Ар­тем Клим­чук:

Marshrut №1 - - ПОРАДИ ДРУГА -

За­зви­чай я лю­блю да­ру­ва­ти ко­ри­сні по­да­рун­ки і знаю, ко­му що по­трі­бно. Ча­сто да­рую свої ре­чі дру­зям — во­ни їх лю­блять і зав­жди че­ка­ють. Вва­жаю, що по­да­ру­нок має бу­ти пра­кти­чним і при­но­си­ти за­до­во­ле­н­ня.

Що ме­ні да­ру­ва­ли, я не пам’ятаю. Але ми­ну­ло­го ро­ку сво­їй най­кра­щій по­дру­зі я під­го­ту­вав паль­то зі сво­єї ко­ле­кції, яке мі­сяць до то­го ви­ши­ва­ли вру­чну.

Ще не ду­мав, бо за­раз мо­зок зайня­тий аб­со­лю­тно ін­ши­ми ре­ча­ми: ми го­ту­є­мо но­ву ко­ле­кцію. Про­те ідеї вже є.

Для ме­не існує одне пра­ви­ло: тре­ба одя­га­ти зручні ре­чі, в яких ком­фор­тно чи то си­ді­ти, чи то тан­цю­ва­ти, чи спів­а­ти. Я осо­би­сто не фа­нат екс­тра­ва­ган­тно­го одя­гу і бу­ду на но­во­рі­чній ве­чір­ці у про­сто­му чор­но­му смо­кін­гу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.