«ГАР­НИЙ ПЛУГ СЕ­БЕ ЗАВ­ЖДИ ОКУ­ПИТЬ»

ЯК ТЕ­ХНІ­КА LEMKEN ДО­ПО­МА­ГАЄ ПІД­ВИ­ЩУ­ВА­ТИ РЕН­ТА­БЕЛЬ­НІСТЬ ВИ­РО­БНИ­ЦТВА У ГО­СПО­ДАР­СТВІ «АГРО­ФОРТ»

Landlord - - LEMKEN - ТЕКСТ: ІГОР КОВАЛЕНКО

«Агро­форт» — один із клю­чо­вих під­роз­ді­лів Гру­пи МХП. Зе­мель­ний банк го­спо­дар­ства на­лі­чує 13 200 га. До йо­го скла­ду вхо­дять чо­ти­ри від­діл­ки пло­щею від 3000 до 4000 га, роз­та­шо­ва­ні у Ка­гар­ли­цько­му і Ста­ви­щан­сько­му ра­йо­нах Ки­їв­щи­ни та Ора­тів­сько­му — на Він­нич­чи­ні. Від­стань по­між окре­ми­ми від­діл­ка­ми ся­гає май­же 200 км, що зу­мов­лює спе­ци­фі­чне роз­та­шу­ва­н­ня те­хно­пар­ку го­спо­дар­ства. Ко­жен від­ді­лок має вла­сну ба­зу та не­об­хі­дну те­хні­ку, що май­же ви­клю­чає по­тре­бу в її пе­ре­мі­щен­ні на да­ле­кі від­ста­ні. Це до­ся­га­є­ться, зокре­ма,

зав­дя­ки ви­бо­ру про­ду­ктив­них на­дій­них агре­га­тів, зда­тних га­ран­то­ва­но за­кри­ти ви­ко­на­н­ня то­го чи ін­шо­го зав­да­н­ня. Пе­ре­д­усім це сто­су­є­ться клю­чо­вої для «Агро­фор­ту» агро­те­хні­чної опе­ра­ції — оран­ки ґрун­ту, яка по­кла­де­на на плу­ги LEMKEN Diamant.

ДРУ­ГЕ НА­РО­ДЖЕ­Н­НЯ

Го­лов­ний агро­ном «Агро­фор­ту» Ві­ктор Чай­ков­ський пра­цює в агро­се­кто­рі вже не пер­ше де­ся­ти­річ­чя. Із са­мо­го по­ча­тку роз­мо­ви ста­ло зро­зумі­ло, що лю­ди­на до­ско­на­ло знає та лю­бить свою спра­ву. Як і йо­го ко­ле­га — го­лов­ний ін­же­нер го­спо­дар­ства Ан­дрій Во­роб­чак. Плу­ги, як вла­сне са­ма те­хно­ло­гія оран­ки, сьо­го­дні в Укра­ї­ні пе­ре­жи­ва­ють дру­ге на­ро­дже­н­ня пі­сля май­же по­всю­дно­го за­хо­пле­н­ня ну­льо­вим та мі­ні­маль­ним обро­бі­тком ґрун­ту. То­му дум­ка лю­дей, які від­по­від­а­ють за обро­бі­ток по­над 13 000 га зем­лі, ста­біль­но отри­му­ю­чи ви­щі за се­ре­дні по­ка­зни­ки вро­жай­но­сті, нам вви­жа­є­ться осо­бли­во до­ре­чною. На­ше пер­ше за­пи­та­н­ня бу­ло са­ме та­ким: на­скіль­ки се­бе ви­прав­до­вує оран­ка з огля­ду на за­гро­зу по­яви плу­жної пі­до­шви та під­ви­ще­ну ви­тра­ту паль­но­го?

«Оран­ка є обов’яз­ко­вим еле­мен­том на­шої те­хно­ло­гії, яка за­без­пе­чує низ­ку агро­те­хні­чних пе­ре­ваг. Зокре­ма, у пла­ні ра­ціо­наль­но­го по­во­дже­н­ня із ро­слин­ни­ми реш­тка­ми», — ствер­джує Чай­ков­ський. У стру­кту­рі площ го­спо­дар­ства май­же 45% за­йма­ють по­сі­ви ку­ку­ру­дзи. «У хо­ро­ші ро­ки ми ви­ро­щу­є­мо по 120–130 цен­тне­рів на ге­ктар, а от­же, ли­ша­є­ться ве­ли­ка кіль­кість твер­дих по­жнив­них ре­шток. За цю ро­бо­ту якраз від­по­від­а­ють плу­ги LEMKEN Diamant. До­да­тко­ві ви­тра­ти двох де­ся­тків лі­трів паль­но­го мі­зер­ні у по­рів­нян­ні із вар­ті­стю при­бав­ки вро­жаю. Гар­ний плуг се­бе зав­жди оку­пить», — вва­жає го­лов­ний агро­ном «Агро­фор­ту».

