«Сьо­го­дні в мо­ді біль­ше про­сто­ру для ін­ди­ві­ду­аль­но­сті»

Ві­кто­рія БАРОН, ди­зай­нер­ка:

Marshrut №1 - - Зміст -

— На мою дум­ку, осно­вою шля­хе­тно­сті є якість осо­би­сто­сті, її ду­хов­не на­ча­ло. Про це ба­га­то го­во­ри­ться у фі­ло­со­фії та лі­те­ра­ту­рі. Ві­до­мий фран­цузь­кий ди­пло­мат Шарль Мо­ріс де Та­лей­ран-Пе­рі­гор на­віть за­кли­кав не до­ві­ря­ти пер­шо­му по­ри­ву, бо він май­же зав­жди шля­хе­тний.

Ми­тці ча­сто на­го­ло­шу­ють на то­му, що є по­ня­т­тя фор­ми та по­ня­т­тя змі­сту, і най­ви­ща ме­та ми­сте­цтва — зна­йти зміст фор­ми. Для ме­не як ди­зай­не­ра ва­жли­ві­ше пра­цю­ва­ти із пси­хо­ло­гі­єю обра­зу, аніж про­сто йо­го ві­зу­а­лі­зу­ва­ти. Під час ро­бо­ти над ко­ле­кці­єю я ана­лі­зую образ і во­дно­час про­пу­скаю йо­го крізь усі свої си­сте­ми від­чу­т­тя. Я під­би­раю фор­му йо­го вті­ле­н­ня, роз­би­ваю її на дрі­бні­ші ча­стин­ки і до­слі­джую їхню вза­є­мо­дію. На за­галь­них фор­мах ко­жно­го обра­зу я шу­каю зо­ни, які не­об­хі­дно ви­окре­ми­ти. Їх я на­пов­нюю змі­стом за до­по­мо­гою пев­ної сим­во­лі­ки.

На­при­клад, я обра­ла те­мою для ко­ле­кції одя­гу Ки­їв­ську Русь. По­ча­ла ви­вча­ти істо­ри­чні фор­ми вбра­н­ня ці­єї епо­хи, яко­му впли­ву во­ни під­да­ва­ли­ся. Ви­окре­ми­ла са­краль­ні ча­сти­ни обра­зу, які ста­ли зо­на­ми де­ко­ру­ва­н­ня в усій ко­ле­кції. Це го­ло­ва, то­чні­ше — го­лов­ні убо­ри, і за­хи­сний пан­цир нав­ко­ло ті­ла — коль­чу­га й на­клад­ки на ру­ках та но­гах. У процесі ана­лі­зу бо­йо­во­го спо­ря­дже­н­ня з’яви­лась ідея зба­лан­су­ва­ти фе­мін­ність та ма­ску­лін­ність у жі­но­чих обра­зах май­бу­тньої ко­ле­кції. Так і сфор­му­ва­ли­ся обра­зи Жін­ки-Ду­ші та Жін­ки-Во­ї­на.

Бу­ло б ці­ка­во до­слі­ди­ти зов­ні­шній ви­гляд тих, ко­го сво­го ча­су вва­жа­ли бла­го­ро­дни­ми, і по­шу­ка­ти за­ко­но­мір­но­сті. Під час на­вча­н­ня я ко­пі­ю­ва­ла гра­вю­ри, на яких бу­ли зо­бра­же­ні пред­став­ни­ки при­ві­ле­йо­ва­ної ча­сти­ни су­спіль­ства ча­сів укра­їн­сько­го ба­ро­ко. Так, в одя­зі про­сте­жу­є­ться пев­ний стиль, вплив ві­зан­тій­сько­го вбра­н­ня, є пев­ні від­зна­ки то­що. Але чи всі лю­ди, які на­ле­жа­ли до зна­ті й но­си­ли та­ке вбра­н­ня, бу­ли бла­го­ро­дни­ми у сво­їх дум­ках та вчин­ках?

Зви­чай­но, ви­снов­ки мо­же зро­би­ти ли­ше гру­па фа­хів­ців пі­сля три­ва­ло­го ана­лі­зу — втім, я ду­маю, не вар­то пов’язу­ва­ти шля­хе­тність і мо­ду, при­найм­ні, див­ля­чись на по­пе­ре­дні сто­лі­т­тя. Річ у тім, що стру­кту­ра та ви­гляд одя­гу за­зви­чай бу­ли зу­мов­ле­ні на­ле­жні­стю до пев­но­го про­шар­ку су­спіль­ства, ро­дом за­нять лю­ди­ни або мі­сце­ві­стю, де во­на про­жи­ва­ла. Та й мо­да бу­ла більш ди­кта­тною, ніж за­раз, ни­ні во­на більш віль­на та твор­ча. Сьо­го­дні в ній зна­чно біль­ше про­сто­ру для ви­яву шля­хе­тно­сті та ін­ди­ві­ду­аль­них рис лю­ди­ни, на яких во­на ґрун­ту­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.