Вас на­го­ду­ють

Жур­на­ліс­тка «Дня» Ма­рія Прокопенко про­по­нує п'ять спосо­бів не за­ли­ши­ти­ся на Но­вий рік го­ло­дним, для тих, хто не звик го­ту­ва­ти

Marshrut №1 - - ЗМІСТ - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Сма­чно по­їсти я обо­жнюю, а от го­тую зрід­ка. Ін­ко­ли це про­сто не вар­тує зу­силь. Ко­ли втом­лю­є­шся пі­сля ро­бо­ти, тан­цю­ва­ти нав­ко­ло пли­ти за­ра­ди ко­тле­ти чи жмень­ки ка­ші — дзу­ськи! А го­ту­ва­ти на­пе­ред я не лю­блю. Втім, ко­ли при­хо­дять го­сті, теж не ду­же ча­сто щось го­тую. Сма­ку­ють про­сті стра­ви, і наш гром­харч мо­же вдо­воль­ни­ти мої за­ба­ган­ки. Та й мо­їх го­стей, зда­є­ться, теж.

Але по­вер­не­мо­ся до но­во­рі­чно­го сто­лу. По­при звичку уни­ка­ти ку­хні, ме­ні ні­ко­ли не вда­ва­ло­ся за­ли­ши­тись у цей день го­ло­дною. Тут є кілька стра­те­гій.

По-пер­ше, ро­ди­чі. До 21 ро­ку, по­ки я жи­ла з ба­тька­ми, про­бле­ми з но­во­рі­чним сто­лом не бу­ло вза­га­лі. Спочатку — за­ти­шне до­ма­шнє за­сті­л­ля, на ра­нок 1-го сі­чня — ві­зит до ба­бу­сі з не­о­дмін­ним ча­сту­ва­н­ням. Не їсти в ба­бу­сі — це до­рів­нює єре­сі. Зві­сно, ко­ли я свя­ткую Но­вий рік із ба­тька­ми — а та­ке від­бу­ва­є­ться й сьо­го­дні, бо для ме­не це на­сам­пе­ред ро­дин­не свя­то — то допомагаю ма­мі з при­го­ту­ва­н­ня­ми. Са­мій зро­би­ти щось скла­дні­ше за ом­лет чи па­ро­ві ка­ба­чки ме­ні тяж­ко, але по­кри­ши­ти ово­чі під при­єм­ні ба­ла­чки — це пре­кра­сно. Го­лов­не — не за­хо­пи­ти­ся де­гу­ста­ці­єю страв пе­ред по­да­чею на стіл, бо мо­жна по­ча­ти тра­пе­зу «ди­ри­жа­блем».

Моя ма­ма го­тує чу­до­во: це стра­ви без не­ймо­вір­них ви­шу­ка­но­стей, з гар­ним оформ­ле­н­ням, до­во­лі здо­ро­ві — на­скіль­ки мо­жли­во в кон­текс­ті свят — і, зві­сно, смачні. Пе­че­на ку­ро­чка з яблу­ка­ми та апель­си­на­ми, ба­га­то ово­чів у са­ла­тах і так, обов’яз­ко­во — торт «На­по­ле­он». До­дам, що моя па­ра­фія — ми­т­тя по­су­ду. Не­скла­дна ме­ди­та­тив­на спра­ва, ще й мо­жна спа­ли­ти ка­ло­рії пі­сля за­сті­л­ля. Так і допомагаю, щоб не бу­ти дар­мо­їд­кою.

Другий ва­рі­ант — при­би­ти­ся до дру­зів. Як і при свя­тку­ван­ні з ро­ди­ною, тут хтось стає ди­ри­ген­том, сте­жить за до­три­ма­н­ням ре­це­пту, і все та­ке, а я допомагаю. Чи­щу кар­то­плю, на­при­клад. Хо­ча якось так скла­ло­ся, що мої дру­зі теж не фа­на­ти ку­лі­нар­них ви­тре­бе­ньок, то­му основ­ні при­го­ту­ва­н­ня зво­дя­ться до на­рі­за­н­ня про­ду­ктів і роз­ли­ва­н­ня шам­пан­сько­го. Ну ще хтось гор­щик пе­че­ні при­не­се. Від ма­ми.

Мо­жна пі­ти до ре­сто­ра­ну і там об’їда­тись усю ніч. Не факт, що вас чи­мось вра­зять, але й на­вряд­чи під­су­нуть бри­до­ту. Зві­сно, ці­ни за участь у та­кій ве­чір­ці пну­ться вго­ру, як 90-рі­чна ялин­ка, яку привезли на Но­вий рік до Ки­є­ва. Якщо це вас не ро­зо­рить — чо­му б себе не по­ба­лу­ва­ти. Якщо над­то до­ро­го — краще при­ду­май­те більш-менш бю­дже­тний ва­рі­ант, щоб не гриз­ти за­мість ома­ра себе.

Вла­сне, якщо ма­є­те гар­ну ком­па­нію, мо­жна про­сто блу­ка­ти вно­чі ча­рів­ни­ми ву­ли­чка­ми (а якщо є від­чу­т­тя свя­та і гар­на ком­па­нія, будь-які ву­ли­чки будуть ча­рів­ни­ми). Ко­ли зго­ло­дні­є­те, обов’яз­ко­во на­тра­пи­те на на­мет із глін­твей­ном, пи­ро­га­ми то­що.

Вза­га­лі, якщо про­тя­гом ро­ку ви вто­ми­ли­ся від лю­дей — і не тре­ба тут ні­чо­го со­ро­ми­ти­ся — за­мов­те со­бі пі­цу чи іншу сма­ко­ту, з’їж­те це під хо­ро­ший фільм і ля­гай­те спати. Мо­же­те на­віть не че­ка­ти опів­но­чі. Но­вий рік все одно при­йде, а ви зу­стрі­не­те пер­ший його день пов­ним сил. Мо­же­те про­сто ви­пи­ти чаю і за­ва­ли­ти­ся спати. Але від ке­ли­ха шам­пан­сько­го я не від­мов­ля­ла­ся б за будь-яких умов.

Оби­ра­ю­чи ва­рі­ант свя­тку­ва­н­ня, пам’ятай­те, що го­лов­не в зу­стрі­чі Но­во­го ро­ку — не об’їсти­ся й не вла­шту­ва­ти атом­ну ве­чір­ку. За­ду­шев­но по­спіл­ку­ва­ти­ся з рі­дни­ми ви мо­же­те впро­довж усьо­го ро­ку. Як і по­ве­се­ли­ти­ся з дру­зя­ми. Про­сто ро­біть у цю ніч те, що по­до­ба­є­ться, — щоб так ми­нув і весь при­йде­шній рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.