СТАЄ ГАРЯЧЕ

ПЕ­РЕ­ГЛЯД ПРО­ГНО­ЗІВ USDA СТО­СОВ­НО ПРО­ПО­ЗИ­ЦІЇ ЗЕР­НО­ВИХ НА СВІ­ТО­ВО­МУ РИН­КУ ВЖЕ ПРИЗВІВ ДО ЗНИ­ЖЕ­Н­НЯ ЕКС­ПОРТ­НИХ ЦІН

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: МИ­ХАЙ­ЛО ДИ­КА­ЛЕН­КО

Пе­ре­гляд про­гно­зів USDA сто­сов­но про­по­зи­ції зер­но­вих зни­зив екс­порт­ні ці­ни

Ве­ре­сне­вий звіт Де­пар­та­мен­ту сіль­сько­го го­спо­дар­ства США, на який з не­тер­пі­н­ням че­ка­ли сві­то­ві трей­де­ри, по­гір­шив про­гно­зи для екс­пор­те­рів укра­їн­сько­го зер­на. Фа­кти­чно під що­мі­ся­чні зві­ти World Agricultural Supply and Demand Estimates (офіс USDA) ви­бу­до­ву­є­ться сві­то­ва тор­гів­ля основ­ни­ми ви­да­ми сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. То­му вже зро­зумі­ло, що при­найм­ні до се­ре­ди­ни жов­тня мі­жна­ро­дний ри­нок агро­про­ду­кції бу­де тур­бу­лен­тним. Але най­біль­ша не­при­єм­ність для укра­їн­ських екс­пор­те­рів по­ля­гає в то­му, що в ці­ло­му трен­ди сві­то­во­го зер­но­во­го рин­ку бу­дуть рі­зно­спря­мо­ва­ни­ми. Збіль­ше­н­ня про­по­зи­ції екс­порт­ної про­ду­кції очі­ку­є­ться са­ме у кра­ї­нах, які є тра­ди­цій­ни­ми кон­ку­рен­та­ми Укра­ї­ни на сві­то­во­му рин­ку. Або збіль­ше­н­ня ва­ло­во­го збо­ру зер­но­вих бу­де спо­сте­рі­га­ти­ся у ре­гіо­нах, які ім­пор­ту­ють укра­їн­ську аграр­ну про­ду­кцію, що при­ро­дно змен­шить по­пит на неї.

ПШЕ­НИ­ЦЯ

За да­ни­ми USDA, про­гноз гло­баль­но­го по­ста­ча­н­ня пше­ни­ці у 2018/2019 МР у по­рів­ня­ні з по­пе­ре­днім (сер­пне­вим) зві­том збіль­ше­ний на 4,7 млн т. Тро­хи ра­ні­ше, на­при­кін­ці сер­пня, оно­ви­ла дов­го­стро­ко­вий про­гноз і Мі­жна­ро­дна ра­да по зер­ну (IGC). Фа­кти­чно два про­гно­зи збі­га­ю­ться у за­галь­них оцін­ках — IGC очі­кує збіль­ше­н­ня гло­баль­но­го ви­ро­бни­цтва зер­на на 4 млн т у по­рів­нян­ні з по­пе­ре­дні­ми про­гно­за­ми. Як зро­зумі­ло з кон­текс­ту до­по­віді Мі­жна­ро­дної ра­ди по зер­ну, йде­ться са­ме про про­до­воль­чу пше­ни­цю (ін­ші ви­ди про­до­воль­чо­го зер­на та рис оці­ню­ю­ться окре­мо). За роз­ра­хун­ка­ми аме­ри­кан­ських фа­хів­ців, осно­вою для збіль­ше­н­ня ве­ре­сне­вих про­гно­зів, про яке йшло­ся, став у пер­шу чер­гу пе­ре­гляд оці­нок що­до кін­це­вих ре­зуль­та­тів жнив у пост­ра­дян­ських кра­ї­нах. Зокре­ма, на 3 млн т збіль­ше­ний про­гноз що­до ро­сій­сько­го вро­жаю пше­ни­ці за ра­ху­нок вда­ло­го збо­ру як ози­мої, так і ярої куль­ту­ри — до 71 млн т. Та­кож чу­до­ві умо­ви скла­да­ю­ться для ярої пше­ни­ці у Ка­зах­ста­ні, про­гноз за­галь­ної про­по­зи­ції куль­ту­ри у кра­ї­ні збіль­ше­ний на 0,5 млн т.

