ЕКО­ЛОГ

2 ЧАС­ТКА ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ НА­ЯВ­НИХ НА РИН­КУ ВА­КАН­СІЙ: 6000 грн ПОЧАТКОВА ЗА­РО­БІ­ТНА ПЛА­ТНЯ: 2–5 ро­ків НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ:

Landlord - - КАДРИ -

Для еко­ло­га обов’яз­ко­ві осві­та у га­лу­зі еко­ло­гії та охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, зна­н­ня при­ро­до­охо­рон­но­го за­ко­но­дав­ства, ді­ю­чих еко­ло­гі­чних норм та стан­дар­тів. Цін­ним є вмі­н­ня ін­тер­пре­ту­ва­ти за­ко­но­дав­чі нор­ми та за­хи­ща­ти ін­те­ре­си під­при­єм­ства ро­бо­то­дав­ця.

Еко­лог має роз­ро­бля­ти та кон­тро­лю­ва­ти до­три­ма­н­ня пра­вил еко­ло­гі­чної без­пе­ки на під­при­єм­стві, скла­да­ти від­по­від­ні зві­ти, вза­є­мо­ді­я­ти із при­ро­до­охо­рон­ни­ми стру­кту­ра­ми під час пе­ре­ві­рок і з ор­га­ні­за­ці­я­ми, що ви­да­ють до­звіль­ні до­ку­мен­ти та по­го­джу­ють прое­кт­ну до­ку­мен­та­цію. Та­кож еко­лог по­ви­нен пла­ну­ва­ти ви­тра­ти у сфе­рі по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми, ін­спе­кту­ва­ти мі­сця їх збе­рі­га­н­ня на під­при­єм­стві, ви­да­ва­ти ре­ко­мен­да­ції що­до по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми, кон­тро­лю­ва­ти їх своє­ча­сну ути­лі­за­цію.

Осо­бли­вих ви­мог до спе­ці­а­лі­стів, окрім осві­ти та від­по­від­но­го до­сві­ду ро­бо­ти, за­зви­чай ро­бо­то­дав­ці не ви­су­ва­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.