НЕ ЗБАВЛЯЮЧИ ТЕМПУ

ІСТО­РІЯ КОМ­ПА­НІЇ BERTHOUD ДО­ВО­ДИТЬ, ЩО ДО­СЯГ­ТИ УСПІ­ХУ МО­ЖНА І З ВУЗЬКОЮ СПЕ­ЦІ­А­ЛІ­ЗА­ЦІ­ЄЮ ВИ­РО­БНИ­ЦТВА. АЛЕ ДЛЯ ЦЬО­ГО ТРЕ­БА БУ­ТИ У СВО­ЇЙ ГА­ЛУ­ЗІ ОДНИМИ З НАЙ­КРА­ЩИХ

Landlord - - BERTHOUD AGRICOLE SAS - ТЕКСТ: ІРИ­НА ЧУ­ХЛЄБ, МА­РИ­НА БРИ­КИ­МО­ВА

Струн­кий, стрім­кий, су­хор­ля­вий, енер­гій­ний, не­втом­ний, на­че ма­ра­фо­нець. Кі­ло­ме­три до­ся­гнень по­за­ду, кі­ло­ме­три пе­ре­мог по­пе­ре­ду. Йо­го жи­т­тя чі­тко ви­мі­ря­не й роз­пла­но­ва­не. І чор­ний го­дин­ник на ру­ці ту­по­ті­н­ням стрі­лок по­стій­но на­га­дує го­спо­да­ре­ві, що не вар­то га­я­ти час, тре­ба ру­ха­ти­ся упе­ред. Се­ба­сті­ан Трем­блє — ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Berthoud Agricole SAS, ком­па­нії з ви­ро­бни­цтва те­хні­ки для за­хи­сту ро­слин — три­має темп, на­бра­ний чо­ти­ри ро­ки то­му.

На­віть у вла­сний ви­хі­дний він на під­при­єм­стві, одя­гне­ний по-ді­ло­во­му. Осві­че­ний, ці­ле­спря­мо­ва­ний, рі­шу­чий, де­мо­кра­ти­чний. Та­ких, як він, ме­не­дже­рів на­зи­ва­ють тру­до­го­лі­ка­ми. Та Трем­блє цим ли­ше пи­ша­є­ться. «Ко­ли транс­фор­му­єш ло­каль­не під­при­єм­ство у між­на­ро­дну ком­па­нію, ча­су на від­по­чи­нок ли­ша­є­ться обмаль. Але це то­го вар­те», — ка­же Трем­блє. Два ро­ки то­му сві­то­вий лі­дер з пуль­ве­ри­за­ції гру­па EXEL Industries, до скла­ду якої вхо­дить Berthoud Agricole, ста­ла вла­сни­ком ще одні­єї ком­па­нії в США. Зай­ня­ти­ся її роз­ви­тком до­ру­чи­ли Трем­блє. То­му те­пер ко­жно­го мі­ся­ця він на ти­ждень від­лі­тає до Аме­ри­ки.

Не­ве­ли­чкий фран­цузь­кий за­вод Berthoud, яким ке­рує Трем­блє, вже по­над 120 ро­ків ви­го­тов­ляє об­при­ску­ва­чі для за­хи­сту ро­слин. Про­дає свою про­ду­кцію більш ніж у 50 кра­ї­нах сві­ту. Рі­чний тор­го­вель­ний обо­рот під­при­єм­ства ся­гає 60 млн єв­ро. На 60% він скла­да­є­ться з екс­порт­них про­да­жів, ін­шу ча­сти­ну обла­дна­н­ня ком­па­нія ре­а­лі­зує у Фран­ції. Для ко­жної кра­ї­ни Berthoud роз­ро­бляє те­хні­ку з ура­ху­ва­н­ням по­треб клі­єн­тів та їх агро­но­мі­чних те­хно­ло­гій. Усьо­го на під­при­єм­стві ви­ро­бля­ють по­над 220 000 ва­рі­ан­тів про­ду­кції.

Близь­ко 6% тор­го­вель­но­го обо­ро­ту ком­па­нія що­ро­ку ін­ве­стує в на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня та роз­роб­ки.

