У ша­фі – со­ня­чно

«Мар­шрут №1» про­по­нує най­ці­ка­ві­ші ідеї де­ко­ру ва­шої ялин­ки

Marshrut №1 - - ЗМІСТ - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Б ез­сум­нів­ним хі­том цьо­го свя­тко­во­го се­зо­ну серед до­ро­слих ста­ла ідея з Ве­ли­ко­бри­та­нії — мі­сце­ва ком­па­нія про­по­нує при­кра­си­ти но­во­рі­чне де­ре­во скля­ни­ми куль­ка­ми, на­пов­не­ни­ми... ві­скі, джи­ном та го­ріл­кою. Ра­зом із ве­ли­кою кіль­кі­стю за­мов­лень ав­то­ри про­по­зи­ції отри­ма­ли і чи­ма­ло за­пи­тань, чи не мо­жна при­дба­ти та­кі куль­ки окре­мо, щоб зро­би­ти удо­ма вла­сний «ко­ктейль». Во­дно­час є і чи­ма­ло су­пе­ро­вих «без­ал­ко­голь­них» при­крас, які по­да­ру­ють ва­шій ро­ди­ні за­ряд ра­до­сті та свя­тко­во­го на­строю.

Зви­чай­но, цу­кер­ки і ман­да­рин­ки на гі­ло­чках — добре пе­ре­ві­ре­на ча­сом кла­си­ка, про­те сайт Good Housekeeping про­по­нує онов­ле­ний, «опто­вий» ва­рі­ант — на гі­ло­чку мо­жна по­ві­си­ти одра­зу кілька цу­ке­рок у па­пе­ро­во­му ко­ну­сі, якнай­кра­ще па­су­ва­ти­муть со­ло­до­щі в фор­мі куль­ки.

Ду­же ро­дин­но ви­гля­да­ти­ме свя­тко­ве де­ре­во з фо­то­при­кра­са­ми — для цьо­го до­ве­де­ться роз­дру­ку­ва­ти улю­бле­ні мит­тє­во­сті ро­ку, за­фі­ксо­ва­ні на ва­ших га­дже­тах, і про­сто зро­би­ти для них під­ві­си. До ре­чі, під­би­ва­ти під­сум­ки про­жи­то­го, при­га­ду­ва­ти свої до­ся­гне­н­ня та успі­хи — ду­же по­зи­тив­ний при­йом для «про­гра­му­ва­н­ня» май­бу­тньо­го!

Якщо ва­ша ялин­ка — шту­чна, є чи­ма­ло ва­рі­ан­тів її «ожи­ви­ти», при­чо­му до­сить ори­гі­наль­но. На­при­клад, на то­му са­мо­му сай­ті Good Housekeeping ра­дять при­кра­си­ти зи­мо­ве де­ре­во мі­ше­чка­ми-са­ше з... ла­ван­дою, що має за­без­пе­чи­ти ва­шо­му свя­ту «аб­со­лю­тно не­зем­ний» аро­мат. До ре­чі, ва­рі­ан­тів па­хо­щів мо­же бу­ти без­ліч! Ек­зо­ти­чно ви­гля­да­ти­ме і ялин­ка, при­кра­ше­на пи­шною гір­лян­дою з па­пе­ро­вих чи по­ло­тня­них рі­зно­ма­ні­тних... квітів.

А ще є ду­же «те­плий» ва­рі­ант для оздо­бле­н­ня де­ре­ва у ва­шо­му дворі. Мо­жна ви­го­то­ви­ти при­кра­си з... насіння для пта­хів. Як за­пев­ня­ють на сай­ті One Little Project, зро­би­ти це про­сто. Знадобиться ли­ше пта­ши­ний корм (ба­жа­но без ве­ли­ко­го насіння, та­ко­го як со­ня­шни­ко­ве), не­гла­зу­ро­ва­ний же­ла­тин, во­да, мо­туз­ка (шпа­гат), ку­ку­ру­дзя­ний си­роп (не завжди обов’яз­ко­вий ін­гре­ді­єнт) та фор­ми для пе­чи­ва. Спочатку роз­во­ди­мо же­ла­тин во­дою, до­да­є­мо ку­ку­ру­дзя­ний си­роп, пта­ши­ний корм. Не­на­дов­го ста­ви­мо по­су­ди­ну в хо­ло­диль­ник (хви­лин на де­сять), по­тім фор­му­є­мо пе­чи­во. Со­ло­мин­кою ро­би­мо отвір для мо­туз­ки. «Пе­чи­во» в фор­мах ста­ви­мо на ніч у хо­ло­диль­ник, і вже на­сту­пно­го дня ма­ти­ме­те без­мір ра­ді­сних емо­цій у всі­єї ро­ди­ни та щи­ру вдя­чність від си­тих пта­шок!

А ті, хто все ж від­дає пе­ре­ва­гу кла­си­чним куль­кам, май­те на ува­зі — в Укра­ї­ні що­най­мен­ше чо­ти­ри вла­сні фа­бри­ки з ви­го­тов­ле­н­ня но­во­рі­чних ігра­шок!

Фо­то з сай­ту Modern Home

Фо­то з сай­ту Sutlers

Фо­то з сай­ту Sutlers

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.