ЄДНАННЯ НО­ВА­ТО­РІВ

КОМ­ПА­НІЯ BASF ОБ’ЄДНАЛА 26 ПРО­ВІД­НИХ ГО­СПО­ДАРСТВ УКРА­Ї­НИ, ЯКІ ОХО­ЧЕ ВИ­КО­РИ­СТО­ВУ­ЮТЬ ІН­НО­ВА­ЦІЙ­НІ РОЗ­РОБ­КИ НА СВО­ЇХ ПІД­ПРИ­ЄМ­СТВАХ

Landlord - - ДОСВІД - ТЕКСТ: АН­ДРІЙ ПЕТРОВ

На­при­кін­ці бе­ре­зня ком­па­нія BASF зі­бра­ла у Ки­є­ві кра­щих агра­рі­їв Укра­ї­ни на пер­ше за­сі­да­н­ня «Клу­бу но­ва­то­рів агро­бі­зне­су», до яко­го вві­йшли 26 ін­но­ва­цій­но орі­єн­то­ва­них го­спо­дарств із 20 обла­стей кра­ї­ни. З то­го пе­рі­о­ду агра­рії ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли ін­но­ва­цій­ні роз­роб­ки BASF на вла­сних під­при­єм­ствах і вже за­раз мо­жуть під­би­ти під­сум­ки ефе­ктив­но­сті «Клу­бу но­ва­то­рів агро­бі­зне­су» та роз­по­ві­сти про вла­сний до­свід. — «Зер­но­воє» обро­бляє 6500 га зем­лі. Ко­ли я при­йшов у це го­спо­дар­ство 15 ро­ків то­му, ми по­чи­на­ли з 2000 га. У на­шій сі­во­змі­ні со­ня­шник, пше­ни­ця, ячмінь, че­твер­тий рік за­йма­є­мо­ся олій­ним льо­ном. За­раз по­сі­ви льо­ну ся­га­ють 700 га. Та­кож пла­ну­є­мо зай­ня­ти­ся ози­мим го­ро­хом, аби роз­ши­ря­ти сі­во­змі­ну.

По­то­чний рік ви­ня­тко­вий че­рез по­го­ду. Із зи­ми ми від­ра­зу стри­бну­ли у лі­то. На­при­клад, на пше­ни­ці не всти­гла роз­ви­ну­ти­ся вто­рин­на ко­ре­не­ва си­сте­ма, во­на по­ча­ла жов­ті­ти. По со­ня­шни­ку та­кож рва­ні схо­ди, а рів­нень­кі там, де всти­гли ра­ні­ше по­сі­я­ти. А ще це мі­сце біль­ше 30 ро­ків то­му бу­ло обра­не як «ае­ро­дром під­ско­ку» — тут фа­кти­чно зав­жди су­ха зем­ля.

До ко­жної ґрун­то­во-клі­ма­ти­чної зо­ни слід під­хо­ди­ти з на­ле­жни­ми те­хно­ло­гі­я­ми. Вла­сне, з ком­па­ні­єю BASF ми й по­зна­йо­ми­ли­ся на цій осно­ві. У нас бу­ла ме­та — ство­ри­ти гар­ну те­хно­ло­гію для на­ших не­про­стих умов го­спо­да­рю­ва­н­ня. За­раз весь фун­гі­ци­дний за­хист у го­спо­дар­стві ґрун­ту­є­ться на пре­па­ра­тах ком­па­нії BASF: по рі­па­ку, зер­но­вій гру­пі та со­ня­шни­ку. З осе­ні ми з ре­гіо­наль­ним пред­став­ни­ком роз­пи­су­є­мо всю си­сте­му за­хи­сту, те­хно­ло­гі­чну кар­ту — і до­во­ди­мо все до до­ско­на­ло­сті для на­ших кон­кре­тних умов.