Тим не менш впро­довж остан­ніх ро­ків у го­спо­дар­стві вдо­ско­на­ли­ли те­хно­ло­гію в бік по­єд­на­н­ня обо­ро­тної оран­ки із гли­бо­ким роз­пу­шу­ва­н­ням ґрун­ту. Ко­жно­го се­зо­ну оран­ка про­ва­ди­ться на 60% площ, а на 40% у по­ле за­пу­ска­ють гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі.

«Та­ким чи­ном ми усу­ва­є­мо за­гро­зу фор­му­ва­н­ня ущіль­нень ґрун­ту і по­лі­пшу­є­мо ае­ра­цію та рух во­ло­ги. Те­хно­ло­гія до­ве­ла свою ефе­ктив­ність», — по­яснює Чай­ков­ський.

ПРА­ВИ­ЛА ВИ­БО­РУ

Прин­цип ви­бо­ру но­вої те­хні­ки в «Агро­фор­ті», як і за­га­лом у МХП, ви­клю­чає по­яву ви­пад­ко­вих ма­шин та агре­га­тів. Тут ре­тель­но ви­вча­ють ко­жну мо­дель, а фі­наль­не рі­ше­н­ня

при­йма­є­ться за ре­зуль­та­та­ми пра­кти­чних ви­про­бу­вань без­по­се­ре­дньо на по­лях го­спо­дар­ства.

«У нас ра­ні­ше пра­цю­ва­ли плу­ги ін­ших ви­ро­бни­ків. Во­ни по­ка­зу­ва­ли се­бе не­по­га­но, однак нас не за­до­воль­ня­ли окре­мі мо­мен­ти. Бу­ли за­пи­та­н­ня як до на­дій­но­сті агре­га­тів, так і до які­сно­го ви­ко­на­н­ня клю­чо­во­го зав­да­н­ня — за­орю­ва­н­ня ро­слин­них ре­шток у зем­лю», — роз­по­від­ає Во­роб­чак. LEMKEN Diamant 11 від­ра­зу ж по­ка­зав се­бе в цьо­му пла­ні з най­кра­що­го бо­ку, і подаль­ша екс­плу­а­та­ція це під­твер­ди­ла, за­ува­жує го­лов­ний ін­же­нер.

Сьо­го­дні в го­спо­дар­стві пра­цює вже чо­ти­ри плу­ги Diamant (8+1 кор­пус) — по одно­му на ко­жен від­ді­лок. Цьо­го се­зо­ну з’яви­ли­ся ще спе­ці­аль­ні ко­тки, які до­да­тко­во роз­би­ва­ють груд­ки та, при­ко­чу­ю­чи роз­пу­ше­ний ґрунт, стри­му­ють ви­па­ро­ву­ва­н­ня во­ло­ги.

Лі­ній­ка плу­гів LEMKEN Diamant ко­ри­сту­є­ться ста­біль­ною по­пу­ляр­ні­стю се­ред укра­їн­ських агра­рі­їв. Зокре­ма, кон­це­пція Diamant 11 бу­ла ство­ре­на з ме­тою по­єд­на­н­ня ви­со­кої про­ду­ктив­но­сті обро­бі­тку ґрун­ту з які­стю ро­бо­ти та про­сто­тою екс­плу­а­та­ції. І зви­чай­но ж, фір­мо­вою на­дій­ні­стю ні­ме­цько­го ви­ро­бни­ка. Це сто­су­є­ться як кор­пу­сів плу­га із по­дов­же­ним ре­сур­сом ви­ко­ри­ста­н­ня Duramaxx, так і по­во­ро­тних ци­лін­дрів та мі­цної су­ціль­ної тру­бної ра­ми, на яку смі­ли­ві про­дав­ці да­ють ма­ло не до­ві­чну га­ран­тію.

То­му не див­но, що ко­ли ми по­ці­ка­ви­ли­ся швид­кі­стю ре­а­гу­ва­н­ня сер­ві­су офі­цій­но­го ди­ле­ра те­хні­ки LEMKEN — ком­па­нії «Кон­корд», то отри­ма­ли опти­мі­сти­чну від­по­відь.

«З та­ких при­во­дів ми до них пра­кти­чно не звер­та­ли­ся — все пра­цює, все на мі­сці. Фа­хів­ці «Кон­кор­ду» вча­сно по­ста­ви­ли агре­га­ти, про­ве­ли на­вча­н­ня для ме­ха­ні­за­то­рів, вве­ли в екс­плу­а­та­цію плуг. На­да­лі ж агре­гат пра­цює без жо­дних на­рі­кань, — ді­ли­ться Во­роб­чак. — До ре­чі, ку­пів­ля агре­га­тів здій­сню­ва­ла­ся із від­стро­чкою пла­те­жів, що для нас як агро­ви­ро­бни­ка ду­же зру­чно».

