Ка­пе­люх — на ко­жну го­ло­ву!

Як Ру­слан Ба­гін­ський, яко­го ЗМІ всти­гли охре­сти­ти го­лов­ним ка­пе­лю­шни­ком кра­ї­ни, роз­ви­ває не­по­пу­ляр­ну в Укра­ї­ні га­лузь і під­ко­рює сві­то­вих мо­дниць

Marshrut №1 - - Зміст - Пі­дго­ту­ва­ла Дар’я ТРА­ПЕ­ЗНІ­КО­ВА Фо­то на­да­но прес-слу­жбою Ukrainian Fashion Week

Він не про­сто ди­зай­нер, а мі­лі­нер. Це озна­чає, що ка­пе­лю­хи — йо­го го­лов­на спе­ці­а­лі­за­ція та при­страсть. Ці­єї про­фе­сії не вчать в уні­вер­си­те­тах, тож ди­плом у Ру­сла­на зов­сім ін­ший. Не­об­хі­дні для сво­єї ро­бо­ти на­ви­чки він здо­бу­ває са­мо­стій­но — за до­по­мо­гою кни­жок та ін­тер­не­ту, мріє прой­ти на­вча­н­ня у май­стрів ві­до­мих за­кор­дон­них ате­льє на кшталт Lesage чи Lemarie і по­тро­ху роз­ви­ває вла­сний бренд.

Спо­ча­тку він був ні­ше­вим. Ви­тво­ри Ба­гін­сько­го до­пов­ню­ва­ли ко­ле­кції Жа­на Грі­цфельд­та, Ар­те­ма Клім­чу­ка та ін­ших ди­зай­не­рів. Це бу­ло ви­кли­ком та ці­ка­вим до­сві­дом во­дно­час — за­гли­би­ти­ся у за­дум ко­ле­ги і про­дов­жи­ти йо­го кре­а­тив­ну ідею аксе­су­а­ром. Пі­зні­ше май­стер ви­рі­шив роз­ви­ва­ти вла­сний бренд і за­пу­сти­ти ко­мер­цій­ну лі­нію. Про­да­жі здій­сню­ю­ться че­рез еле­ктрон­ну по­шту і сто­рін­ку в Instagram @ruslanbaginskiy_hats.

Мо­дні бло­гер­ки і топ-мо­де­лі сві­то­во­го рів­ня, ска­жі­мо, К’яра Фе­ра­ньї чи Бел­ла Ха­дід де­да­лі ча­сті­ше з’яв­ля­ю­ться на пу­блі­ці в ка­пе­лю­хах но­вої зір­ки укра­їн­ської fashion-ін­ду­стрії. Клі­єн­та­ми Ру­сла­на є і спів­а­чки Джа­ма­ла, Ті­на Ка­роль, Да­ша Астаф’єва та Оля По­ля­ко­ва, те­ле­ве­ду­ча Ка­тя Осад­ча, «Міс Укра­ї­на Все­світ 2014» Ан­на Ан­дрес та ба­га­то пред­став­ниць ві­тчи­зня­но­го бо­мон­ду.

Ба­гін­ський пред­ста­вив свої ви­тво­ри в ме­жах 41-го Ukrainian Fashion Week, який від­був­ся в Ки­є­ві на по­ча­тку ве­ре­сня. Ди­зай­нер від­мо­вив­ся від стан­дар­тно­го фор­ма­ту де­фі­ле. Для по­ка­зу сво­єї ко­ле­кції він «змі­нив ланд­шафт» одно­го із ку­то­чків дру­го­го по­вер­ху «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу», роз­мі­стив­ши там як де­ко­ра­ції кіль­ка шту­чних зе­ле­них па­гор­бів. Одяг мо­де­лей — шкі­ря­ні кур­тки, паль­то і трен­чі, шта­ни й со­ро­чки — був за­барв­ле­ний у рі­зні від­тін­ки ко­ри­чне­во­го. Ре­чі ду­же па­су­ва­ли до го­лов­них убо­рів, оформ­ле­них у тій са­мій ко­льо­ро­вій га­мі. Осно­вою ко­ле­кції є фе­тро­ві фе­до­ри та ка­шке­ти, які ду­же по­пу­ляр­ні се­ред мо­дниць.

Ру­слан Ба­гін­ський хо­че роз­ши­рю­ва­ти гео­гра­фію за­мов­лень та спектр мо­де­лей, що ви­го­тов­ля­ю­ться під йо­го брен­дом, роз­ви­ва­ти спів­пра­цю з по­пу­ляр­ни­ми кон­цепт-сто­ра­ми. Більш мас­шта­бна ме­та мі­лі­не­ра — від­ро­ди­ти в Укра­ї­ні куль­ту­ру но­сі­н­ня ка­пе­лю­хів. Він спо­ді­ва­є­ться, що че­рез якийсь час тут, так са­мо як у Лон­до­ні та Па­ри­жі, їх спри­йма­ти­муть як не­від’єм­ну скла­до­ву будь-яко­го гар­де­ро­бу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.