Крім то­го, за онов­ле­ни­ми дер­жав­ни­ми да­ни­ми Ін­дії, ви­ро­бни­цтво пше­ни­ці цьо­го ро­ку ся­гне ре­кор­дних 99,7 млн т, що на 2,7 млн т біль­ше, ніж про­гно­зу­ва­ла вла­да кра­ї­ни влі­тку. На це на­кла­да­є­ться очі­ку­ва­не змен­ше­н­ня ім­пор­ту куль­ту­ри Ін­до­не­зі­єю (на 1 млн т) та Іра­ном (на

0,5 млн т).

Та­ким чи­ном, про­гноз для азій­сько­го рин­ку, який є основ­ним для збу­ту укра­їн­ської пше­ни­ці, для ві­тчи­зня­них трей­де­рів мо­жна вва­жа­ти не­га­тив­ним — об­ся­ги мо­жли­вих по­ста­чань змен­шу­ю­ться, а тиск про­по­зи­ції пше­ни­ці з Ро­сії зро­стає.

На­скіль­ки це сер­йо­зно, мо­жна оці­ни­ти хо­ча б з то­го, що Укра­ї­на вже про­грає ро­сій­ській пше­ни­ці на єги­пет­сько­му рин­ку — у ве­ре­сні Дер­жав­не агент­ство із за­ку­пів­лі про­до­воль­ства Єги­пту (GASC) від­да­ло пе­ре­ва­гу у при­дбан­ні 235 000 т куль­ту­ри са­ме ро­сій­сько­го по­хо­дже­н­ня. А у сер­пні з 1,01 млн т пше­ни­ці, які за­ку­па­ло GASC, ро­сі­я­ни ви­гра­ли тен­де­ри на 830 000 т, а трей­де­ри укра­їн­ської пше­ни­ці вне­сли пар­тію ли­ше у 60 000 т.

КУ­КУ­РУ­ДЗА

До­сить на­пру­же­ним очі­ку­є­ться 2018/2019 МР і на сві­то­во­му рин­ку ку­ку­ру­дзи. Пі­сля не­га­тив­них про­гно­зів, які USDA да­вав для єв­ро­пей­сько­го вро­жаю куль­ту­ри впро­довж де­кіль­кох мі­ся­ців, по­ча­ли­ся не­спо­ді­ва­ні по­зи­тив­ні змі­ни оці­нок. За­галь­не ви­ро­бни­цтво у 2018/2019 МР ста­но­ви­ти­ме 1069 млн т, що на 7,95 млн т біль­ше, ніж у по­пе­ре­дньо­му про­гно­зі.

За­га­лом різ­ке збіль­ше­н­ня про­гно­зу об­умов­ле­но в пер­шу чер­гу «ста­ра­н­ня­ми» аме­ри­кан­ських фер­ме­рів, які збе­руть ма­ї­су на 6,1 млн т біль­ше, ніж очі­ку­ва­ло­ся.

Але, як за­зна­че­но у чер­го­во­му зві­ті USDA, офіс World Agricultural Supply and Demand Estimates по­кра­щив про­гно­зи одра­зу для низ­ки єв­ро­пей­ських кра­їн — во­ни збіль­ше­ні для Ру­му­нії, Угор­щи­ни, Бол­га­рії та Фран­ції (за­га­лом на 1 млн т у по­рів­нян­ні із сер­пне­вим про­гно­зом). При цьо­му для Бол­га­рії та Ру­му­нії ва­ло­вий збір ку­ку­ру­дзи бу­де вза­га­лі ре­кор­дним. Це ста­ло до­сить не­спо­ді­ва­ною но­ви­ною — адже рі­зні про­від­ні ана­лі­ти­чні агент­ства не­о­дно­ра­зо­во під­кре­слю­ва­ли не­спри­я­тли­вість по­го­дних умов для ку­ку­ру­дзи в ЄС. Зокре­ма, най­біль­ше за­не­по­ко­є­н­ня ви­кли­кав стан по­сі­вів у Ні­меч­чи­ні та Фран­ції. Хо­ча в ці­ло­му ЄС за­ли­ши­ться ве­ли­ким ім­пор­те­ром ку­ку­ру­дзи і на­віть, за про­гно­зом USDA, збіль­шить за­ку­пів­лі куль­ту­ри на сві­то­во­му рин­ку вна­слі­док зро­ста­н­ня спо­жи­ва­н­ня на 1,5 млн т у по­рів­нян­ні з по­пе­ре­днім мар­ке­тин­го­вим ро­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.