ASTARTA SELECT: ЕКС­ПЕР­ТИ­ЗА КРА­ЩИХ

АГРО­ХОЛ­ДИНГ «АСТАР­ТА» ВИ­ХО­ДИТЬ НА УКРА­ЇН­СЬКИЙ РИ­НОК З НО­ВИМ БРЕНДОМ І ГО­ТО­ВИЙ ПО­ДІ­ЛИ­ТИ­СЯ ВЛА­СНИМ НА­У­КО­ВО-ДОСЛІДНИЦЬКИМ ДО­СВІ­ДОМ ТА НА­СІ­Н­НЯМ

Landlord - - НАСІННЯ ТЕХНОЛОГІЇ - ТЕКСТ: ДАР’Я ГЕРМАН

В се­ре­ди­ні ве­ре­сня у Пол­тав­ській обла­сті про­йшов День по­ля

ASTARTA Select від одно­го з най­біль­ших агро­хол­дин­гів Укра­ї­ни «Астар­та». На за­хід зі­бра­ли­ся близь­ко 200 агро­но­мів, фер­ме­рів та ін­ших пар­тне­рів ком­па­нії. Уча­сни­ки по­дії спо­сте­рі­га­ли за ро­бо­тою су­ча­сної сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, від­ві­да­ли де­мон­стра­цій­ний по­лі­гон із гі­бри­да­ми цукро­во­го бу­ря­ка, огля­ну­ли де­мо­по­ля, за­сі­я­ні со­ня­шни­ком, ку­ку­ру­дзою та со­єю. Та го­лов­ним акцен­том Дня по­ля ста­ла пре­зен­та­ція но­во­го брен­ду від агро­хол­дин­гу «Астар­та» — ASTARTA Select. За сло­ва­ми пред­став­ни­ків агро­хол­дин­гу, цей на­прям спри­я­ти­ме роз­ви­тку спів­пра­ці з ко­ле­га­ми-сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми. «Бренд ASTARTA Select на­ро­див­ся як ре­зуль­тат ба­га­то­рі­чної ро­бо­ти на­шо­го хол­дин­гу у сфе­рі на­сін­ни­цтва, ана­лі­зу ґрун­тів, агро­но­мі­чних до­слі­джень,

то­чно­го зем­ле­роб­ства. До­сі всі ці те­хно­ло­гії та по­ту­жно­сті бу­ли на­прав­ле­ні ли­ше на вла­сні по­тре­би, — роз­по­від­ає опе­ра­цій­ний ди­ре­ктор агро­хол­дин­гу Жель­ко Ер­цег. — Ми ба­га­то ро­ків пов­ні­стю за­без­пе­чу­є­мо се­бе на­сі­н­ням сор­тів сої та пше­ни­ці. На­ра­зі ми до­ся­гли то­го рів­ня роз­ви­тку те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня, до­роб­ки на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу, що до­зво­ляє нам по­ді­ли­ти­ся сво­єю екс­пер­ти­зою та на­сі­н­ням на рин­ку».

Агро­хол­динг «Астар­та» ви­ро­щує та до­ро­бляє на двох вла­сних на­сін­нє­вих за­во­дах у Хмель­ни­цькій та Пол­тав­ській обла­стях по­над 30 сор­тів сої та пше­ни­ці. Ви­ро­бни­ча по­ту­жність за­во­дів за рік ся­гає 30 000 т. За сло­ва­ми пред­став­ни­ків агро­хол­дин­гу, по­тре­ба «Астар­ти» — 20 000–25 000 т на­сі­н­ня на рік. Тож ре­шту агро­хол­динг пла­нує ви­во­ди­ти на ри­нок для про­да­жу. По­ки йде­ться про ози­му пше­ни­цю та сою, але в май­бу­тньо­му ком­па­нія пла­нує пред­ста­ви­ти клі­єн­там на­сі­н­ня го­ро­ху, ну­ту та яро­го ячме­ню.

«Клю­чо­ва від­мін­ність на­шої ком­па­нії в то­му, що ми про­по­ну­є­мо рин­ку ту про­ду­кцію та по­слу­ги, яки­ми са­мі ко­ри­сту­є­мо­ся і ре­зуль­та­тив­ність яких де­мон­стру­є­мо че­рез вла­сну вро­жай­ність», — ко­мен­тує Ер­цег.

Окрім про­да­жу на­сі­н­ня до порт­фе­лю по­слуг від ASTARTA Select вхо­дить ана­ліз ґрун­ту, під­бір агро­хі­мії, агро­но­мі­чні кон­суль­та­ції. У під­по­ряд­ку­ван­ні агро­хол­дин­гу дві ла­бо­ра­то­рії у Хмель­ни­цькій та Пол­тав­ській обла­стях та по­над 400 га де­мо­по­лів для до­слі­джень. Ко­ман­да екс­пер­тів ASTARTA Select ви­їжджа­ти­ме на го­спо­дар­ство для про­ве­де­н­ня ана­лі­зу ґрун­ту, пі­сля чо­го го­спо­дар під­при­єм­ства отри­має ре­зуль­та­ти та ре­ко­мен­да­ції.

«Ми по­стій­но впро­ва­джу­є­мо но­ві сор­ти, ви­про­бо­ву­є­мо їх на вла­сно­му ви­ро­бни­цтві, онов­лю­є­мо асор­ти­мент, за­лу­ча­є­мо но­ві куль­ту­ри. На­ра­зі ми ма­є­мо біль­ше

«АСТАР­ТА» ВИ­РО­ЩУЄ ТА ДО­РО­БЛЯЄ НА ВЛА­СНИХ НА­СІН­НЄ­ВИХ ЗА­ВО­ДАХ ПО­НАД 30 СОР­ТІВ СОЇ ТА ПШЕ­НИ­ЦІ

30 сор­тів сої, пше­ни­ці, які від­по­від­а­ють усім по­тре­бам та ви­мо­гам за­ле­жно від ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних умов. Ми зна­є­мо осо­бли­во­сті по­ве­дін­ки то­го чи ін­шо­го сор­ту на­сі­н­ня за­ле­жно від ре­гіо­ну та ґрун­ту, — під­кре­слює ке­рів­ник про­е­кту ASTARTA Select Оле­ксандр

Пи­ли­пен­ко. — Усі про­ду­кти, які ми про­по­ну­є­мо на­шим пар­тне­рам та клі­єн­там — це ре­зуль­тат ви­про­бу­вань на ти­ся­чах ге­кта­рів. І те­пер ми з впев­не­ні­стю про­по­ну­є­мо на­ші ре­зуль­та­ти на рин­ку».

АГРО­ХОЛ­ДИНГ ГО­ТО­ВИЙ ВИ­ВЕ­СТИ НА РИ­НОК ДЛЯ ПРО­ДА­ЖУ ДО 15 000 Т НА­СІ­Н­НЯ ОЗИ­МОЇ ПШЕ­НИ­ЦІ ТА СОЇ НА РІК

Опе­ра­цій­ний ди­ре­ктор агро­хол­дин­гу «астар­та» Жель­ко ер­цег

ке­рів­ник про­е­кту ASTARTA SELECT Оле­ксандр пи­ли­пен­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.