При­єм­ний кло­піт,

або Як ві­до­мі укра­їн­ські ди­зай­не­ри оби­ра­ють но­во­рі­чні по­да­рун­ки

Marshrut №1 - - ПОРАДИ ДРУГА -

Гру­день мо­жна бу­ло б із лег­кі­стю на­зва­ти мі­ся­цем «но­во­рі­чної ли­хо­ман­ки». Ма­буть, не­має та­кої лю­ди­ни, яка б не ла­ма­ла го­ло­ву над пи­та­н­ням, що по­да­ру­ва­ти близь­ким, та не бі­га­ла в остан­ні дні по ма­га­зи­нах у по­шу­ках по­да­рун­ків на Но­вий рік та Рі­здво. Але з дру­го­го бо­ку, це пре­кра­сний час, ко­ли ми зга­ду­є­мо про рі­дних лю­дей і хо­че­мо від усьо­го сер­ця по­да­ру­ва­ти їм шма­то­чок свя­тко­во­го ди­ва та гар­ний на­стрій на увесь рік.

Спе­ці­аль­но для но­во­рі­чно­го «Мар­шру­ту №1» ми за­пи­та­ли про тра­ди­ції да­ру­ва­ти по­да­рун­ки у ві­до­мих укра­їн­ських ди­зай­не­рів. Мо­жли­во, їх від­по­віді на­ди­хнуть вас на по­шук та до­по­мо­жуть не роз­гу­би­ти­ся у рі­зно­ма­ніт­ті ва­рі­ан­тів.

І зви­чай­но, ми не мо­гли не спи­та­ти у знав­ців мо­ди, у чо­му зу­стрі­ча­ти Но­вий рік-2017. 1. Як ви оби­ра­є­те но­во­рі­чні по­да­рун­ки? 2. Який по­да­ру­нок вам за­пам’ятав­ся най­біль­ше (ви да­ру­ва­ли чи вам)?

3. Що да­ру­ва­ти­ме­те близь­ким цьо­го

ро­ку?

Ек­стра-за­пи­та­н­ня:

4. Що по­ра­ди­те одя­гну­ти на Но­вий рік?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.