УВА­ГА ДО ҐРУН­ТУ

Те­хно­ло­гія під­го­тов­ки ґрун­ту в «Агро­фор­ті» пе­ред­ба­чає оран­ку гли­би­ною 25–28 см під ози­мі зер­но­ві та 30–32 см — під со­ня­шник. Якщо під ози­ми­ну про­ва­ди­ться по­пе­ре­днє ди­ску­ва­н­ня з ме­тою про­во­ка­ції схо­дів бур’янів і па­да­ли­ці, то ку­ку­ру­дза най­ча­сті­ше іде від­ра­зу під плуг. Мо­жна ли­шень уяви­ти, яке на­ван­та­же­н­ня па­дає на агре­гат. Те­хно­ло­гія та­кож пе­ред­ба­чає обов’яз­ко­ве вне­се­н­ня ор­га­ні­чних до­брив, які є в на­яв­но­сті у го­спо­дар­стві зав­дя­ки роз­ви­не­но­му тва­рин­ни­цтву. Від­по­від­но, ча­сти­на со­ло­ми за­го­тов­лю­є­ться для ферм. Там, де ро­слин­ні реш­тки при­орю­ю­ться, за­зви­чай вно­сять де­стру­кто­ри стер­ні з ме­тою при­швид­ше­н­ня їх мі­не­ра­лі­за­ції.

Та­ка ува­га до ґрун­ту дає очі­ку­ва­ні ре­зуль­та­ти. На по­лях «Агро­фор­ту» зби­ра­ють не менш ніж 63 ц/га пше­ни­ці, до 4 т со­ня­шни­ка, 3,1 т сої і, як вже зга­ду­ва­ло­ся, да­ле­ко за 100 ц ку­ку­ру­дзи.

Та, зви­чай­но, ба­га­то що за­ле­жить і від фа­кто­ру во­ло­ги, який да­ле­ко не зав­жди опти­маль­ний.

ВИ­РІ­ШАЛЬ­НА ПЕ­РЕ­ВА­ГА

Плу­ги Diamant 11 агре­га­ту­ю­ться із 360­силь­ним тра­кто­ром Fendt 936. За сло­ва­ми на­ших спів­ро­змов­ни­ків, за­ле­жно від умов ро­бо­ти ви­тра­та паль­но­го ко­ли­ва­є­ться від 18 до 22 л/га, що ви­гля­дає чу­до­вим ре­зуль­та­том для 9­кор­пу­сно­го плу­га. Це до­ся­га­є­ться як зав­дя­ки еко­но­мі­чно­сті Fendt, так і енер­го­ефе­ктив­ній кон­це­пції Diamant, яка кри­є­ться за ва­гою агре­га­ту, йо­го опо­ром під час ро­бо­ти та все­бі­чною мо­жли­ві­стю на­ла­шту­ва­н­ня.

Впро­довж се­зо­ну плу­ги LEMKEN на­пра­цьо­ву­ють від 1000 до 1200 га. При цьо­му в го­спо­дар­стві ви­ко­ри­сто­ву­ють ви­ня­тко­во ори­гі­наль­ні ком­пле­кту­ю­чі, оскіль­ки пе­ре­ко­на­ли­ся, що ана­ло­ги не ви­три­му­ють жо­дно­го по­рів­ня­н­ня з ни­ми. За­га­лом якість та про­ду­ктив­ність Diamant да­ють змо­гу пла­но­мір­но про­хо­ди­ти не менш ніж 50 га впро­довж двох ро­бо­чих змін. «Основ­на й оче­ви­дна рі­зни­ця між Diamant та плу­га­ми ін­ших ви­ро­бни­ків, — це якість за­гор­та­н­ня ро­слин­них ре­шток, — ствер­джує Чай­ков­ський. — Ра­ні­ше тра­пля­ло­ся так, що пе­ре­д­плу­жни­ки про­сто гор­ну­ли ма­су чи за­ко­пу­ва­ли її від­ра­зу бі­ля по­верх­ні ґрун­ту. На­то­мість плуг LEMKEN все ро­бить про­сто іде­аль­но. За­раз ви у цьо­му пе­ре­ко­на­є­те­ся».