КРОК ДО ЗІ­РОК

Ко­ли у 2014-му ге­не­раль­ний ди­ре­ктор гру­пи EXEL Industries Гар­рік Ба­л­лю за­про­по­ну­вав Трем­блє очо­ли­ти ком­па­нію із ви­ро­бни­цтва об­при­ску­ва­чів, Се­ба­сті­ан май­же не ва­гав­ся. Йо­го за­ці­ка­ви­ла про­ду­кція Berthoud, спо­до­ба­ло­ся, що ком­па­нія має вла­сну та дій­сно ве­ли­ку істо­рію. Йо­го при­ва­блю­ва­ли но­ві ви­кли­ки, мо­жли­во­сті, вла­да та сво­бо­да дій.

Ця по­са­да ста­ла для Трем­блє ло­гі­чним кро­ком кар’єр­ни­ми схо­да­ми. Адже до Berthoud він вже пра­цю­вав у між­на­ро­дних кор­по­ра­ці­ях. У ньо­го за пле­чи­ма бу­ли чо­ти­ри ро­ки ін­же­не­ром у Manitou, що ви­го­тов­ляє те­ле­ско­пі­чні на­ван­та­жу­ва­чі, та ві­сім ро­ків у Volvo Construction Equipment. Там мо­ло­дий ін­же­нер до­ріс до ке­рів­ни­ка про­е­ктів, ди­ре­кто­ра про­грам з роз­ви­тку. Са­ме у Volvo Трем­блє отри­мав пер­ший до­свід ро­бо­ти на між­на­ро­дно­му рів­ні: пра­цю­вав одно­ча­сно у Фран­ції та Пів­ден­ній Ко­реї, від­по­від­ав за роз­ви­ток се­рій екс­ка­ва­то­рів. Ке­ру­вав про­е­ктом з бу­дів­ни­цтва за­во­ду для зби­ра­н­ня екс­ка­ва­тор­них на­ван­та­жу­ва­чів у Ме­кси­ці. Зго­дом на ба­зі цьо­го за­во­ду Volvo ор­га­ні­зу­ва­ла ви­ро­бни­цтво та про­даж екс­ка­ва­тор­них на­ван­та­жу­ва­чів у Пів­ден­ній та Пів­ні­чній Аме­ри­ці. А Трем­блє отри­мав пер­ший до­свід у за­галь­но­му ке­рів­ни­цтві ви­ро­бни­цтвом і про­да­жа­ми.

По­тім бу­ло спів­ро­бі­тни­цтво зі сві­то­вим лі­де­ром у га­лу­зі ві­тро­вих еле­ктро­стан­цій Vestas. Про­тя­гом трьох ро­ків в Іспа­нії як ві­це-пре­зи­дент Трем­блє ке­ру­вав ве­ли­ким за­во­дом, на яко­му пра­цю­ва­ло по­над 800 лю­дей. Ще три ро­ки він очо­лю­вав про­ект зі зби­ра­н­ня ча­сти­ни тур­бін на пів­но­чі Бра­зи­лії в мі­сті Фор­та­ле­за. Та йо­му кор­ті­ло від­по­від­а­ти за весь ком­плекс бі­зне­су, вклю­ча­ю­чи стра­те­гію під­при­єм­ства. І Ба­л­лю на­дав Трем­блє та­ку мо­жли­вість. На­ре­шті в ру­ках остан­ньо­го опи­ни­ли­ся всі ва­же­лі впли­ву на всі під­роз­ді­ли та слу­жби ком­па­нії. «Це да­ва­ло ве­ли­ку сво­бо­ду, зо­бов’язу­ва­ло отри­му­ва­ти ре­зуль­та­ти і по­стій­но роз­ви­ва­ти під­при­єм­ство», — ка­же Трем­блє.

