Хо­чеш зро­би­ти доб­ре – зро­би сам, або хто доб­ре діа­гно­стує – той доб­ре лікує!

Lichniy schet - - Портмоне: Инвестиции В Здоровье -

Ще од­на історія про аст­му, або роз­по­відь про те, як мій син «пе­ре­ріс» об­струк­тив­ний брон­хіт. Це тра­пи­ло­ся з моїм си­ном, ко­ли йо­му бу­ло шість ро­ків. Усе по­ча­ло­ся з то­го, що він став ча­сто хворіти за­сту­да­ми, які прак­тич­но кож­них три мі­ся­ці уск­лад­ню­ва­ли­ся об­струк­тив­ним брон­хітом, що по­тре­бу­вав три­ва­лої ан­ти­бак­теріаль­ної те­ра­пії.

Я звер­нув­ся до різ­них пе­діатрів за кон­суль­та­цією у пе­ріод за­го­стрен­ня. Діа­г­ноз що­ра­зу був од­на­ко­вий – «об­струк­тив­ний брон­хіт». Лікарі ви­рі­ши­ли, що стан­дарт­на те­ра­пія є не на­стіль­ки ефек­тив­ною, то­му при­зна­чи­ли вжи­ва­ти вен­толін (ад­ре­но­мі­ме­тик у вигляді спрею). По­чав­ши ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти цей пре­па­рат, стан мо­го си­на по­к­ра­щи­вся, але ка­шель, на жаль, ніку­ди не зник. Тоді нам по­ві­до­ми­ли, що, ймо­вір­но, у хлоп­чи­ка по­чи­наєть­ся аст­ма. Я за­пи­тав лікарів, що ро­би­ти далі. Від­по­відь бу­ла про­ста: «Зми­ріть­ся, та­ке бу­ває, мож­ли­во, він «пе­ре­ро­сте» цю хво­ро­бу!»

Зви­чай­но, ми ви­ко­на­ли ком­плексне УЗД, а та­кож про­ве­ли рент­ге­но­гра­фію ле­гень. Змін не бу­ло. Тоді ми ви­ко­на­ли ла­бо­ра­торне об­сте­жен­ня у кліні­ці «Біо­курс». Ми зро­би­ли прак­тич­но усі мож­ливі те­сти, які про­по­ну­ва­ла на­ша ла­бо­ра­торія. Біль­шість ла­бо­ра­тор­них по­каз­ни­ків бу­ли в нор­мі. Але по­каз­ник IGE був 340 од., що в кіль­ка разів пе­ре­ви­щу­ва­ло нор­му. Та­кож у алер­го­па­нелі по­каз­ни­ки вка­зу­ва­ли на алер­гіч­ну ре­ак­цію до клі­ща, який є у пи­лю­ці.

Вра­хо­ву­ю­чи, що у нас вдо­ма дов­гий час меш­ка­ла со­ба­ка, бу­ла ймо­вір­ність по­ши­рен­ня цьо­го ли­чин­ко­во­го па­ра­зи­то­зу у на­шій ро­дині. Ліку­ван­ня ток­со­ка­ро­зу за між­на­род­ни­ми ре­ко­мен­да­ція­ми є ду­же склад­ним та дов­го­т­ри­ва­лим і по­тре­бує по­втор­них кур­сів про­ти­па­ра­зи­тар­ної те­ра­пії. Я при­зна­чив си­ну два кур­си те­ра­пії згід­но з між­на­род­ни­ми стан­дар­та­ми. Піс­ля ліку­ван­ня йо­го стан знач­но по­к­ра­щи­вся, IGE зни­зи­вся до 25 од., що є нор­мою, а ан­ти­ті­ла до ан­ти­генів ток­со­кар зник­ли.

Про­хан­ня до ко­лег-лікарів та па­цієн­тів звер­та­ти ува­гу на аналіз на IGE, який мо­же бу­ти непря­мою озна­кою за­ра­жен­ня мікро­па­ра­зи­то­зом і по­тре­бує ре­тель­но­го моніто­рин­гу в ди­на­мі­ці. Сто­сов­но ко­што­ри­су на діа­гно­сти­ку, він бу­де вигля­да­ти мі­зер­ним у порів­нян­ні з по­жит­тєвим прий­о­мом сим­то­ма­тич­них ліків, зо­кре­ма вен­толі­ну та ан­ти­біо­ти­ків.

З по­ва­гою, го­лов­ний лікар клініки «Біо­курс» Та­рас Жи­ра­ве­ць­кий.

мно­гие ре­а­ген­ты (с их по­мо­щью про­во­дят ал­лер­го­про­бы), ком­пе­тент­ность спе­ци­а­ли­ста ста­но­вит­ся важ­нее в ра­зы. Вы­со­ко ква­ли­фи­ци­ро­ван­ный врач-ал­лер­го­лог не про­сто на­зна­ча­ет ле­че­ние, а вни­ма­тель­но на­блю­да­ет за ре­ак­ци­ей ор­га­низ­ма на каж­дом эта­пе.

Осо­бен­но это важ­но в от­но­ше­нии де­тей. Ведь невер­но по­до­бран­ный пре­па­рат мо­жет да­же усу­гу­бить со­сто­я­ние ре­бен­ка. И на­обо­рот, во­вре­мя об­на­ру­жен­ная при­чи­на, пра­виль­ный ди­а­гноз, удач­ное ре­ше­ние в ле­че­нии спо­соб­ны не толь­ко вы­ле­чить, но и предот­вра­тить по­сле­ду­ю­щие воз­ник­но­ве­ния ал­лер­гий – на­столь­ко по­дат­ли­вый дет­ский ор­га­низм, что им­мун­ную си­сте­му мож­но вос­ста­но­вить и укре­пить.

К сло­ву, впер­вые ха­рак­те­ри­сти­ки ал­лер­ги­че­ско­го со­сто­я­ния и опре­де­ле­ние его как бо­лез­ни в ме­ди­цине ввел пе­ди­атр Кле­менс Пир­ке бо­лее ста лет на­зад, еще в 1906-м. А се­го­дня в кру­гу ал­лер­го­ло­гов есть мне­ние, что при­чи­ной та­ко­го раз­но­об­ра­зия и про­грес­са ал­лер­гии имен­но в юном воз­расте яв­ля­ют­ся все бо­лее сте­риль­ные усло­вия, в ко­то­рых рас­тут де­ти. То есть чем боль­ше у де­тей кон­так­тов с при­род­ны­ми ал­лер­ге­на­ми: есте­ствен­ная пи­ща, рас­те­ния, до­маш­ние жи­вот- ные и пр., – тем вы­ше адап­та­ция к ним и, сле­до­ва­тель­но, креп­че здо­ро­вье. А чем раз­но­об­раз­нее и «чи­ще» пи­та­ние взрос­ло­го че­ло­ве­ка, тем силь­нее его им­му­ни­тет и здо­ро­вее его де­ти.

Чем боль­ше у де­тей кон­так­тов с при­род­ны­ми ал­лер­ге­на­ми: есте­ствен­ная пи­ща, рас­те­ния, до­маш­ние жи­вот­ные и пр., – тем вы­ше адап­та­ция к ним

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.