АГРО­НОМ

12 ЧАС­ТКА ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ НА­ЯВ­НИХ НА РИН­КУ ВА­КАН­СІЙ: 8000–60 000 грн ПОЧАТКОВА ЗА­РО­БІ­ТНА ПЛА­ТНЯ: 2–5 ро­ків НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ:

Landlord - - КАДРИ -

За­зви­чай на по­са­ду агро­но­ма роз­шу­ку­ю­ться спе­ці­а­лі­сти з ви­щою агро­но­мі­чною осві­тою та пра­кти­чним до­сві­дом ро­бо­ти. Осо­бли­во на ке­рів­ні по­са­ди на кшталт го­лов­но­го агро­но­ма.

Від­кри­ті ва­кан­сії є не ли­ше в агро­хол­дин­гах, а й в не­ве­ли­чких го­спо­дар­ствах. Рі­вень за­ро­бі­тної пла­тні за­ле­жить від по­са­до­вих обов’яз­ків, ква­лі­фі­ка­ції спе­ці­а­лі­ста, а ін­ко­ли й роз­мі­ру са­мо­го ро­бо­то­дав­ця. Агра­рії го­то­ві за­без­пе­чу­ва­ти агро­но­мів слу­жбо­вою ав­тів­кою (тож на­яв­ність во­дій­ських прав є обов’яз­ко­вою умо­вою) та на­віть жи­тлом.

«Тре­ба, щоб агро­ном був упев­не­ним ко­ри­сту­ва­чем ПК, а не хре­стив­ся, бе­ру­чи до рук план­шет чи сі­да­ю­чи за комп’ютер. Сьо­го­дні агро­ном — це не той, хто пам’ятає, що ро­сло на кон­кре­тно­му по­лі 30 ро­ків то­му, а той, хто зда­тен роз­ви­ва­ти­ся та не бо­ї­ться за­сто­со­ву­ва­ти но­ві­тні те­хно­ло­гії», — ка­же опе­ра­цій­ний ди­ре­ктор Ukrlandfarming Га­ли­на Ков­ток.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.