МЕ­НЕ­ДЖЕР ІЗ ЗА­КУ­ПІ­ВЕЛЬ СІЛЬ­ГОС­ПКУЛЬ­ТУР/ ЗЕРНОТРЕЙДЕР

2,3 ЧАС­ТКА ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ НА­ЯВ­НИХ НА РИН­КУ ВА­КАН­СІЙ: 9000–20 000 грн ЗА­РО­БІ­ТНА ПЛА­ТНЯ: 0–2 ро­ки НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ:

Landlord - - КАДРИ -

Не­рід­ко на да­ну по­зи­цію ро­бо­то­дав­ці пра­гнуть бра­ти пе­ре­ва­жно дів­чат із до­сві­дом ро­бо­ти та без шкі­дли­вих зви­чок. За­га­лом до кан­ди­да­тів ви­су­ва­ють та­кі ви­мо­ги: ди­пло­ма­ти­чність, гну­чкість, від­по­від­аль­ність, зда­тність пе­ре­ко­ну­ва­ти, ці­ле­спря­мо­ва­ність, клі­єн­то­рі­єн­то­ва­ність. Пе­ре­ва­гою бу­дуть ана­лі­ти­чні зді­бно­сті, вмі­н­ня про­гно­зу­ва­ти та ана­лі­зу­ва­ти ри­нок.

Ме­не­дже­ру із за­ку­пі­вель до­ве­де­ться ве­сти еле­ктрон­ну клі­єнт­ську ба­зу, по­стій­но під­три­му­ва­ти зв’язок з кон­тр­аген­та­ми, кон­суль­ту­ва­ти їх що­до асор­ти­мен­ту та яко­сті то­ва­ру, опе­ра­тив­но ви­рі­шу­ва­ти на­галь­ні скла­дні пи­та­н­ня.

Окрім фі­ксо­ва­ної за­ро­бі­тної пла­тні ро­бо­то­дав­ці при­ва­блю­ють кан­ди­да­тів мо­жли­ві­стю отри­ма­н­ня сут­тє­во­го від­со­тку (10–20%) з ко­жно­го під­пи­са­но­го до­го­во­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.