ТІ, ХТО ПРИ­ЙМА­ЮТЬ ВИ­КЛИК На­при­кін­ці ХІХ сто­лі­т­тя ви­но­гра­да­рі одно­го з най­біль­ших ви­но­гра­дар­ських ра­йо­нів Фран­ції Бо­жо­ле по­тер­па­ли від бо­ро­шни­стої ро­си. Хво­ро­ба за­ва­жа­ла їм зби­ра­ти гі­дні вро­жаї та ви­го­тов­ля­ти які­сне ви­но. Во­ни обрі­за­ли та спа­лю­ва­ли хво­рі па­го­ни, але все бу­ло мар­но. Ро­зу­мі­ю­чи по­тре­би ви­но­гра­да­рів, ви­на­хі­дник Де­ніс Го­бе у вла­сній май­стер­ні у Бель­віль­сюр-со­ні роз­ро­бив при­лад для вне­се­н­ня за­со­бів за­хи­сту ро­слин. У 1887 ро­ці,

В УКРА­Ї­НІ BERTHOUD ПРА­ЦЮЄ З 2005-ГО І ВВА­ЖАЄ НА­ШУ КРА­Ї­НУ ВА­ЖЛИ­ВИМ РИН­КОМ

при­єд­нав­ши до мі­дно­го ба­ку пор­шне­вий ме­ха­нізм, на­ре­шті ство­рив пер­ший ран­це­вий об­при­ску­вач для роз­пи­ле­н­ня мі­дно­го ку­по­ро­су Excelsior Gobet.

Вже че­рез ві­сім ро­ків, аби за­до­воль­ни­ти зро­ста­ю­чі по­тре­би рин­ку, ком­пань­йон ви­на­хі­дни­ка Поль Бер­ту роз­по­чав про­ми­сло­ве ви­ро­бни­цтво об­при­ску­ва­чів. Са­ме з цьо­го ча­су Berthoud і ве­де від­лік сво­го існу­ва­н­ня. Про­тя­гом на­сту­пних 80 ро­ків асор­ти­мент про­ду­кції ком­па­нії зро­став за ра­ху­нок рі­зно­ма­ні­т­тя. Спо­ча­тку з’яви­ли­ся об­при­ску­ва­чі, зда­тні обро­бля­ти одра­зу два ря­ди ви­но­гра­дних лоз. Їх тя­гав кінь, зго­дом їх мо­жна бу­ло чі­пля­ти до тра­кто­рів. На по­ча­тку 80-х ро­ків ХХ сто­лі­т­тя агре­га­ти Berthoud ста­ли са­мо­хі­дни­ми. Па­ра­лель­но ін­же­не­ри ком­па­нії пра­цю­ва­ли над збіль­ше­н­ням кіль­ко­сті ря­дів, які мо­жна обро­бля­ти одно­ча­сно. Бра­ти Бер­ту, що ке­ру­ва­ли ком­па­ні­єю у той час, ви­зна­ча­ли кон­це­пцію про­ду­кції та основ­ні ін­но­ва­ції.

«Істо­рія ком­па­нії — це істо­рія ін­но­ва­цій. Ін­но­ва­ції змі­ню­ва­ли жи­т­тя фер­ме­рів, уні­каль­ні те­хні­чні ідеї Berthoud під­ви­щу­ва­ли ефе­ктив­ність те­хно­ло­гій за­хи­сту ро­слин. Біль­шість з них зав­дя­ки уні­каль­но­сті та влу­чно­сті па­тен­ту­ва­ли­ся», — роз­по­від­ає Трем­блє. І це пра­гне­н­ня до ін­но­ва­цій збе­рі­га­є­ться ком­па­ні­єю й до­сі та вда­ло по­єд­ну­є­ться з від­да­ні­стю тра­ди­ці­ям. Адже Berthoud — одне з не­ба­га­тьох під­при­ємств, що, ви­го­тов­ля­ю­чи об­при­ску­ва­чі, ви­ко­ри­сто­вує на­со­си для роз­пи­ле­н­ня ли­ше вла­сної збір­ки. Не до­ві­ряє ком­па­нія ні­ко­му й ви­ро­бни­цтво та­кої тон­кої ре­чі, як еле­ктро­ні­ка для то­чно­го кон­тро­лю ви­ли­ву.

