ЗООТЕХНІК/ЗООІНЖЕНЕР

3 ЧАС­ТКА ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ НА­ЯВ­НИХ НА РИН­КУ ВА­КАН­СІЙ: 7000–30 000 грн ЗА­РО­БІ­ТНА ПЛА­ТНЯ: 0–5 ро­ків НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ:

Landlord - - КАДРИ -

Обов’яз­ко­вою умо­вою отри­ма­н­ня по­са­ди зоо­те­хні­ка є на­яв­ність ви­щої зоо­те­хні­чної або ве­те­ри­нар­ної осві­ти, зна­н­ня спе­ци­фі­ки роз­ве­де­н­ня та від­го­дів­лі тва­рин. До­свід ро­бо­ти, зви­чай­но ж, ба­жа­ний і є кон­ку­рен­тною пе­ре­ва­гою. Про­те ком­па­нії го­то­ві бра­ти на ро­бо­ту і сту­ден­тів.

Спе­ці­а­лі­стів обі­ця­ють за­без­пе­чу­ва­ти жи­тлом.

За­зви­чай до ви­ро­бни­чих обов’яз­ків зоо­те­хні­ка вхо­дить здій­сне­н­ня се­ле­кцій­но-зоо­те­хні­чної ро­бо­ти з по­кра­ще­н­ня пле­мін­них та про­ду­ктив­них яко­стей тва­рин: від­бір тва­рин для за­плі­дне­н­ня, без­по­се­ре­дньо шту­чне за­плі­дне­н­ня, ви­ро­щу­ва­н­ня пле­мін­но­го мо­ло­дня­ка, облік про­ду­ктив­но­сті, ла­бо­ра­тор­ний кон­троль яко­сті за­плі­дню­валь­но­го ма­те­рі­а­лу. У кан­ди­да­тах ро­бо­то­дав­ці ці­ну­ють про­фе­сіо­на­лізм, ви­со­ку пра­це­зда­тність, ува­гу до де­та­лей, си­стем­ний під­хід.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.