ЛАБОРАНТ (АНА­ЛІЗ ЗЕР­НА)

1,5 ЧАС­ТКА ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ НА­ЯВ­НИХ НА РИН­КУ ВА­КАН­СІЙ: 7000–10 000 грн ПОЧАТКОВА ЗА­РО­БІ­ТНА ПЛА­ТНЯ: 1–2 ро­ки НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ:

Landlord - - КАДРИ -

Ла­бо­ран­тів, зда­тних ана­лі­зу­ва­ти зер­но, шу­ка­ють не ли­ше у ла­бо­ра­то­рії на еле­ва­то­ри, а й на зер­но­ві тер­мі­на­ли та бо­ро­шно­мель­ні під­при­єм­ства. До кан­ди­да­тів за­зви­чай ви­су­ва­ють та­кі ви­мо­ги: від­по­від­аль­ність, ува­жність, се­ре­дня те­хні­чна або ви­ща аграр­на осві­та, на­яв­ність хо­ча б мі­ні­маль­но­го до­сві­ду ро­бо­ти в зер­но­вій ла­бо­ра­то­рії.

На пер­ший по­гляд ця ро­бо­та зво­ди­ться до кон­тро­лю­ва­н­ня від­бо­ру проб та фі­зи­ко-ме­ха­ні­чних до­слі­дів зер­на. Про­те від отри­ма­них ре­зуль­та­тів за­ле­жать умо­ви до­пра­цю­ва­н­ня, збе­рі­га­н­ня та транс­пор­ту­ва­н­ня вро­жаю.

Іно­ді ро­бо­то­дав­ці шу­ка­ють ла­бо­ран­тів на се­зон, та ча­сті­ше за­без­пе­чу­ють пра­це­вла­шту­ва­н­ня на по­стій­ній осно­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.