ЗБИРАЧ ГРИ­БІВ

0,7 ЧАС­ТКА ВІД ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ОБ­СЯ­ГУ НА­ЯВ­НИХ НА РИН­КУ ВА­КАН­СІЙ: 5000–15 000 грн ПОЧАТКОВА ЗА­РО­БІ­ТНА ПЛА­ТНЯ: без до­сві­ду НЕ­ОБ­ХІ­ДНИЙ ДО­СВІД РО­БО­ТИ:

Landlord - - КАДРИ -

Ро­бо­то­дав­ці про­по­ну­ють по­стій­ну ро­бо­ту на спе­ці­аль­них фер­мах у за­кри­тих при­мі­ще­н­нях кан­ди­да­там без до­сві­ду. На цю по­са­ду най­ча­сті­ше за­про­шу­ють жі­нок ві­ком від 25 до 55 ро­ків. Пре­тен­ден­тки ма­ють бу­ти від­по­від­аль­ни­ми, аку­ра­тни­ми, без шкі­дли­вих зви­чок. Окрім без­по­се­ре­дньо збо­ру гри­бів ма­ють за­йма­ти­ся їх фа­су­ва­н­ням, а іно­ді на­віть ви­ро­щу­ва­н­ням.

За­ро­бі­тна пла­тня тут не над­то ви­со­ка, але й ро­бо­та не ду­же важ­ка. Осо­бли­во сум­лін­ним зби­ра­чам, що ви­ко­ну­ють зав­да­н­ня у від­по­від­ні тер­мі­ни, ро­бо­то­дав­ці обі­ця­ють під­ви­ще­н­ня за­ро­бі­тної пла­тні та мо­жли­во­сті кар’єр­но­го ро­сту до бри­га­ди­ра, а зго­дом і ке­ру­ю­чо­го фер­мою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.