Чо­ти­ри­ла­пі «при­двор­ні»

Яких до­ма­шніх улю­блен­ців ма­ють пред­став­ни­ки мо­нар­ших ро­дин

Marshrut №1 - - Зміст - Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

У за­хі­дній ча­сти­ні Ти­хо­го оке­а­ну во­ди­ться вид мор­ських би­чків — Exyrias akihito. Ри­бок на­зва­ли на честь япон­сько­го ім­пе­ра­то­ра Акі­хі­то, який до­по­міг ав­стра­лій­ським іхті­о­ло­гам від­кри­ти вид. Спра­ва в тім, що Акі­хі­то є до­свід­че­ним іхті­о­ло­гом, опу­блі­ку­вав де­ся­тки ре­цен­зо­ва­них ро­біт з біо­ло­гії риб, як ді­зна­є­мо­ся в ін­тер­не­ті, він на­віть має ко­ле­кцію риб у сво­їй ла­бо­ра­то­рії при па­ла­ці.

Та у сво­є­му за­хо­плен­ні ім­пе­ра­тор за­зна­вав і нев­дач. Ві­до­ма істо­рія про те, як у 1960-х ро­ках він за­віз до Япо­нії по­ши­ре­но­го у Спо­лу­че­них Шта­тах Аме­ри­ки ля­ща та за­про­по­ну­вав роз­во­ди­ти ри­бу для про­да­жу. «Іно­зем­ний» лящ, яко­го ще на­зи­ва­ють «со­ня­чною ри­бою», роз­мно­жу­вав­ся та­ки­ми ша­ле­ни­ми тем­па­ми, що по­чав ви­ті­сня­ти мі­сце­ві ви­ди во­дної фа­у­ни. По­пу­ля­цію ля­ща до­ве­ло­ся зни­жу­ва­ти. Ім­пе­ра­тор Акі­хі­то по­вів­ся у цій си­ту­а­ції гі­дно: пу­блі­чно ви­ба­чив­ся за свою ідею.

Втім, чи­та­ю­чи про мо­нар­хів, хоч Єв­ро­пи, хоч Азії, май­же обов’яз­ко­во на­штов­хне­шся на зво­ру­шли­ву сві­тли­ну, де по­руч із ко­ро­ля­ми та ко­ро­ле­ва­ми — со­ба­ки. Вла­сне, у прин­ца На­ру­хі­то,

си­на Акі­хі­то, який має ста­ти ім­пе­ра­то­ром Япо­нії у 2019 ро­ці, є со­ба­ка по­ро­ди акі­та (фо­то 2). Одно­го пред­став­ни­ка ці­єї по­ро­ди ви, на­пев­но, зна­є­те. Це Ха­ті­ко, про яко­го зня­то зна­ме­ни­тий фільм з Рі­чар­дом Гі­ром. У 1932 ро­ці Ха­ті­ко про­сла­вив­ся на всю Япо­нію — пі­сля смер­ті го­спо­да­ря пес дев’ять ро­ків при­хо­див на вок­зал, спо­ді­ва­ю­чись на йо­го по­вер­не­н­ня, по­ки не по­мер сам. Тож акі­та для япон­ців є сим­во­лом вір­но­сті та від­да­но­сті.

ДВОРНЯЖКА, ПРО ЯКУ НА­ПИ­СА­ЛИ КНИГУ

Ко­ро­лів­ська ро­ди­на Нор­ве­гії обо­жнює со­бак по­ро­ди ла­бра­ду­дль — це по­місь ла­бра­до­ра-ре­три­ве­ра та пу­де­ля. Зво­ру­шли­ві фо­то з чор­ни­ми ку­дла­ти­ми пе­си­ка­ми час від ча­су з’яв­ля­ю­ться у світ­ських хро­ні­ках. На­при­клад, кіль­ка ро­ків то­му в ла­бра­ду­для крон­прин­ца Нор­ве­гії Хо­ко­на, який має кли­чку Міл­лі-Ка­као, на­ро­ди­ло­ся дев’ять цу­це­нят (фо­то 1)!

У 2016 ро­ці по­мер ко­роль Та­ї­лан­ду Пху­мі­пон Аду­лья­дет. В ін­тер­не­ті ді­зна­є­мо­ся, що жи­те­лі кра­ї­ни лю­би­ли мо­нар­ха, який був ду­же осві­че­ною лю­ди­ною: вчив­ся у Ло­зан­ні, роз­ро­бляв про­е­кти мо­стів і гре­бель, про­фе­сій­но грав на са­ксо­фо­ні, за­хо­плю­вав­ся фо­то­гра­фі­єю й жи­во­пи­сом, скон­стру­ю­вав свій вла­сний ві­триль­ник. А ще — по­ка­зав на­ро­ду при­клад став­ле­н­ня до тва­рин. Се­ред йо­го до­ма­шніх улю­блен­ців був без­по­ро­дний пес Тонг Да­єнг.