Да­ни­ною тра­ди­ці­ям є й бі­рю­зо­вий ко­лір, при­та­ман­ний усім агре­га­там Berthoud. Йо­го по­явою ком­па­нія зав­дя­чує хі­мі­чно­му про­це­су оки­сле­н­ня мі­ді, з якої на­при­кін­ці ХІХ сто­річ­чя Бер­ту ро­бив ба­ки для за­со­бів за­хи­сту ро­слин. З ча­сом з яскра­во-ру­дих во­ни ста­ва­ли бі­рю­зо­ви­ми. За­раз ба­ки ком­па­нія ро­бить з по­лі­ети­ле­ну, але їх ко­лір збе­рі­гає не­змін­ним. Чо­му Berthoud кон­цен­тру­ва­ла­ся са­ме на ви­го­тов­лен­ні об­при­ску­ва­чів і не на­ма­га­ла­ся роз­ши­ри­ти асор­ти­мент ін­шою про­ду­кці­єю? «Стра­те­гія ком­па­нії зав­жди по­ля­га­ла у ви­ро­бни­цтві обла­дна­н­ня са­ме для за­хи­сту ро­слин, для всіх рі­зно­ви­дів куль­тур­них ро­слин», — по­яснює Трем­блє. То­му ком­па­нія спо­ча­тку роз­ши­рю­ва­ла свою клі­єн­ту­ру у Фран­ції, урі­зно­ма­ні­тню­ю­чи про­ду­кцію для роз­пи­ле­н­ня, а на­при­кін­ці ХХ сто­річ­чя пе­ре­клю­чи­ла­ся на ін­ші кра­ї­ни та кон­ти­нен­ти. У пев­ний пе­рі­од Berthoud по­ча­ла ви­го­тов­ля­ти об­при­ску­ва­чі для по­льо­вих сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, від не­ве­ли­ких на­ві­сних агре­га­тів для ши­ро­ко­го за­га­лу ко­ри­сту­ва­чів у Єв­ро­пі до по­ту­жних са­мо­хі­дних ма­шин для аграр­них хол­дин­гів кра­їн СНД. Усе це від­бу­ва­ло­ся при збе­ре­жен­ні ви­ро­бни­цтва усі­єї га­ми об­при­ску­ва­чів для ви­но­гра­дни­ків. «Ди­вер­си­фі­ка­ція для нас по­ля­гає у по­шу­ку но­вих клі­єн­тів. У той же час наш прин­цип — збе­рі­га­ти вір­ність вла­сній про­ду­кції, — під­кре­слює Трем­блє. — Це до­зво­ляє нам і до­сі ли­ша­ти­ся го­лов­ни­ми екс­пер­та­ми не тіль­ки що­до про­ду­кції, яку ми про­да­є­мо, а й що­до об­слу­го­ву­ва­н­ня».

ЕРА EXEL

У 1987 ро­ці Berthoud уві­йшла до скла­ду ці­єї мі­жна­ро­дної гру­пи.

Як тіль­ки під­при­єм­ство ста­ло ча­сти­ною EXEL Industries, по­ка­зни­ки Berthoud стрім­ко пі­шли вго­ру. Ком­па­нія ду­же швид­ко ста­ла більш ніж рен­та­бель­ною. Не остан­ню роль у цьо­му ві­ді­грав і той факт, що гру­па EXEL бу­ла гру­пою ли­ше у юри­ди­чно­му сен­сі. На пра­кти­ці во­на яв­ля­ла со­бою фе­де­ра­цію під­при­ємств. Ко­жний її за­вод за­ли­шав­ся пов­ні­стю не­за­ле­жним, зі сво­їм ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром, який ви­зна­чав по­лі­ти­ку ком­па­нії й тіль­ки узго­джу­вав її з ге­не­раль­ною ди­ре­кці­єю гру­пи.

От­же, Berthoud фа­кти­чно ли­ши­ла­ся ав­то­ном­ною та про­дов­жи­ла ре­а­лі­зо­ву­ва­ти вла­сну стра­те­гію та ідеї. При цьо­му ком­па­нія отри­ма­ла під­трим­ку за ра­ху­нок зна­чних фі­нан­со­вих ре­сур­сів гру­пи. «Це ду­же ва­жли­во, оскіль­ки на­ша ро­бо­та ха­ра­кте­ри­зу­є­ться се­зон­ні­стю: є пе­рі­о­ди, ко­ли не­об­хі­дно ку­пу­ва­ти ве­ли­че­зну кіль­кість ма­те­рі­а­лів, щоб за­без­пе­чи­ти про­цес ви­ро­бни­цтва і про­цес по­ста­ча­н­ня. Гру­па га­ран­тує нам фі­нан­со­ву ста­біль­ність, яка до­зво­ляє про­дов­жу­ва­ти фі­нан­су­ва­н­ня на­ших про­е­ктів і за­ку­пів­лю усьо­го не­об­хі­дно­го», — роз­по­від­ає Трем­блє.

