МЕ­ТА — ДО­СКО­НА­ЛІСТЬ

ВЛА­СНИК ГО­СПО­ДАР­СТВА «БІ­ЛІ РО­СИ» ЮРІЙ КО­БИЗ­СЬКИЙ НЕ БО­Ї­ТЬСЯ НО­ВИХ ВИКЛИКІВ. А BMW X5 НЕ ЛЯ­КА­ЮТЬ ВИ­ПРО­БУ­ВА­Н­НЯ СІЛЬ­СЬКИ­МИ ДО­РО­ГА­МИ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: ВАДИМ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ФО­ТО: ОЛЕ­КСАНДР ЛА­РИ­ЧКІН

BMW X5 не ля­ка­ють ви­про­бу­ва­н­ня сіль­ськи­ми до­ро­га­ми

BMW X5 КОМ­ФОР­ТНИЙ НА­ВІТЬ ЗА ТА­КИХ НЕ­КОМ­ФОР­ТНИХ УМОВ, У ЯКИХ ЩО­ДНЯ ПРА­ЦЮ­ЮТЬ ФЕР­МЕ­РИ

На пре­мі­аль­но­му SUV BMW X5 ми вже втре­тє по­до­ро­жу­є­мо Укра­ї­ною, щоб по­зна­йо­ми­ти­ся з ви­со­ко­ефе­ктив­ни­ми ві­тчи­зня­ни­ми аграр­ни­ми під­при­єм­ства­ми, які теж мо­жна вва­жа­ти пре­мі­аль­ни­ми: во­ни тим чи ін­шим чи­ном за­да­ють стан­дар­ти га­лу­зі. Цьо­го ра­зу ко­ман­да Landlord за­ві­та­ла до се­ли­ща По­нор­ни­ця Ко­роп­сько­го ра­йо­ну Чер­ні­гів­ської обла­сті, де на нас че­кав вла­сник фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства «Бі­лі ро­си» Юрій Ко­биз­ський.

Сво­го ча­су фер­мер за­ймав­ся ро­слин­ни­цтвом, але зго­дом ви­рі­шив змі­ни­ти спе­ці­а­лі­за­цію на мо­ло­чне ско­тар­ство. На мо­мент прийня­т­тя рі­ше­н­ня у вла­сни­ка не бу­ло від­по­від­но­го га­лу­зе­во­го до­сві­ду, то­му до­ве­ло­ся вчи­ти­ся у мі­ру за­ну­ре­н­ня у спра­ву. Але, якщо ма­єш зиск та пра­гне­н­ня до до­ско­на­ло­сті, все стає мо­жли­вим: за час осво­є­н­ня ско­тар­ства на­дій з одні­єї ко­ро­ви зріс май­же втри­чі.

ВИ­ТВІР МИ­СТЕ­ЦТВА

До­ско­на­лість — ось чим ке­ру­є­ться вла­сник го­спо­дар­ства «Бі­лі ро­си» у сво­їй пра­ці, по­стій­но по­кра­щу­ю­чи вла­сну фер­му. І в цьо­му він ду­же схо­жий на ін­же­не­рів BMW, які ко­жну мо­дель ком­па­нії на­ма­га­ю­ться пе­ре­тво­ри­ти на ви­твір те­хні­чно­го ми­сте­цтва. X5 — яскра­вий то­му при­клад.

За­раз Ко­биз­ський їздить на пре­мі­аль­но­му по­за­шля­хо­ви­ку япон­ської мар­ки, тож йо­му є з чим по­рів­ню­ва­ти. «Япон­ські по­за­шля­хо­ви­ки ма­ють свої пе­ре­ва­ги, але BMW X5 більш ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чний ав­то­мо­біль, — ді­ли­ться пер­ши­ми вра­же­н­ня­ми він. — Кон­стру­кція, ер­го­но­мі­ка, зре­штою зов­ні­шність — усе кра­сно­мов­но го­во­рить про до­ско­на­лість та ви­со­кий ста­тус ав­тів­ки». Те ж са­ме мо­жна ска­за­ти й про сер­це ав­то­мо­бі­ля — дви­гун. На­ша ма­ши­на у вер­сії xdrive25d осна­ще­на дво­лі­тро­вим ди­зель­ним мо­то­ром, який без пе­ре­біль­ше­н­ня є одним з най­кра­щих дви­гу­нів су­ча­сно­сті. По­двій­ний тур­бо­над­дув, ма­ла ва­га та ви­ві­ре­на кон­стру­кція — а на ви­хо­ді 231 к. с. по­ту­жно­сті й аж 500 Нм кру­тно­го мо­мен­ту.

