«Но­ві про­е­кти – най­по­ту­жні­ше дже­ре­ло енер­гії»

Marshrut №1 - - ПОРАДА ДРУГА -

Єгор БЕНКЕНДОРФ,

ге­не­раль­ний ди­ре­ктор те­ле­ка­на­ла «112 Укра­ї­на»:

Я бе­ру енер­гію з но­вих про­е­ктів та ідей. Я ни­ми в бу­кваль­но­му сен­сі «за­ря­джа­ю­ся», зви­чай­но, за умо­ви, що про­ект кру­тий та кре­а­тив­ний. Знаю, що це рі­зно­вид тру­до­го­лі­зму, але ні­чо­го не мо­жу з цим вді­я­ти. Но­ві ідеї, но­ві про­е­кти – най­по­ту­жні­ше дже­ре­ло енер­гії для ме­не, йо­го скла­дно чи­мось за­мі­ни­ти.

За­раз не так ба­га­то сер­йо­зних про­е­ктів у сфе­рі куль­ту­ри та ми­стецтв. Фо­то­ви­став­ка «Дня» — са­ме та­кий про­ект. По­ту­жний, ре­спе­кта­бель­ний, з ве­ли­кою та пре­кра­сною істо­рі­єю. Зви­чай­но, ду­же ва­жли­во йо­го під­три­ма­ти, при­чо­му не тіль­ки для ме­не осо­би­сто. Мо­жли­во, зву­чить де­що па­фо­сно, але під­трим­ка ці­єї іні­ці­а­ти­ви ва­жли­ва для всі­єї кра­ї­ни та її май­бу­тньо­го. Адже ба­га­то чу­до­вих про­е­ктів ми­ну­лих ро­ків за­кри­ли­ся в тих важ­ких умо­вах, в яких ми жи­ве­мо і пра­цю­є­мо. Спо­ді­ва­ю­ся, що ця фо­то­ви­став­ка і да­лі від­бу­ва­ти­ме­ться і що якість її не зни­зи­ться. Я зі сво­го бо­ку зав­жди на­ма­га­ти­му­ся під­три­ма­ти цей чу­до­вий про­ект.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.