Ми пря­му­є­мо до по­ля не­по­да­лік Ка­гар­ли­ка. Там, не­зва­жа­ю­чи на не­скін­чен­ний до­щик та во­ло­гий ма­сний чор­но­зем (по кі­ло­гра­му зем­лі на ко­жно­му че­ре­ви­ку!), при­орює гір­чи­цю вже зга­ду­ва­на ком­бі­на­ція Fendt 936 та LEMKEN Diamant 11. Про­йшов­ши зо два го­ни, опе­ра­тор ма­ши­ни ви­хо­дить із ка­бі­ни та охо­че ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми. За йо­го сло­ва­ми, це вже тре­тя мо­дель плу­гів, з яки­ми він пра­цює, і пер­ша, що дає змо­гу га­ран­то­ва­но при­орю­ва­ти ро­слин­ні реш­тки зав­дя­ки спе­ци­фі­чній кон­стру­кції пе­ре­д­плу­жни­ків. Се­ред ін­ших пе­ре­ваг LEMKEN Diamant 11 спів­ро­бі­тник го­спо­дар­ства ви­ді­ляє ма­нев­ре­ність при роз­во­ро­тах, а та­кож про­ду­ма­ну без­від­мов­ну кон­стру­кцію пе­ре­вер­та­н­ня кор­пу­сів, яка ба­зу­є­ться на опор­но­му ко­ле­сі. На по­пе­ре­дніх мо­де­лях плу­гів ін­ших ви­ро­бни­ків з ча­сом ви­ни­ка­ло ба­га­то про­блем, ко­ли роз­но­шу­ва­ли­ся гі­драв­лі­чні ци­лін­дри та по­сту­по­во ви­хо­ди­ла з ла­ду вся кон­стру­кція. «За плу­гом ми від­ра­зу чі­пля­є­мо ще й ко­ток LEMKEN Variopack. Він ви­рів­нює по­верх­ню, роз­би­ває груд­ки і спри­яє то­му, щоб ма­кси­маль­но спро­сти­ти під­го­тов­ку ґрун­ту на­ве­сні та під­го­ту­ва­ти які­сне по­сів­не ло­же для на­сі­н­ня», — звер­тає ува­гу Чай­ков­ський.

На­ші спів­ро­змов­ни­ки на­го­ло­шу­ють, що на­да­лі, з огля­ду на успі­шний до­свід екс­плу­а­та­ції плу­гів LEMKEN, орі­єн­ту­ва­ти­му­ться та­кож і на ін­ші агре­га­ти ні­ме­цько­го ви­ро­бни­ка. Зокре­ма, на мо­де­лі ти­пу System­kompaktor, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться тут для ве­сня­ної під­го­тов­ки ґрун­ту під сів­бу.

ІН­НО­ВА­ЦІЇ

В «Агро­фор­ті» всі ве­ли­кі тра­кто­ри осна­ще­ні си­сте­ма­ми ав­то­ма­ти­чно­го во­ді­н­ня, ком­бай­ни — да­тчи­ка­ми вро­жай­но­сті, пра­кти­ку­є­ться від­клю­че­н­ня се­кцій при сів­бі, на­віть є вла­сна Rtk­стан­ція. За сло­ва­ми Во­роб­ча­ка, ни­ні швид­ки­ми тем­па­ми від­бу­ва­є­ться пе­ре­хід на то­чні те­хно­ло­гії та не­вдов­зі бу­де на­ла­го­дже­ний один із клю­чо­вих їх еле­мен­тів — ди­фе­рен­ці­йо­ва­не вне­се­н­ня до­брив.

«Та­ка те­хні­ка, як LEMKEN, — сьо­го­дні не­за­мін­ний фа­ктор роз­ви­тку сіль­го­спви­ро­бни­цтва. Ми по­тре­бу­є­мо не про­сто про­ду­ктив­ної чи на­дій­ної те­хні­ки — тре­ба, щоб агре­гат іде­аль­но за­до­воль­няв усі не­об­хі­дні агро­но­мі­чні ви­мо­ги. З огля­ду на фа­ктор во­ло­ги, і не тіль­ки на ньо­го, по­трі­бно усі опе­ра­ції здій­сню­ва­ти швид­ко, які­сно, без ри­зи­ку не­о­чі­ку­ва­них по­ло­мок і при цьо­му бу­ти впев­не­ни­ми, що бу­де до­три­ма­на за­пла­но­ва­на те­хно­ло­гія», — ре­зю­мує Чай­ков­ський.

КО­ТКИ VARIOPACK У КОМ­БІ­НА­ЦІЇ З ПЛУ­ГОМ ДО­ПО­МА­ГА­ЮТЬ ЗБЕ­РЕГ­ТИ ВО­ЛО­ГУ

Ан­дрій Во­роб­чак, го­лов­ний ін­же­нер «Агро­форт» го­спо­дар­ства

Ві­ктор чай­ков­ський, го­лов­ний Агро­ном го­спо­дар­ства «Агро­форт»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.