Па­ку­є­мо ва­лі­зи!

«Мар­шрут №1» з’ясо­ву­вав, у яких мі­сцях Укра­ї­ни на Но­вий рік бу­де най­біль­ше го­стей

Marshrut №1 - - ПОРАДИ ДРУГА - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО. Фо­то з сай­та ccssu.crimea.ua

Яке фо­то у со­цме­ре­жах збе­ре біль­ше лай­ків — із мор­сько­го узбе­реж­жя Ту­реч­чи­ни чи з ма­ло ко­му ві­до­мо­го зам­ку По­ді­л­ля? Остан­ні­ми ро­ка­ми, схо­же, пра­виль­ним бу­де дру­гий ва­рі­ант. Ми де­да­лі ча­сті­ше до­слу­ха­є­мо­ся до за­кли­ку го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Дня» Ла­ри­си Ів­ши­ної за­йма­ти­ся «вну­трі­шньо­укра­їн­ською ін­те­гра­ці­єю» і за­люб­ки про­во­ди­мо від­пус­тки, ка­ні­ку­ли та свя­та у ман­драх, але не пе­ре­ти­на­ю­чи кор­до­ну Укра­ї­ни. Ек­спер­ти по­мі­ти­ли, що ба­га­то хто пра­гне по­єд­на­ти зна­йом­ство з но­ви­ми мі­сця­ми із уча­стю у фе­сти­ва­лях та обря­до­вих дій­ствах. Най­кра­щий час для цьо­го — са­ме Но­вий рік та Рі­здво!

Про трен­до­ві та не­до­від­кри­ті мі­сця від­по­чин­ку укра­їн­ців

«Мар­шрут №1» за­пи­тав екс­пер­та — ке­рів­ни­ка про­е­ктів «Нав­ко­ло­UA» та Doroga.UA Ан­дрія ТИЧИНУ.

«ДЛЯ БА­ГА­ТЬОХ СТАЄ ВІДКРИТТЯМ ВОЛИНЬ»

— Які но­во­рі­чно-рі­здвя­ні ман­дрів­ки най­ча­сті­ше оби­ра­ють укра­їн­ці? Чи змі­ни­ла­ся тен­ден­ція за остан­ні три ро­ки?

— Для біль­шо­сті укра­їн­ців Но­вий рік та Рі­здво, як і ра­ні­ше, зде­біль­шо­го асо­ці­ю­ю­ться із за­сні­же­ни­ми сме­ре­ка­ми на схи­лах Кар­пат та рі­здвя­ною ілю­мі­на­ці­єю єв­ро­пей­ських ву­ли­чок Льво­ва. Та­кож зав­жди є свя­тко­вий по­пит на За­кар­па­т­тя, Оде­су та Кам’янець-По­діль­ський. Са­ме ці на­прям­ки за­ли­ша­ю­ться най­до­рож­чи­ми, а мі­сця в го­те­лях на свя-

та — в де­фі­ци­ті. Про­те остан­ні­ми ро­ка­ми укра­їн­ці по­ча­ли біль­ше по­до­ро­жу­ва­ти кра­ї­ною, від­кри­ва­ю­чи для се­бе но­ві мі­ста та ці­лі ре­гіо­ни. Для ба­га­тьох стає відкриттям Волинь з її істо­ри­чни­ми зам­ка­ми та ча­рів­ни­ми ма­лень­ки­ми Кар­па­та­ми. Пре­кра­сну аль­тер­на­ти­ву Льво­ву ту­ри­сти зна­хо­дять на бру­ко­ва­них ву­ли­чках та у за­ти­шних кав’яр­нях Чер­нів­ців. А на­ціо­наль­на куль­ту­ра сіль­ської Бу­ко­ви­ни, ви­яв­ля­є­ться, не менш са­мо­бу­тня, ніж гу­цуль­ська, осо­бли­во якщо го­во­ри­ти про тра­ди­ції свя­тку­ва­н­ня Рі­здва та Ма­лан­ки.

«У ЗНАМЕНИТІЙ ДИКАНЬЦІ НЕ­МАЄ ЖО­ДНО­ГО ГО­ТЕ­ЛЮ!»

— Чи є на­прям­ки, не­за­слу­же­но обді­ле­ні ува­гою? Які?

— Зда­є­ться, для укра­їн­ців Рі­здво не­о­дмін­но ма­ло б асо­ці­ю­ва­ти­ся і з ху­то­рян­ською Пол­тав­щи­ною, як її опи­су­вав Ми­ко­ла Го­голь. Але по­тен­ці­ал цьо­го етно­ту­ри­сти­чно­го ре­гіо­ну по­ки що не роз­кри­тий у пов­ній мі­рі че­рез не­до­ста­тньо роз­ви­не­ну ту­ри­сти­чну ін­фра­стру­кту­ру. Уяв­ля­є­те, в знаменитій Диканьці — мі­сте­чку, де пе­ре­ти­на­ю­ться всі го­го­лів­ські мар­шру­ти, — не­має жо­дно­го го­те­лю! Вза­га­лі! У Ве­ли­ких Со­ро­чин­цях — ли­ше один ту­ри­сти­чний ком­плекс із кіль­ко­ма ха­тин­ка­ми, що за­зви­чай за­бро­ньо­ва­ні на всі свя­та. На­віть се­ре­дньо­го роз­мі­ру ту­ри­сти­чну гру­пу мо­жна роз­мі­сти­ти або в Пол­та­ві, або в Мир­го­ро­ді, що ду­же не­зру­чно з ло­гі­сти­чної то­чки зо­ру. А там ма­ли б бу­ти най­ко­ло­ри­тні­ші рі­здвя­ні ве­чор­ни­ці, як ті, що вла­што­вує му­зей-за­по­від­ник ім. Го­го­ля.

«НА СВЯ­ТА — У ЗАМ­КИ ПІВНІЧНОСХІДНОГО ПО­ДІ­Л­ЛЯ»

— Яку свя­тко­ву по­до­рож цьо­го ро­ку обра­ли б ви?

— Цьо­го­річ ми вла­што­ву­є­мо спіль­ну но­во­рі­чну по­до­рож Клу­бу ман­дрів­ни­ків «Нав­ко­ло­UA» та Укра­їн­сько­го клу­бу ав­то­ту­ри­стів Doroga.UA зам­ка­ми Пів­ні­чно-Схі­дно­го По­ді­л­ля. Най­біль­ший та най­ві­до­мі­ший із них — Ме­джи­бізь­кий за­мок, яким за­раз ке­рує «ко­мен­дант» Олег По­го­рі­лець. Він обі­цяв нам ці­ка­ву про­гра­му не ли­ше у під­ві­дом­чо­му зам­ку, а й в усіх

око­ли­цях. Та­кож нас за­про­шу­ють на свя­тко­вий обід у Ста­ро­ко­стян­ти­нів­сько­му зам­ку, а у Сам­чи­ків­сько­му па­ла­ці за­ва­рять чай із дров’яно­го са­мо­ва­ра і по­ча­сту­ють мі­сце­ви­ми сма­ко­ли­ка­ми. Спо­ді­ва­ю­ся, цей на­пря­мок не­за­ба­ром та­кож ста­не по­пу­ляр­ним під час но­во­рі­чно-рі­здвя­них свят.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.