У рам­ках «Клу­бу но­ва­то­рів агро­бі­зне­су» ми про­во­ди­мо екс­пе­ри­мен­ти, за­кла­да­є­мо до­слі­ди. Ми­ну­ло­го ро­ку, на­при­клад, Пі­ктор® на со­ня­шни­ку дав най­кра­щу при­бав­ку вро­жаю. Цьо­го­річ спро­бу­ва­ли ґрун­то­вий гер­бі­цид

Акріс®. Пре­па­ра­том Пі­ктор® у по­то­чно­му ро­ці теж ду­же за­до­во­ле­ний. Не­по­га­но по­ка­зав се­бе Ре­тен­го®. На 60% со­ня­шни­ка ми вне­сли Ар­хі­тект™ у нор­мі 1,2 л/га — ві­зу­аль­но по­мі­тно, що куль­ту­ра де­що при­сі­ла, ста­ла ком­па­ктні­шою, має більш ста­тур­не ли­стя. При­чо­му це більш ви­ра­же­но на тих по­лях, де про­йшов дощ.

По ози­мо­му ячме­ню, який був про­тру­є­ний пре­па­ра­том Си­сті­ва®, ви­ко­ри­ста­ли Аде­ксар® СЕ Плюс у нор­мі 0,6 л/га. Усе на­сі­н­ня ячме­ню бу­ло обро­бле­но за­со­ба­ми Си­сті­ва® та Ін­шур® Пер­форм. Та­кож на всіх зер­но­вих вно­си­ли ре­гу­ля­тор ро­сту Ме­дакс® Топ. — На­шо­му го­спо­дар­ству 20 ро­ків. Ми обро­бля­є­мо 18 000 га зем­лі, ви­ро­щу­є­мо, зокре­ма, зер­но­ві куль­ту­ри: ози­му пше­ни­цю, ози­мий ячмінь. Та­кож ма­є­мо рі­пак, го­рох та ку­ку­ру­дзу. У на­шій зо­ні ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства пра­цю­є­мо до­сить успі­шно. Ми­ну­ло­го ро­ку ми отри­ма­ли пше­ни­ці по 48 ц/га по го­спо­дар­ству, ячмінь ози­мий дав 53 ц/га, рі­пак — 33 ц/га, со­ня­шник — 25 ц/га, го­рох — 24 ц/га. Ку­ку­ру­дза в го­спо­дар­стві на зро­шен­ні, її вро­жай­ність ста­но­ви­ла 126 ц/га.

Цьо­го ро­ку по­сі­я­ні 9000 га ози­мих зер­но­вих, 2700 га рі­па­ка, 1000 га ку­ку­ру­дзи, 3500 га со­ня­шни­ка. З до­ща­ми у нас су­ту­жно — за дру­гий квар­тал ви­па­ло ли­ше 19 мм опа­дів.

На сьо­го­дні за­кін­чи­ли зби­ра­н­ня ози­мо­го ячме­ню та отри­ма­ли 46 ц/га, хо­ча пла­ну­ва­ли 55 ц/га. Во­ло­га ста­ла лі­мі­ту­ю­чим фа­кто­ром. Зби­ра­н­ня ози­мої пше­ни­ці за­вер­ше­не з ре­зуль­та­том 52,4 ц/га. Вро­жай­ність пше­ни­ці на зро­шен­ні (де за­сто­со­ву­ва­ли Аде­ксар® СЕ Плюс та Осі­ріс® Стар) ста­но­ви­ла 69–70 ц/га.