До то­го ж Berthoud вда­ло­ся уни­кну­ти кон­ку­рен­ції брен­дів все­ре­ди­ні гру­пи. Бо на­віть іден­ти­чне на пер­ший по­гляд обла­дна­н­ня бу­ло у рі­зних ці­но­вих се­гмен­тах та ма­ло сво­їх при­хиль­ни­ків.

ІН­НО­ВА­ЦІЇ

Про­тя­гом усьо­го існу­ва­н­ня го­лов­ну кон­ку­рен­тну пе­ре­ва­гу ком­па­нії за­без­пе­чу­ва­ли са­ме ін­но­ва­ції, зна­чна ча­сти­на з яких є па­тен­та­ми Berthoud. Ком­па­нія зав­жди три­має у фо­ку­сі го­лов­ні ву­зли агре­га­ту, які за­без­пе­чу­ють ефе­ктив­ність об­при­ску­ва­н­ня, — це ста­біль­на лі­нія штан­ги, мо­жли­во­сті на­со­су та ке­ру­ва­н­ня нор­мою вне­се­н­ня. На ра­хун­ку Berthoud її ві­до­мі вла­сні на­со­си, зокре­ма VOLUX — дво­пор­шне­вий на­сос, який ви­ко­ри­сто­ву­є­ться на при­чі­пних об­при­ску­ва­чах та має при­від від ко­ле­са, а не від ВВП тра­кто­ра, а та­кож Berthoud OMEGA — від­цен­тро­вий дво­тур­бін­ний на­сос, що вста­нов­лю­є­ться на са­мо­хі­дних та на ве­ли­ких при­чі­пних об­при­ску­ва­чах Berthoud.

Штан­ги Berthoud ма­ють за­па­тен­то­ва­ну си­сте­му під­ві­ски в цен­трі мас, за ра­ху­нок якої штан­га три­має ста­біль­ність на будь-якій швид­ко­сті та ко­пі­ює лі­нію оброб­ки без до­да­тко­вої еле­ктро­ні­ки. У ком­па­нії та­кож по­стій­но пра­цю­ють над те­хно­ло­гі­чни­ми рі­ше­н­ня­ми, що до­зво­лять по­кра­щи­ти якість об­при­ску­ва­н­ня та змен­ши­ти кіль­кість хі­мі­ка­ту із роз­ра­хун­ку на ге­ктар у по­рів­нян­ні з ті­єю, що ви­тра­ча­є­ться сьо­го­дні. Се­ред та­ких роз­ро­бок за­раз під­три­ма­н­ня по­стій­но­го ти­ску в си­сте­мі об­при­ску­ва­н­ня, ди­фе­рен­ці­йо­ва­не вне­се­н­ня пре­па­ра­тів, ви­бір­ко­ве об­при­ску­ва­н­ня тіль­ки іден­ти­фі­ко­ва­них осе­ред­ків про­блем на по­лі то­що.

Одна з остан­ніх роз­ро­бок ком­па­нії — си­сте­ма Berthoud Spraytronic з 2018 ро­ку актив­но на­би­рає обер­тів са­ме в Укра­ї­ні. Ця си­сте­ма яв­ляє со­бою мо­жли­вість управ­лі­н­ня ко­жною фор­сун­кою, що пе­ре­бу­ває під кон­тро­лем со­ле­но­ї­дно­го кла­па­на, фа­кти­чно кон­тро­лює нор­му ви­ли­ву за до­по­мо­гою ім­пуль­сів. При ви­ко­ри­стан­ні ці­єї си­сте­ми вне­се­н­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну від­бу­ва­є­ться не су­ціль­ним по­то­ком, а мі­кро­пор­ці­я­ми. При цьо­му тиск у штан­зі за­да­є­ться еле­ктрон­ним кон­тро­ле­ром, він фі­ксу­є­ться, тоб­то під­три­му­є­ться на вста­нов­ле­но­му рів­ні по­стій­но. Змі­ню­є­ться тіль­ки ве­ли­чи­на пор­ції — час, по­ки фор­сун­ка за­ли­ша­є­ться від­кри­тою. Си­сте­ма Berthoud Spraytronic має та­кі пе­ре­ва­ги:

1. Збіль­ше­н­ня мо­жли­во­стей одні­єї фор­сун­ки. Мо­жли­вість вне­се­н­ня пре­па­ра­тів зі швид­кі­сним ді­а­па­зо­ном — 70% від ма­кси­маль­но мо­жли­во­го без змі­ни фор­су­нок.

