ТРА­КТО­РИСТ/КОМ­БАЙ­НЕР/ ВО­ДІЙ/МЕ­ХА­НІ­ЗА­ТОР

9 ЧАС­ТКА ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ НА­ЯВ­НИХ НА РИН­КУ ВА­КАН­СІЙ: 9000–30 000 грн ПОЧАТКОВА ЗА­РО­БІ­ТНА ПЛА­ТНЯ: 1–2 ро­ки НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ:

Landlord - - КАДРИ -

Тра­кто­рист, ком­бай­нер, во­дій, ме­ха­ні­за­тор — усі ці спе­ці­аль­но­сті об’єд­на­ні в одну ка­те­го­рію. Ро­бо­то­дав­ці ви­су­ва­ють до кан­ди­да­тів іден­ти­чні ви­мо­ги або шу­ка­ють спе­ці­а­лі­ста, що мо­же усі ці фун­кції по­єд­на­ти.

Не­об­хі­дною умо­вою за­ра­ху­ва­н­ня на по­са­ду є на­яв­ність у пре­тен­ден­та по­свід­че­н­ня тра­кто­ри­ста, ком­бай­не­ра та від­по­від­них во­дій­ських прав. До­свід ро­бо­ти з ім­порт­ною сіль­гос­пте­хні­кою, вмі­н­ня про­во­ди­ти за не­об­хі­дно­сті її те­хно­ло­гі­чні ре­гу­лю­ва­н­ня та на­ла­шту­ва­н­ня від­по­від­но до ви­ко­ну­ва­них ро­біт обов’яз­ко­ві.

У по­шу­ка­чах агро­фір­ми ці­ну­ють по­ря­дність, пра­це­зда­тність, від­су­тність шкі­дли­вих зви­чок, не­кон­флі­ктність, аку­ра­тність, ува­жність. Зі сво­го бо­ку за­без­пе­чу­ють спе­ці­а­лі­стам не ли­ше своє­ча­сну ви­пла­ту за­ро­бі­тної пла­тні, а й га­ря­чі обі­ди, спе­ц­одяг та на­віть жи­тло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.