За­раз при­сту­пи­мо до зби­ра­н­ня рі­па­ка з 1800 га, обро­бле­них пре­па­ра­том Но­па­са­ран®. Ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо йо­го вже про­тя­гом п’яти ро­ків. На цей рік пла­ну­є­мо сі­я­ти 3000 га рі­па­ка, якщо спри­я­ти­муть по­го­дно-клі­ма­ти­чні умо­ви. З них 2000 га бу­де­мо обро­бля­ти гер­бі­ци­дом Но­па­са­ран®. Із 3500 га со­ня­шни­ка на 2500 га за­сто­со­ву­є­мо Єв­ро-лай­тнінг®. Крім то­го, бу­ли за­кла­де­ні до­слі­дні ді­лян­ки з ви­ко­ри­ста­н­ням пре­па­ра­ту Ар­хі­тект™ у ре­ко­мен­до­ва­ній нор­мі 1,2 л. За­га­лом, ми вне­сли Ар­хі­тект™ на два по­ля по 200 га ко­жне. Що сто­су­є­ться зер­но­вих, то пше­ни­цю на зро­шен­ні обро­бля­ли фун­гі­ци­дом Осі­ріс® Стар, та­кож спро­бу­ва­ли Аде­ксар® СЕ Плюс.

За­га­лом, у ме­не стаж не ду­же ве­ли­кий — всьо­го 46 ро­ків. (По­смі­ха­є­ться.) Й екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти

У РАМ­КАХ «КЛУ­БУ НО­ВА­ТО­РІВ АГРО­БІ­ЗНЕ­СУ» МИ ПРО­ВО­ДИ­МО ЕКС­ПЕ­РИ­МЕН­ТИ, ЗА­КЛА­ДА­Є­МО ДО­СЛІ­ДИ. МИ­НУ­ЛО­ГО РО­КУ, НА­ПРИ­КЛАД, ПІ­КТОР® НА СО­НЯ­ШНИ­КУ ДАВ НАЙ­КРА­ЩУ ПРИ­БАВ­КУ ВРО­ЖАЮ

ні­ко­ли не бо­яв­ся. Я зав­жди шу­каю но­ву ін­фор­ма­цію, спо­ді­ва­ю­ся, що і на­да­лі ми бу­де­мо плі­дно пра­цю­ва­ти з BASF. Ми успі­шно ви­ко­ри­сто­ву­є­мо низ­ку гер­бі­ци­дів і фун­гі­ци­дів ком­па­нії у сво­є­му го­спо­дар­стві. — У нас сі­мей­ний бі­знес: тут і я, і мої ді­ти пра­цю­ють. Ма­є­мо 3500 га зем­лі, ґрун­ти у нас важ­кі су­глин­ки. З до­ща­ми про­бле­ми вже остан­ні п’ять-сім ро­ків: або їх не­ма, або іде один град. З те­хно­ло­гі­я­ми все про­сто: ви­про­бо­ву­є­мо но­ві, і якщо є ефект, то впро­ва­джу­є­мо. Це не один агро­при­йом — від­со­тків на 30 те­хно­ло­гія змі­ню­є­ться що­ро­ку. В ін­шо­му ви­пад­ку ми би па­сли за­дніх.

Я агро­ном за фа­хом, і знаю, як пра­виль­но про­во­ди­ти ви­про­бу­ва­н­ня. Цьо­го ро­ку про­ве­ли ви­про­бу­ва­н­ня рі­па­ка під гер­бі­цид Но­па­са­ран®, і я при­єм­но зди­во­ва­ний. Бу­де­мо сі­я­ти за но­вою те­хно­ло­гі­єю, де­що ра­ні­ше, не бо­я­чись, що по­сі­ви за­ро­стуть бур’яна­ми. Із пре­па­ра­том Но­па­са­ран® ми ма­є­мо зна­чно біль­ше мо­жли­во­стей. Так, рі­пак цьо­го ро­ку був про­блем­ний, та пред­став­ни­ки на­сін­нє­вої ком­па­нії по­ра­ди­ли обро­би­ти цим пре­па­ра­том — і за­раз все до­сить до­бре. А от рі­пак по кла­си­чній те­хно­ло­гії я від­ра­зу пе­ре­куль­ти­ву­вав.