З та­ки­ми па­ра­ме­тра­ми во­дій X5 ні­ко­ли не скар­жи­ти­ме­ться на не­ста­чу тя­ги та впев­не­но по­чу­ва­ти­ме­ться в будь-яких си­ту­а­ці­ях на до­ро­зі.

А за ди­на­мі­кою цей SUV, по­при свої роз­мі­ри та ва­гу, дасть фо­ру ба­га­тьом зви­чай­ним лег­ко­ви­кам: до 100 км/год xdrive25d роз­га­ня­є­ться всьо­го за 7,7 с, а ма­кси­маль­на швид­кість ста­но­вить

220 км/год.

Ав­то­мо­біль Ко­биз­сько­го теж осна­ще­ний ди­зель­ним дви­гу­ном, то­му й тут са­мі со­бою на­про­шу­ю­ться пря­мі па­ра­ле­лі. «Ди­зель по­чи­на­єш ці­ну­ва­ти, ко­ли ра­ху­єш гро­ші, ви­тра­че­ні на па­ли­во, — об­ґрун­то­вує свій ви­бір го­спо­дар. — Ме­ні, як і будь-яко­му фер­ме­ро­ві, за рік до­во­ди­ться на­їжджа­ти

де­ся­тки ти­сяч кі­ло­ме­трів. І за кер­мом BMW X5 ме­не при­єм­но ди­вує від­су­тність будь-яких ві­бра­цій та яскра­ва на­по­ри­стість — та­ке вра­же­н­ня, що тут і не ди­зель вза­га­лі».

Вла­сник го­спо­дар­ства «Бі­лі ро­си» бу­кваль­но з пер­ших хви­лин спіл­ку­ва­н­ня з ав­то­мо­бі­лем зро­зу­мів йо­го ха­ра­ктер: драйв, за­до­во­ле­н­ня за кер­мом і від­чу­т­тя до­ско­на­ло­сті не­за­ле­жно від дви­гу­на. Ці яко­сті BMW X5 збе­рі­гає май­же на будь-яко­му по­крит­ті. Так, ні­хто, на­віть сам ви­ро­бник, не вва­жає цей ав­то­мо­біль справ­жнім по­за­шля­хо­ви­ком, але фір­мо­ва си­сте­ма пов­но­го при­во­ду xdrive у по­єд­нан­ні з енер­го­єм­ною під­ві­скою ро­блять справ­жні ди­ва. Не­хай під ко­ле­са­ми X5 бу­де роз­би­тий асфальт, ґрун­то­ва до­ро­га чи на­віть роз­ми­та до­щем сте­жи­на по­між по­ля­ми — ав­то­мо­біль впев­не­но про­су­ва­є­ться впе­ред. І при цьо­му ком­форт зав­жди за­ли­ша­є­ться на най­ви­що­му рів­ні: свою спра­ву ро­блять які­сна шу­мо­ізо­ля­ція, мі­цний ку­зов, зру­чні крі­сла та чи­слен­ні еле­ктрон­ні си­сте­ми до­по­мо­ги во­ді­є­ві.

«BMW X5 ком­фор­тний на­віть за та­ких не­ком­фор­тних умов, у яких що­дня пра­цю­ють фер­ме­ри, — за­ува­жує Ко­биз­ський. — До­дам до цьо­го ду­же ва­жли­вий мо­мент: на будь-яко­му по­крит­ті, у будь-якій до­ро­жній си­ту­а­ції він справ­ляє вра­же­н­ня лег­ко­ке­ро­ва­ної ав­тів­ки».

