ШТОРМОВИЙ БА­ЛАНС

ВИ­РО­БНИ­КАМ ТА ЕКС­ПОР­ТЕ­РАМ ЗЕР­НА ЦЬО­ГО РО­КУ ДО­ВЕ­ДЕ­ТЬСЯ ДІ­Я­ТИ В ЖОРС­ТКИХ УМО­ВАХ — НА СВІ­ТО­ВИЙ РИ­НОК БУ­ДЕ ВПЛИВАТИ НИЗ­КА РІЗНОСПРЯМОВАНИХ ФА­КТО­РІВ

Landlord - - ЗМІСТ -

Ви­ро­бни­кам та екс­пор­те­рам зер­на цьо­го ро­ку до­ве­де­ться ді­я­ти в жорс­тких умо­вах

Сві­то­вий зер­но­вий ри­нок цьо­го ро­ку ви­йшов зі ста­ну спо­кою та зба­лан­со­ва­но­сті, які спо­сте­рі­га­ли­ся в остан­нє п’яти­річ­чя. Ми вже ба­чи­мо ве­ли­ку во­ла­тиль­ність на окре­мих рин­ках, яка ли­ше під­си­лю­є­ться ускла­дне­н­ням тор­го­вель­них від­но­син між США та Ки­та­єм. Не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви в основ­них кра­ї­нах — екс­пор­те­рах пше­ни­ці при­зве­дуть до то­го, що за­галь­на про­по­зи­ція куль­ту­ри змен­ши­ться при­бли­зно на 5%, а пе­ре­хі­дні сві­то­ві за­па­си ста­но­ви­ти­муть близь­ко 240 млн т. При цьо­му спо­жи­ва­н­ня бу­де по­сту­по­во зро­ста­ти. Та­кий рі­вень сві­то­вих за­па­сів пше­ни­ці не мо­жна на­зва­ти кри­ти­чним, хо­ча цей по­ка­зник най­мен­ший за остан­ні шість ро­ків. Що осо­бли­во ва­жли­во — за­па­си бу­дуть зни­жу­ва­ти­ся са­ме в основ­них екс­пор­те­рів пше­ни­ці, що, бе­зу­мов­но, впли­не на стан сві­то­вої тор­гів­лі куль­ту­рою в ці­ло­му. Мо­жли­во, до­да­дуть на­пру­ги на­мі­ри Ки­таю збіль­ши­ти вла­сні за­па­си пше­ни­ці, але до цьо­го тре­ба під­хо­ди­ти обе­ре­жно — адже об­сяг пе­ре­хі­дних за­па­сів КНР зав­жди важ­ко оці­ни­ти.

За­раз одно­ча­сно фор­му­є­ться кар­ти­на зер­но­во­го рин­ку від­ра­зу на два мар­ке­тин­го­вих ро­ки —2018/2019 та 2019/2020.

У Чор­но­мор­сько­му ре­гіо­ні кар­ти­на де­що спо­кій­ні­ша — на фо­ні очі­ку­ва­но­го змен­ше­н­ня вро­жай­но­сті пше­ни­ці у Ро­сії за­раз під­ви­ще­ні про­гно­зи ва­ло­во­го збо­ру куль­ту­ри для Укра­ї­ни. Що сто­су­є­ться ку­ку­ру­дзи, за­не­по­ко­є­н­ня ви­кли­кає ли­ше різ­ке зни­же­н­ня вро­жаю у кра­ї­нах ЄС, де вна­слі­док три­ва­лої по­су­хи скла­ли­ся вкрай не­спри­я­тли­ві для ці­єї куль­ту­ри умо­ви. Але в ці­ло­му про­по­зи­ція ку­ку­ру­дзи на сві­то­во­му рин­ку бу­де збіль­шу­ва­ти­ся, у то­му чи­слі за ра­ху­нок гар­но­го вро­жаю у Чор­но­мор­сько­му ре­гіо­ні. Це бу­де най­по­пу­ляр­ні­ша про­по­зи­ція кор­мо­во­го зер­на з кра­їн, роз­та­шо­ва­них нав­ко­ло Чор­но­го мо­ря, в пер­шу чер­гу для Укра­ї­ни.

