ОПЕ­РА­ТОР ТВАРИННИЦЬКОГО КОМ­ПЛЕ­КСУ

1,6 ЧАС­ТКА ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ НА­ЯВ­НИХ НА РИН­КУ ВА­КАН­СІЙ: 8000–15 000 грн ПОЧАТКОВА ЗА­РО­БІ­ТНА ПЛА­ТНЯ: без до­сві­ду НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ:

Landlord - - КАДРИ -

На цю по­са­ду ро­бо­то­дав­ці шу­ка­ють пе­ре­ва­жно лю­дей ві­ком до 40 ро­ків. Для кан­ди­да­тів ба­жа­на спе­ці­аль­на зоо­те­хні­чна чи ве­те­ри­нар­на осві­та. Ві­та­є­ться зда­тність до на­вча­н­ня та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції.

В обов’яз­ки та­ко­го опе­ра­то­ра вхо­дить до­гляд за тва­ри­на­ми: го­ду­ва­н­ня, при­би­ра­н­ня. Якщо на ро­бо­ту за­про­шує мо­ло­чна фер­ма, то до­да­є­ться ще до­ї­н­ня, ми­т­тя обла­дна­н­ня, пе­ре­вір­ка по­го­лів’я на ма­стит, ви­ко­на­н­ня ве­те­ри­нар­но-са­ні­тар­них ро­біт з до­гля­ду за вим’ям та про­фі­ла­кти­ка ма­сти­ту.

За­зви­чай фер­ми про­по­ну­ють кан­ди­да­там без­ко­штов­не на­вча­н­ня, піль­го­ве хар­чу­ва­н­ня та мо­ти­ва­цій­ні про­гра­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.