Кли­чка со­ба­ки, Да­єнг, тай­ською озна­чає «мідь», це від­сил­ка до окра­су тва­ри­ни. А «Тонг» ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в іме­нах усіх ко­ро­лів­ських со­бак і пе­ре­кла­да­є­ться як «зо­ло­тий». Жи­т­тя Тонг Да­єн­га при дво­рі по­ча­лось у 1998 ро­ці. Со­ба­ка без­по­ро­дний, на­ро­див­ся на ву­ли­ці, хтось йо­го пі­ді­брав. По­тім, роз­по­від­а­ли жур­на­лі­сти, пе­сик «по­зна­йо­мив­ся» з Пху­мі­по­ном Аду­лья­де­том, і ко­роль йо­му так спо­до­бав­ся, що він за­спо­ко­їв­ся і за­снув. Ко­ро­ля це під­ко­ри­ло, він зро­бив Тонг Да­єн­га сво­їм до­ма­шнім улю­блен­цем (фо­то 3). Ре­сурс listverse.com пи­ше, що у 2002 ро­ці ко­роль Та­ї­лан­ду на­пи­сав про сво­го со­ба­ку книгу «Істо­рія Тонг Да­єн­га», по якій два ро­ки то­му на­віть зня­ли фільм. У книж­ці ко­роль, зокре­ма, за­кли­кає усіх, хто хо­че за­ве­сти со­ба­ку, оби­ра­ти двор­ня­жок, а не ку­пу­ва­ти по­ро­ди­стих тва­рин, та­кож там мі­стя­ться рі­зні ети­чні на­ста­но­ви. Тіль­ки уявіть: 100 000 при­мір­ни­ків «Істо­рії Тонг Да­єн­га» ро­зі­йшли­ся про­тя­гом кіль­кох го­дин пі­сля по­яви ви­да­н­ня на по­ли­цях ма­га­зи­нів.

ВИ­СО­КА ТУРБОТА

Зві­сно, якщо го­во­ри­ти про тва­рин бри­тан­ської ко­ро­лів­ської ро­ди­ни, пер­ше, що спа­дає на дум­ку, — вельш-кор­ги Єли­за­ве­ти ІІ (фо­то 4). В ін­тер­не­ті мо­жна зна­йти на­віть ро­до­ве де­ре­во кор­гів, які жи­вуть при дво­рі. Та­кож у ме­ре­жі є сві­тли­на 1936 ро­ку, на якій де­ся­ти­рі­чна май­бу­тня ко­ро­ле­ва ба­ви­ться з та­ким пе­си­ком. Як за­зна­ча­ють на ре­сур­сі listverse.com, у мо­ло­до­сті Єли­за­ве­та по­лю­би­ла вельш-кор­гів, оскіль­ки її ма­ти, ле­ді Єли­за­ве­та Бо­уз-Ла­йон, ма­ла кіль­ка со­бак ці­єї по­ро­ди. За час сво­го прав­лі­н­ня (а це на­ра­зі — 65 ро­ків) Єли­за­ве­та ІІ ма­ла по­над 30 та­ких со­бак. Від­кри­ті дже­ре­ла роз­по­від­а­ють, що са­ме у па­ла­ці ни­ні­шньої ко­ро­ле­ви Бри­та­нії з’яви­ла­ся по­ро­да дор­гі — по­місь кор­гі й та­кси. Та не кор­гі єди­ни­ми. На сай­ті msn.com мо­жна зна­йти фо­то 1941 ро­ку, на яко­му прин­це­са Єли­за­ве­та з се­строю Мар­га­рет Ро­уз гра­ю­ться з... до­ма­шнім ха­ме­ле­о­ном.

Лю­би­ти тва­ри­ну — це ще й дба­ти про неї. Єли­за­ве­та ІІ до­три­му­є­ться цьо­го прин­ци­пу. Ві­до­мо, що ко­ро­ле­ва са­ма при­вчає сво­їх цу­це­нят до ту­а­ле­ту. Вза­га­лі пред­став­ни­ки мо­нар­ших ро­дин у став­лен­ні до тва­рин не­рід­ко по­да­ють при­клад зви­чай­ним лю­дям. Так, кіль­ко ро­ків то­му в ме­ре­жі здійня­ло га­лас фо­то, на яко­му швед­ська прин­це­са Ма­длен, гер­цо­ги­ня Гель­сін­глан­да та Єстри­клан­да, при­би­рає за сво­їм со­ба­кою на ву­ли­ці Нью-Йор­ка. На­справ­ді при­би­ра­ти за сво­їм улю­блен­цем — нор­маль­но, на­віть якщо ти ко­ро­лів­ська осо­ба. Але чо­мусь до­сі ба­га­то лю­дей став­ля­ться до цьо­го лег­ко­ва­жно, тож прин­це­са Ма­длен по­ка­за­ла жи­те­лям ба­га­тьох кра­їн гар­ний при­клад. Ко­ро­лів­ський.

Фо­то з сай­та royalcourt.no

Фо­то з сай­та matome.naver.jp

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.