Ми очі­ку­є­мо, що основ­ні екс­пор­те­ри ку­ку­ру­дзи за­про­по­ну­ють на сві­то­во­му рин­ку 56 млн т цьо­го ви­ду зер­на. Це зна­чно мен­ше, ніж у ре­кор­дно­му 2016/2017 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці

(80 млн т). Однак про­тя­гом мі­ся­ця про­гноз був пі­дви­ще­ний на 7 млн т, і на­да­лі він мо­же бу­ти пе­ре­гля­ну­тий та­кож у бік збіль­ше­н­ня. На­при­клад, за­раз по­стій­но зро­ста­ють про­гно­зи що­до ку­ку­ру­дзи в Укра­ї­ні.

Та­кож не по­вин­но ви­ни­кну­ти ускла­днень із про­да­жем вро­жаю ку­ку­ру­дзи — збут бу­де за­без­пе­че­ний за ра­ху­нок зро­ста­ю­чо­го по­пи­ту на кор­мо­ві куль­ту­ри у кра­ї­нах Азії. Хо­ча не­що­дав­но Ки­тай ви­сту­пив із за­явою про на­мір ско­ро­ти­ти пе­ре­хі­дні за­па­си ку­ку­ру­дзи, але по­ки важ­ко оці­ни­ти, як це впли­не на стан сві­то­вої тор­гів­лі. Слід пам’ята­ти і про зна­чний не­до­бір куль­ту­ри в єв­ро­пей­ських кра­ї­нах, тоб­то бу­дуть ді­я­ти два рі­зно­спря­мо­ва­ні фа­кто­ри.

На ри­нок ячме­ню впли­ва­ють одра­зу де­кіль­ка трен­дів. Так, остан­ні­ми ро­ка­ми спо­сте­рі­га­є­ться по­сту­по­ве зни­же­н­ня ви­ро­бни­цтва ячме­ню в основ­них екс­пор­те­рів куль­ту­ри, а цьо­го ро­ку до­да­ли­ся вкрай не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви на­ве­сні та влі­тку. Це осо­бли­во тор­кну­ло­ся кра­їн ЄС, Ро­сії та Укра­ї­ни — ми по­стій­но зни­жу­є­мо про­гно­зи що­до про­по­зи­ції куль­ту­ри з цих ре­гіо­нів, а про­гно­зи що­до вро­жаю ячме­ню в Ав­стра­лії по­ки до­сить су­пе­ре­чли­ві.

Ра­зом з тим змен­ше­н­ня про­по­зи­ції спри­чи­ни­ло зро­ста­н­ня цін на ячмінь і зро­би­ло йо­го при­ва­бли­вим для фер­ме­рів.

Але по­пит з бо­ку кра­їн Азії на цю кор­мо­ву куль­ту­ру по­стій­но па­дає, бо від­бу­ва­є­ться за­мі­ще­н­ня її більш до­сту­пною ку­ку­ру­дзою. За на­ши­ми про­гно­за­ми, вна­слі­док цьо­го спо­жи­ва­н­ня ячме­ню на сві­то­во­му рин­ку впа­де до 23­рі­чно­го мі­ні­му­му.

На про­ти­ва­гу цьо­му трен­ду мо­же ста­ти зро­ста­н­ня спо­жи­ва­н­ня ячме­ню у Ки­таї, який бу­де шу­ка­ти за­мі­ну для сор­го, що тра­ди­цій­но ім­пор­ту­є­ться у КНР із США. Зер­но­ві рин­ки цьо­го ро­ку бу­дуть ду­же ці­ка­ви­ми для ана­лі­ти­ків, але скла­дни­ми для фер­ме­рів і трей­де­рів, які ви­му­ше­ні ді­я­ти в умо­вах не­ста­біль­но­сті по­пи­ту та цін.

МІРІАМ МОРАТ, стар­ший еко­но­мі­чний ана­лі­тик INTERNATIONAL GRAINS COUNCIL

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.