СЛЮСАР-РЕМОНТНИК

1 ЧАС­ТКА ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ НА­ЯВ­НИХ НА РИН­КУ ВА­КАН­СІЙ: 6000–8000 грн ПОЧАТКОВА ЗА­РО­БІ­ТНА ПЛА­ТНЯ: 0–2 ро­ки НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ:

Landlord - - КАДРИ -

Слю­са­рі по­трі­бні не ли­ше на сер­ві­сних під­при­єм­ствах з ре­мон­ту сіль­гос­пте­хні­ки, а й на еле­ва­то­рах та ком­бі­кор­мо­вих за­во­дах — усю­ди, де є важ­ке ме­та­ле­ве обла­дна­н­ня. На­яв­ність ана­ло­гі­чно­го до­сві­ду ро­бо­ти для кан­ди­да­тів є кон­ку­рен­тною пе­ре­ва­гою.

Осо­бли­вих ви­мог до пре­тен­ден­тів, окрім спе­ці­аль­ної те­хні­чної осві­ти та зна­н­ня спе­ци­фі­ки ро­бо­ти, ро­бо­то­дав­ці не ви­су­ва­ють. Пра­це­вла­што­ву­ють за­зви­чай на по­стій­ній осно­ві.

Сер­ві­сні під­при­єм­ства мо­жуть від­прав­ля­ти спів­ро­бі­тни­ків у від­ря­дже­н­ня.

Ця спе­ці­аль­ність гар­на тим, що будь-який до­свід ро­бо­ти до­зво­ляє слю­са­рю під­ви­щи­ти ква­лі­фі­ка­цію.

За та­ких спе­ці­а­лі­стів агра­рії кон­ку­ру­ють з ав­то­про­мом та ін­ши­ми га­лу­зя­ми, де по­пит на них зна­чно ви­щий, як і за­ро­бі­тна пла­тня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.