Нам май­же ні­чо­го до­да­ти до та­ко­го вер­ди­кту. X5 — це до­ско­на­лість у най­кра­що­му сво­є­му про­я­ві.

ВИ­ПАД­КО­ВИЙ СКО­ТАР

Основ­ним на­пря­мом ді­яль­но­сті фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства «Бі­лі ро­си» тра­ди­цій­но бу­ло ро­слин­ни­цтво. Пе­ре­д­усім во­но ві­до­мо як го­спо­дар­ство, що ви­ро­щує по­над 30 елі­тних сор­тів кар­то­плі. Ще тут куль­ти­ву­ють со­ня­шник, сою, ку­ку­ру­дзу. Але жи­т­тя ін­ко­ли при­но­сить не­спо­ді­ван­ки, і те­пер у до­від­ни­ках спе­ці­а­лі­за­ці­єю «Бі­лих рос» вка­за­не мо­ло­чне ско­тар­ство. За сло­ва­ми Ко­биз­сько­го, він мав пла­ни роз­ши­ре­н­ня ро­слин­ни­цько­го на­пря­му, то­му «Бі­лі ро­си» при­дба­ли го­спо­дар­ство в се­лі Атю­ша Ко­роп­сько­го ра­йо­ну, а зго­дом — у се­лі Кри­ски. Та окрім зе­мель­но­го бан­ку у спа­док отри­ма­ли не­спо­ді­ва­ний «да­ру­нок».

«Ко­ли ку­пи­ли пер­ше го­спо­дар­ство, там бу­ло 150 на­пів­до­хлих ко­рів. Шко­да бу­ло від­да­ва­ти їх на за­бій, то­му ви­рі­ши­ли спро­бу­ва­ти се­бе у тва­рин­ни­цтві, — зга­дує фер­мер. — У пер­шо­му се­лі ми три ро­ки вчи­ли­ся. Вчи­ли­ся всьо­му — го­дів­лі, утри­ман­ню, роз­ви­тку по­ро­ди. По­трі­бно бу­ло осво­ю­ва­ти і те­о­рію, і пра­кти­ку». Ко­ли зро­зумі­ли, що на цьо­му мо­жна за­ро­бля­ти, ви­рі­ши­ли ре­кон­стру­ю­ва­ти ком­плекс у се­лі Кри­ски і за­ве­сти нор­маль­не ста­до шля­хом від­нов­ле­н­ня шту­чно­го осі­ме­ні­н­ня, роз­по­від­ає Ко­биз­ський.

На по­ча­тках про­ду­ктив­ність ста­да ста­но­ви­ла 7–10 л мо­ло­ка від ко­ро­ви на день, за­раз во­на вже зро­сла до 20–21 л. У пла­нах го­спо­да­ря ви­йти на єв­ро­пей­ські по­ка­зни­ки — 30 л мо­ло­ка на до­бу від ко­жної ко­ро­ви.

Цьо­му пе­ре­ду­вав не­лег­кий шлях ре­кон­стру­кції ком­пле­ксу, вста­нов­ле­н­ня ні­ме­цько­го обла­дна­н­ня (на­пу­валь­но­го, до­ї­ль­но­го, вен­ти­ля­цій­них си­стем, хо­ло­диль­ни­ків то­що) і за­ку­пів­лі для по­ча­тку де­ше­вих не­пле­мін­них ко­рів для по­сту­по­во­го по­лі­пше­н­ня по­ро­ди (осі­ме­ні­н­ня) гол­ланд­ськи­ми го­лшти­на­ми. За під­ра­хун­ка­ми Ко­биз­сько­го, для пов­но­го онов­ле­н­ня по­ро­ди тре­ба при­бли­зно 10 ро­ків. Щоб пі­ти швид­ким та ефе­ктив­ним шля­хом — за­ку­пи­ти ко­рів го­лштин­ської по­ро­ди, у го­спо­дар­ства бра­ку­ва­ло ко­штів. Пле­мін­на ко­ро­ва ко­штує не менш ніж 10 000 єв­ро, і при­дба­ти одра­зу ти­ся­чу го­лів «Бі­лі ро­си» не мо­гли.