2. Управ­лі­н­ня ти­ском озна­чає управ­лі­н­ня ве­ли­чи­ною кра­плі пря­мо у по­лі. Для мі­ні­мі­за­ції зно­су не по­трі­бні спе­ці­аль­ні фор­сун­ки або при­сто­су­ва­н­ня. 3. Управ­лі­н­ня по­то­ком ко­жної фор­сун­ки. По­фор­су­но­чне вклю­че­н­ня/ від­клю­че­н­ня при пе­ре­кри­т­тях. Еко­но­мія вне­се­них пре­па­ра­тів, збіль­ше­н­ня за­галь­ної пло­щі оброб­ки.

4. Бе­здо­ган­на якість об­при­ску­ва­н­ня: рів­но­мір­не по­кри­т­тя всьо­го по­ля одна­ко­вою нор­мою ви­ли­ву без пе­ре­па­дів, одна­ко­вим роз­мі­ром кра­плі.

УКРА­ЇН­СЬКИЙ ФОР­ПОСТ

В Укра­ї­ні Berthoud пра­цює з 2005 ро­ку, вва­жає на­шу кра­ї­ну ва­жли­вим рин­ком сіль­сько­го­спо­дар­сько­го обла­дна­н­ня вза­га­лі та агре­га­тів для за­хи­сту ро­слин зокре­ма. То­му у при­су­тно­сті тут ба­чить ве­ли­кі пер­спе­кти­ви. Спо­ча­тку ком­па­нія пра­цю­ва­ла в Укра­ї­ні ли­ше з ди­ле­ра­ми та по­ста­ча­ла на ри­нок на­яв­ну про­ду­кцію. Че­рез ві­сім ро­ків від­кри­ла у кра­ї­ні вла­сне пред­став­ни­цтво, ке­ру­ва­н­ня яким до­ві­ри­ла Оле­ні Пель­тек. Са­ме з цьо­го мо­мен­ту Berthoud роз­по­ча­ла ре­а­лі­зо­ву­ва­ти пов­ною мі­рою на те­ре­нах Укра­ї­ни стра­те­гію «в ре­гіо­ні для ре­гіо­ну».

ЗА П’ЯТЬ РО­КІВ ПРО­ДА­ЖІ ТЕ­ХНІ­КИ BERTHOUD В УКРА­Ї­НІ ЗБІЛЬ­ШИ­ЛИ­СЯ ВП’ЯТЕ­РО

За п’ять ро­ків про­да­жі фран­цузь­ких об­при­ску­ва­чів збіль­ши­ли­ся вп’яте­ро. «За­раз на Укра­ї­ну при­па­дає по­над чверть за­галь­но­го обо­ро­ту фран­цузь­ко­го за­во­ду, — роз­по­від­ає Пель­тек. — І Berthoud актив­но пра­цює над по­си­ле­н­ням від­по­від­но­сті по­тре­бам укра­їн­сько­го рин­ку».

Ком­па­нія про­по­нує мі­сце­вим агра­рі­ям спе­ці­аль­ні опції, на кшталт ре­гу­лю­ва­н­ня до­ро­жньо­го про­сві­ту в ме­жах 1,25–1,8 м. «Апа­рат збіль­шує до­ро­жній про­світ, що до­зво­ляє йо­му обро­бля­ти ку­ку­ру­дзу, со­ня­шник і рі­пак на пі­зніх ета­пах, ко­ли ви­со­та ро­слин до­ся­гає ма­кси­му­му», — ка­же Трем­блє. Вра­хо­ву­ю­чи ви­мо­ги клі­єн­тів, що по­тре­бу­ють швид­шо­го об­при­ску­ва­н­ня, ком­па­нія збіль­ши­ла по­ту­жність мо­то­ру та зайня­ла­ся апа­ра­та­ми з шир­ши­ми ра­ма­ми, з ви­щою про­ду­ктив­ні­стю. У 2017 ро­ці спе­ці­аль­но для укра­їн­сько­го рин­ку ком­па­нія роз­ро­би­ла і пре­зен­ту­ва­ла на ви­став­ці Agritechnica но­вий са­мо­хі­дний об­при­ску­вач Berthoud Bruin. За­раз Bruin про­хо­дить те­сту­ва­н­ня на укра­їн­ських фер­мах.

