зве­ли до ско­ро­че­н­ня по­го­лів’я та, від­по­від­но, й ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка. Що сто­су­є­ться про­ми­сло­вих го­спо­дарств, то пі­сля кри­зи 2014–2015 ро­ків з рин­ку пі­шла ве­ли­ка кіль­кість не­при­бу­тко­вих під­при­ємств. За­ли­ши­ли­ся най­силь­ні­ші, які пра­цю­ють над про­ду­ктив­ні­стю по­го­лів'я. Це від­обра­жа­є­ться на за­галь­но­му ва­лі ви­ро­бни­цтва.

ЯКИЙ ВІД­СО­ТОК ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ ВИ­РО­БНИ­ЦТВА МО­ЛО­КА ПЕ­РЕ­РО­БЛЯ­Є­ТЬСЯ ТА РЕ­А­ЛІ­ЗУ­Є­ТЬСЯ ВСЕ­РЕ­ДИ­НІ КРА­Ї­НИ? ЯК ЗМІ­НИВ­СЯ ЦЕЙ ПО­КА­ЗНИК ЗА ОСТАН­НІ РО­КИ?

ЯНА МУ­ЗИ­ЧЕН­КО: За під­сум­ка­ми

2017 ро­ку бу­ли пе­ре­ро­бле­ні 4 300 000 т, що на 4% мен­ше, ніж у 2013-му. На вну­трі­шньо­му рин­ку за­ли­ша­є­ться тро­хи біль­ше 3 000 000 т про­ми­сло­во­го мо­ло­ка та близь­ко 5 000 000 т мо­ло­ка, що ви­ро­бля­є­ться в го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня і про­да­є­ться че­рез рин­ки або за­ли­ша­є­ться на вла­сні по­тре­би до­мо­го­спо­дарств. Із них екс­пор­ту­ва­ли близь­ко 1 000 000 т, що на 7,3% мен­ше, ніж у 2013 ро­ці.

ЗА­КІН­ЧУ­Є­ТЬСЯ СЕ­ЗОН «ВЕ­ЛИ­КО­ГО МО­ЛО­КА». ЧО­ГО У ЗВ’ЯЗ­КУ З ЦИМ ВАР­ТО ЧЕ­КА­ТИ СПО­ЖИ­ВА­ЧАМ? ДО ЧО­ГО ГО­ТУ­Ю­ТЬСЯ ВИ­РО­БНИ­КИ?

ГА­НА ЛАВ­РЕ­НЮК: За­кін­че­н­ня се­зо­ну «ве­ли­ко­го мо­ло­ка» зав­жди го­во­рить про зро­ста­н­ня ці­ни на ньо­го. До кін­ця ро­ку вар­то очі­ку­ва­ти зро­ста­н­ня цін на мо­ло­ко ек­стра-ґа­тун­ку (на пар­тію від

10 т) до 10,4–10,6 грн/кг. Це у свою чер­гу від­обра­зи­ться на вар­то­сті го­то­во­го про­ду­кту. У по­єд­нан­ні з де­валь­ва­ці­єю грив­ні це мо­же ви­ли­ти­ся у 10% зро­ста­н­ня ці­ни на мо­ло­чні про­ду­кти на по­ли­ці. Тра­ди­цій­но у хо­ло­дну по­ру ро­ку спо­жи­ва­н­ня мо­ло­чних про­ду­ктів ро­сте, хо­ча в Укра­ї­ні це ще й пе­рі­од ве­ли­ких ко­му­наль­них пла­те­жів, що мо­же ско­ре­гу­ва­ти зро­ста­ю­чий тренд по­ка­зни­ків спо­жи­ва­н­ня. Екс­порт мо­же ско­ро­ти­ти­ся че­рез той же се­зон­ний фа­ктор.

Ві­це-пре­зи­дент Асо­ці­а­ції Ви­ро­бни­ків мо­ло­ка ГАН­НА лав­ре­нюк

Ана­лі­тик Асо­ці­а­ції Ви­ро­бни­ків мо­ло­ка ЯНА му­зи­чен­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.