Від ком­па­нії BASF я отри­мую які­сні пре­па­ра­ти. Так, во­ни до­рож­чі, але да­ють ефект. При­бли­зно ві­сім ро­ків то­му я впер­ше за­сто­су­вав Пі­ктор®, і на­віть пред­став­ни­ки дистриб’юто­ра го­во­ри­ли: «Та ти що — він же та­кий до­ро­гий!» А вже че­рез два мі­ся­ці схваль­но ки­ва­ли го­ло­вою — рен­та­бель­ність пре­па­ра­ту ста­но­ви­ла 300%! Мі­ні­маль­ні за­тра­ти не зав­жди се­бе ви­прав­до­ву­ють. Пре­па­ра­ти BASF я за­сто­со­вую на пше­ни­ці, ячме­ні, рі­па­ку, ку­ку­ру­дзі.

За­раз по­чне­мо те­сту­ва­ти фун­гі­цид Пі­ктор® на со­ня­шни­ку. Та­кож на ньо­му ви­про­бо­ву­є­мо Ар­хі­тект™, вне­сли у нор­мі 1,2 л/га.

У рам­ках ро­бо­ти «Клу­бу но­ва­то­рів агро­бі­зне­су» та­кож ана­лі­зу­є­мо Ме­дакс® Топ, Єв­ро-лай­тнінг® Плюс та Но­па­са­ран®. На пше­ни­ці дві­чі вніс Аде­ксар® СЕ Плюс по 0,5 л/га, а та­кож у нор­мі 0,6 л/га ра­зом із пре­па­ра­том Аба­кус®. Це дій­сно ці­ка­вий про­дукт, ба­чу, що лист ро­сли­ни зе­ле­ні­ший. У ньо­го ве­ли­ка пер­спе­кти­ва. Крім то­го, бу­де­мо цьо­го ро­ку про­тру­ю­ва­ти на­сі­н­ня за­со­бом Си­сті­ва®. Я за­про­шую кон­суль­тан­тів, ла­бо­ран­тів, які про­во­дять ана­лі­зи ґрун­ту то­що й ра­дять, що та як вне­сти. На­ве­сні про­во­ди­ться ще низ­ка ана­лі­зів. Екс­пе­ри­мен­ти ма­ють бу­ти пов­но­цін­ні та ви­ві­ре­ні.

Ро­бо­та у «Клу­бі но­ва­то­рів агро­бі­зне­су», но­ва ін­фор­ма­ція, обмін дум­ка­ми з ко­ле­га­ми — все це спо­ну­кає до ми­сле­н­ня. — На­ше го­спо­дар­ство за­сно­ва­не у 2000-му ро­ці. Сам я вже 30 ро­ків в агро­но­мії, але є та­кі си­ту­а­ції, тон­ко­щі, що при­пу­ска­є­шся по­ми­лок. Ме­не­дже­ри BASF зав­жди го­то­ві по­ра­ди­ти, під­ка­за­ти, кон­суль­та­ції отри­му­є­мо в будь-який час. Ми ґрун­тов­но під­хо­ди­мо до те­хно­ло­гій — вже ро­ків 15 не оре­мо. Ви­ко­ри­сто­ву­є­мо ли­ше гли­бо­ко­ро­зри­хлю­ва­чі з одно­ча­сним вне­се­н­ням мі­не­раль­них до­брив на гли­би­ну. І ма­є­мо гар­ний уро­жай. Що сто­су­є­ться по­сі­ву, то я впро­ва­джую Strip Till. Ми ши­ро­ко за­сто­со­ву­є­мо ін­се­кти­ци­ди, фун­гі­ци­ди та гер­бі­ци­ди BASF. Близь­ко 70% у на­ших те­хно­ло­гі­ях за­хи­сту ро­слин ста­нов­лять про­ду­кти ці­єї ком­па­нії. Ми ду­же за­до­во­ле­ні спів­пра­цею. По­стій­но про­бу­є­мо щось но­ве з порт­фе­лю BASF, отри­му­є­мо гар­ні ре­зуль­та­ти і впро­ва­джу­є­мо. Я лю­блю пра­цю­ва­ти з но­ві­тні­ми пре­па­ра­та­ми, на ви­пе­ре­дже­н­ня. На­при­клад, Пі­ктор® — до­ро­гий про­дукт, та сво­го ча­су він за­без­пе­чив гар­ну при­бав­ку вро­жаю, пі­сля чо­го я при­дбав са­мо­хі­дний об­при­ску­вач і те­пер ку­пую пре­па­рат на всю пло­щу. На со­ня­шни­ку та рі­па­ку він кра­щий, усі ана­ло­ги ві­до­мих фірм пе­ре­вер­шив. Си­сті­ва®, в яку я спо­ча­тку пов­ні­стю не ві­рив, ме­не при­єм­но ра­дує. За­раз я весь ячмінь обро­бляю цим пре­па­ра­том. Ду­же за­до­во­ле­ний за­сто­су­ва­н­ням Ка­рам­ба® Тур­бо на рі­па­ку.

