МЕ­НЕ­ДЖЕР З ПРО­ДА­ЖУ/ ТОРГОВИЙ ПРЕД­СТАВ­НИК

26 ЧАС­ТКА ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ НА­ЯВ­НИХ НА РИН­КУ ВА­КАН­СІЙ: 10 000–30 000 грн ПОЧАТКОВА ЗА­РО­БІ­ТНА ПЛА­ТНЯ: 1–2 ро­ки НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ:

Landlord - - КАДРИ -

До­свід­че­ні фа­хів­ці ка­жуть: якщо ви вмі­є­те про­да­ва­ти, то змо­же­те про­да­ти будь-що. По­тре­ба у та­ких спе­ці­а­лі­стах до­во­лі ви­со­ка. Ком­па­нії шу­ка­ють ме­не­дже­рів з про­да­жу зап­ча­стин, сіль­гос­пте­хні­ки, за­со­бів за­хи­сту ро­слин, на­сі­н­ня, до­брив. У біль­шо­сті ви­пад­ків від кан­ди­да­тів ви­ма­га­ють на­яв­но­сті хо­ча б мі­ні­маль­но­го до­сві­ду ро­бо­ти в актив­них про­да­жах. Усьо­му ін­шо­му обі­ця­ють на­вчи­ти.

Осо­бли­ву ува­гу ро­бо­то­дав­ці при­ді­ля­ють осо­би­стим яко­стям пре­тен­ден­тів. По­над усе ці­ну­ють ці­ле­спря­мо­ва­ність, актив­ність, ко­му­ні­ка­бель­ність, вмі­н­ня пе­ре­ко­ну­ва­ти та пра­цю­ва­ти на ре­зуль­тат, а та­кож від­по­від­аль­ність та стре­со­стій­кість. На­яв­ність ви­щої осві­ти ба­жа­на, але не обов’яз­ко­ва умо­ва, на від­мі­ну від на­яв­но­сті во­дій­ських прав.

Кан­ди­да­тів за­охо­чу­ють мо­жли­ві­стю до­бре за­ро­бля­ти та роз­ви­ва­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.