ІН­ЖЕ­НЕР ІЗ СЕРВІСНОГАРАНТІЙНОГО ОБ­СЛУ­ГО­ВУ­ВА­Н­НЯ СІЛЬ­ГОС­ПТЕ­ХНІ­КИ

5 ЧАС­ТКА ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ НА­ЯВ­НИХ НА РИН­КУ ВА­КАН­СІЙ: 9000–25 000 грн ЗА­РО­БІ­ТНА ПЛА­ТНЯ: 1–5 ро­ків НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ:

Landlord - - КАДРИ -

Від кан­ди­да­тів на по­са­ду сер­ві­сно­го ін­же­не­ра ви­ма­га­є­ться зна­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки, вмі­н­ня про­во­ди­ти її ді­а­гно­сти­ку та ре­монт, що має свід­чи­ти про на­яв­ність до­сві­ду ро­бо­ти. До обов’яз­ків та­ких спе­ці­а­лі­стів вхо­дить сер­ві­сний су­про­від те­хні­ки та обла­дна­н­ня, які ре­а­лі­зує ро­бо­то­да­вець, та на­вча­н­ня клі­єн­тів ко­ри­сту­ва­ти­ся при­дба­ни­ми агре­га­та­ми. Обов’яз­ко­вою умо­вою успі­шно­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня є на­яв­ність во­дій­сько­го по­свід­че­н­ня та ви­ща або хо­ча б се­ре­дня спе­ці­аль­на те­хні­чна осві­та. Де­я­кі ком­па­нії ла­дні бра­ти на цю по­са­ду на­віть сту­ден­тів та ви­пу­скни­ків. Кан­ди­да­ти по­вин­ні пра­гну­ти роз­ви­ва­ти­ся, бу­ти актив­ни­ми, кре­а­тив­ни­ми. Це спри­я­ти­ме роз­роб­ці та впро­ва­джен­ню за­хо­дів з по­лі­пше­н­ня екс­плу­а­та­ції, яко­сті ре­мон­ту та під­ви­щен­ню рів­ня те­хні­чної го­тов­но­сті ма­шин та уста­тку­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.