Го­спо­дар­ство має вла­сну кор­мо­ву ба­зу (си­лос, сі­наж, зер­но) та із са­мо­го по­ча­тку укла­ло уго­ду із впро­ва­дже­н­ня те­хно­ло­гій при­го­ту­ва­н­ня кор­мів з ав­стрій­ською ком­па­ні­єю «Ша­у­манн Агрі». Пред­став­ник ком­па­нії, в якої до­ку­па­ю­ться де­я­кі до­бав­ки і ві­та­мі­ни, ви­сту­пає те­хно­ло­гом про­це­су і кон­суль­тан­том з ра­ціо­ну ко­рів. «Без вла­сної кор­мо­вої ба­зи рен­та­бель­ність бу­ла б близь­кою до ну­ля, у та­ких умо­вах роз­ви­ва­ти тва­рин­ни­цтво не­ре­аль­но. Якщо все ку­пу­ва­ти, то не­мо­жли­во пра­цю­ва­ти з при­бу­тком, — за­ува­жує

Ко­биз­ський. — На­ша ме­та — до­ве­сти дій­не ста­до до ти­ся­чі го­лів».

І він близь­кий до ме­ти — за­галь­не ста­до за­раз вже ся­гає 1600 го­лів ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, а рен­та­бель­ність мо­ло­чно­го на­пря­му вла­сник го­спо­дар­ства оці­нює у 30–50%. Йо­го мо­ло­ко влі­тку 2018 ро­ку пе­ре­ро­бни­ки за­ку­по­ву­ва­ли по 8,5 грн/л, у той час як у го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня — по 3,5 грн/л. Це й не див­но, по­яснює Ко­биз­ський, — «Бі­лі ро­си» про­да­ють мо­ло­ко кла­су «Ек­стра» з низь­кою кіль­кі­стю со­ма­ти­чних клі­тин і від­су­тні­стю ба­кте­рі­аль­но­го за­бру­дне­н­ня. На­віть при­пи­не­н­ня по­ста­ча­н­ня мо­ло­ко­про­ду­ктів до РФ не ма­ло для го­спо­дар­ства не­га­тив­них на­слід­ків — по­пит на які­сне мо­ло­ко за­ли­ша­є­ться на ви­со­ко­му рів­ні.

Ще один здо­бу­ток «Бі­лих рос» — ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ний пер­со­нал. «Ми бра­ли ве­тлі­ка­рів пря­мо з на­вчаль­ної ла­ви, вчи­ли­ся ра­зом з ни­ми. Бо не бу­ло і не­має мо­жли­во­сті на­йма­ти зоо­те­хні­ка­ми іно­зем­ців, які мо­гли б впро­ва­джу­ва­ти те­хно­ло­гії на мі­сці», — ді­ли­ться Ко­биз­ський.

За роз­ра­хун­ка­ми го­спо­да­ря, ко­шти, що вкла­да­ю­ться в те­хні­ку та те­хно­ло­гії, по­вер­ну­ться при­бли­зно че­рез сім ро­ків. Мо­гло б бу­ти і швид­ше, та за умо­ви по­стій­но­го роз­ви­тку до­во­ди­ться роз­ши­ря­ти­ся, щось до­бу­до­ву­ва­ти, а са­ма те­хні­ка амор­ти­зу­є­ться. Та по­при всі тру­дно­щі Юрій Ко­биз­ський на­ла­што­ва­ний опти­мі­сти­чно. Тва­рин­ни­цтво, на від­мі­ну від ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих чи олій­них, — це гра в дов­гу. Але во­на дає го­спо­дар­ству мі­цну осно­ву для подаль­шо­го роз­ви­тку.

BMW X5 збе­рі­гає най­ви­щий рі­вень ком­фор­ту на будь-яко­му по­крит­ті

Юрій ко­биз­ський, вла­сник фер­мер­сько­го«бі­лі ро­си» го­спо­дар­ства

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.