Трем­блє впев­не­ний, що ком­па­нія про­дов­жить стрім­ко роз­ви­ва­ти­ся в Укра­ї­ні. «Ми і на­да­лі бу­де­мо су­про­во­джу­ва­ти на­ших клі­єн­тів, на­вча­ти, во­зи­ти на за­вод Бер­ту, роз­ви­ва­ти ло­каль­ні стру­кту­ри, щоб змі­цни­ти на­шу при­су­тність на рин­ку», — ре­зю­мує він.

Успіх в Укра­ї­ні три­ма­є­ться на го­тов­но­сті за­во­ду роз­ро­бля­ти пра­виль­ний про­дукт з ура­ху­ва­н­ням всіх пра­кти­чних осо­бли­во­стей ви­ро­бни­чо­го про­це­су та те­хно­ло­гій зем­ле­роб­ства в на­шій кра­ї­ні, а та­кож на про­фе­сій­ній ро­бо­ті ди­ле­рів ком­па­нії із впро­ва­дже­н­ня про­ду­ктів Berthoud і ор­га­ні­за­ції сер­ві­сної під­трим­ки клі­єн­тів. «Але ми — пер­фе­кціо­ні­сти, то­му зав­жди зна­хо­ди­мо те, що мо­жна по­лі­пши­ти», — ка­же Пель­тек. На по­ка­зни­ки ро­бо­ти об­при­ску­ва­чів (про­ду­ктив­ність та якість оброб­ки) істо­тно впли­ває рі­вень екс­плу­а­та­ції. «Ка­дри ви­рі­шу­ють усе, то­му укра­їн­ське пред­став­ни­цтво за­во­ду Berthoud ве­де си­сте­ма­ти­чну ро­бо­ту з ме­ха­ні­за­то­ра­ми сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств, які во­ло­ді­ють те­хні­кою Berthoud, не­за­ле­жно від ро­ку ви­пу­ску ма­ши­ни», — роз­по­від­ає Пель­тек. Що­рі­чно взим­ку, по­чи­на­ю­чи з 2016-го, те­хні­чна ін­спе­кція Berthoud в Укра­ї­ні про­во­дить без­ко­штов­ні тре­нін­ги для ме­ха­ні­за­то­рів у рі­зних ре­гіо­нах. Це не про­сто пла­но­ві тре­нін­ги зі стан­дар­тним роз­бо­ром ма­ши­ни по ву­злах. Це на­бір пра­кти­чних ре­ко­мен­да­цій, за­сно­ва­них на до­сві­ді екс­плу­а­та­ції об­при­ску­ва­чів Berthoud са­ме в Укра­ї­ні.

«Ве­ли­че­зним про­ри­вом у під­трим­ці без­пе­ре­бій­ної пра­це­зда­тно­сті на­ших об­при­ску­ва­чів в Укра­ї­ні ста­ло від­кри­т­тя вла­сно­го скла­ду за­па­сних ча­стин на по­ча­тку 2017 ро­ку, — під­кре­слює Пель­тек. — Зву­чить ба­наль­но, але під­хід до на­пов­не­н­ня цьо­го скла­ду аб­со­лю­тно осо­бли­вий. Ми мо­же­мо з упев­не­ні­стю ствер­джу­ва­ти, що го­то­ві від­ре­а­гу­ва­ти на зав­да­н­ня будь-якої скла­дно­сті в най­ко­ро­тші тер­мі­ни».

ке­рів­ник пред­став­ни­цтва BERTHOUD в Укра­ї­ні оле­на пель­тек (лі­во­руч)

ко­ман­да пред­став­ни­цтва BERTHOUD в Укра­ї­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.