Світ у со­бі

Філь­ми, які роз­кри­ва­ють вну­трі­шній світ лю­ди­ни. По­ка­зу­ють шля­хе­тність, че­рез лю­бов та по­ва­гу до ро­ди­ни, че­рез пі­зна­н­ня сві­ту та са­мо­по­жер­тву, че­рез до­по­мо­гу дру­зям та ба­га­то ін­шо­го. Пе­ре­гля­нув­ши їх, Ви від­кри­є­те світ у со­бі…

Marshrut №1 - - Зміст -

1 «СПОРОЖНІЛЕ МІ­СТО»

Ори­гі­наль­на на­зва: Reign Over Me Ре­жи­сер: Майк Бін­дер

Кра­ї­на: США

Рік: 2007

Жанр: дра­ма

У го­лов­них ро­лях: Адам Сен­длер, Дон Чідл, Джа­да Пін­кетт Сміт, Лів Тай­лер, Саф­фрон Бер­ро­уз, До­нальд Са­зер­ленд

Го­лов­ний ге­рой філь­му — це лю­ди­на, ко­тра втра­ти­ла свою сім’ю — дру­жи­ну і ді­тей під час те­ра­кту 11 ве­ре­сня 2001 ро­ку. Про­тя­гом двох го­дин гля­дач по­тра­пляє пря­мо в ду­шу стра­жда­ю­чої лю­ди­ни.

Фільм — про тра­гі­чні ви­пад­ко­во­сті в жит­ті, са­мо­тність, біль, тер­пи­мість та дру­жбу, вчить бу­ти не­бай­ду­жим до чу­жо­го го­ря.

2 «СІМ ЖИТТІВ»

Ори­гі­наль­на на­зва: Seven Pounds Ре­жи­сер: Га­брі­е­ле Муч­чі­но Кра­ї­на: США Рік: 2008 Жанр: дра­ма

У го­лов­них ро­лях: Вілл Сміт, Ро­за­ріо До­усон, Ву­ді Гар­рель­сон

Це істо­рія про са­мо­по­жер­тву за­ра­ди аб­со­лю­тно чу­жих, але гі­дних лю­дей. Ге­рой ря­тує сім люд­ських життів, на­ма­га­ю­чись спо­ку­ту­ва­ти свій гріх. Від цьо­го філь­му ви бу­де­те пла­ка­ти й ди­ву­ва­ти­ся, і на­пев­но вам за­хо­че­ться ста­ти до­брі­ши­ми та ува­жні­ши­ми до лю­дей, які цьо­го по­тре­бу­ють.

Він по­ви­нен був спо­ку­ту­ва­ти свій гріх — адже він за­на­па­стив сім життів...

3 «ЖИ­Т­ТЯ ПРЕКРАСНЕ»

Ори­гі­наль­на на­зва: La vita e’ bella

Ре­жи­сер: Ро­бер­то Бе­ні­ньї

Кра­ї­на: Іта­лія

Рік: 1997 Жанр: дра­ма, вій­сько­вий

У го­лов­них ро­лях: Ро­бер­то Бе­ні­ньї, Ні­ко­лет­та Бра­скі, Джор­джіо Кан­та­рі­ні, Джу­сті­но Ду­ра­но, Сер­джіо Бі­ні Бу­стрік

Фільм про Го­ло­кост та про чо­ло­ві­ка, ко­трий до­по­міг ви­жи­ти в кон­цта­бо­рі сво­є­му си­но­ві зав­дя­ки гу­мо­ру й ви­на­хі­дли­во­сті. Го­лов­но­му ге­ро­є­ві вда­ло­ся на­пов­ни­ти жи­т­тя чу­де­са­ми — на­віть за та­ких умов го­ря, смер­ті, жа­ху.

Пі­сля пе­ре­гля­ду цьо­го філь­му ви зро­зу­мі­є­те, що жи­т­тя прекрасне, не­зва­жа­ю­чи ні на які про­бле­ми. Адже якщо по­рів­ня­ти з го­лов­ним ге­ро­єм — у ба­га­тьох із нас то є дрі­бни­ці.

4 «СВЯ­ТО КО­ХА­Н­НЯ»

Ори­гі­наль­на на­зва: Feast of Love Ре­жи­сер: Ро­берт Бен­тон Кра­ї­на: США Рік: 2007 Жанр: дра­ма

У го­лов­них ро­лях: Мор­ган Фрі­ман, Грег Кін­нер, Ра­да Мі­тчел, Біл­лі Берк, Сель­ма Блер, Але­кса Да­ва­лос

Кіль­ка ро­ман­ти­чних істо­рій, які ви ра­зом з ге­ро­єм Мор­га­на Фрі­ма­на спо­сте­рі­га­ти­ме­те від са­мо­го мо­мен­ту за­ро­дже­н­ня ко­ха­н­ня і до тра­ге­дій, які при­зво­дять до йо­го втра­ти.

«Є міф про дав­ньо­гре­цьких бо­гів. Їм ста­ло ну­дно, і во­ни ство­ри­ли лю­дей, але їм все одно бу­ло ну­дно, і то­ді во­ни при­ду­ма­ли ко­ха­н­ня. З тих пір во­ни не ну­дьгу­ва­ли... А ще во­ни ви­рі­ши­ли ви­про­бу­ва­ти ко­ха­н­ня на со­бі, і, як на­слі­док, бо­ги ви­на­йшли сміх, щоб не над­то стра­жда­ти від ньо­го...» — та­ки­ми сло­ва­ми по­чи­на­є­ться фільм.

Фільм учить ми­ло­сер­дя і ро­зу­мі­н­ня, вмі­н­ня ко­ха­ти щи­ро та без­ме­жно.

Фо­то з сай­та Taste of Cinema

Фо­то з сай­та kinopoisk.ru

Фо­то з сай­та Taste of Cinema

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.