У рам­ках «Клу­бу но­ва­то­рів агро­бі­зне­су» цьо­го ро­ку ми взя­ли Єв­ро-лай­тнінг® Плюс та гі­бри­ди під ньо­го. Чіль­не мі­сце в ме­не по­сів пре­па­рат Ар­хі­тект™. Аде­ксар® СЕ Плюс до­бре зна­йо­мий нам у ви­ро­бни­чих по­сі­вах. Вза­га­лі, я за­до­во­ле­ний уча­стю у «Клу­бі но­ва­то­рів». У ньо­му ці­ка­ві лю­ди, а та­ке ко­ло зна­йомств роз­ши­рює про­фе­сій­ні го­ри­зон­ти.

З ТЕ­ХНО­ЛО­ГІ­Я­МИ ВСЕ ПРО­СТО: ВИ­ПРО­БО­ВУ­Є­МО НО­ВІ, І ЯКЩО Є ЕФЕКТ, ТО ВПРО­ВА­ДЖУ­Є­МО. ЦЕ НЕ ОДИН АГРО­ПРИ­ЙОМ — ВІД­СО­ТКІВ НА 30 ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЯ ЗМІ­НЮ­Є­ТЬСЯ ЩО­РО­КУ

Оле­ксандр га­пчук, ди­ре­ктор го­спо­дар­ства «лан»

ми­ко­ла гур­жій, го­лов­ний агро­ном«пре­о­бра­жен­ське» (пра­во­руч) го­спо­дар­ства

Оле­ксандр Іва­нов, го­лов­ний агро­ном фер­мер­сько­гого­спо­дар­ства «Зер­но­воє»

Юрій Ялов­чук, ди­ре­ктор го­спо­дар­ства «ко­лос»

ОЛЕ­КСАНДР ІВА­НОВ, го­лов­ний агро­ном фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства «Зер­но­воє» (смт До­бро­слав Ли­ман­сько­го ра­йо­ну Оде­ської обла­сті):

МИ­КО­ЛА ГУР­ЖІЙ, го­лов­ний агро­ном го­спо­дар­ства «Пре­о­бра­жен­ське» (се­ло Чер­во­на Кри­ни­ця Орі­хів­сько­го ра­йо­ну За­по­різь­кої обла­сті):

ОЛЕ­КСАНДР ГА­ПЧУК, ди­ре­ктор го­спо­дар­ства «Лан» (се­ло Ста­ро­о­ле­ксі­їв­ка Ве­се­ли­нів­сько­го ра­йо­ну Ми­ко­ла­їв­ської обла­сті):

ЮРІЙ ЯЛОВ­ЧУК, ди­ре­ктор го­спо­дар­ства «Ко­лос» (се­ло Ви­шне­ве Ве­ли­ко­ми­хай­лів­сько­го ра­йо­ну Оде­ської обла­сті):

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.