Фір­мо­вий апель­си­но­вий торт

Marshrut №1 - - ЗМІСТ - Лю­дми­ла НЕМИРЯ, ге­не­раль­ний про­дю­сер і ве­ду­ча ін­тер­нет-ка­на­лу URKLIFE.TV:

—. Зви­чай­но, до Но­во­го ро­ку я що­ра­зу ви­га­дую рі­зну їжу. Але най­го­лов­ні­ше, що ми завжди пе­че­мо, - це пре­кра­сний торт, ре­цепт яко­го пе­ре­да­ла ме­ні, як то ка­жуть, у спа­док ма­ма мо­го чо­ло­ві­ка. Це рід­кі­сний, фір­мо­вий апель­си­но­вий торт. Він про­сто ве­ли­че­зний - 40 сан­ти­ме­трів зав­довж­ки. Для ньо­го ще та­то мо­го чо­ло­ві­ка ро­бив спе­ці­аль­ну фор­му сво­ї­ми ру­ка­ми, ця фор­ма теж пе­ре­йшла до нас у спа­док. Усі на­ші дру­зі і мої ді­ти про­сто обо­жню­ють цей торт. Це в нас та­ка ста­ра­ста­ра тра­ди­ція, ме­ні зда­є­ться, що я вже все життя його пе­чу.

Завжди на­ма­га­є­мо­ся свя­тку­ва­ти вдо­ма. Го­тую на сво­їй ку­хні, не мо­жу від­мо­ви­ти­ся від цієї ста­рої до­брої тра­ди­ції - зро­би­ти щось сма­чнень­ке, хо­ча є без­ліч спо­кус все-та­ки від­мо­ви­ти­ся від цьо­го. Але все одно є осо­бли­ве за­до­во­ле­н­ня, ко­ли все це го­ту­єш, на­кри­ва­єш на стіл... Осо­бли­во ті­ши­мо­ся, ко­ли збираються дру­зі - лю­ди, з яки­ми ми при­я­те­лю­є­мо вже по 20 ро­ків... Це, на­пев­не, го­лов­на тра­ди­ція. І, зви­чай­но, лю­би­мо зу­стрі­ча­ти на­ших дру­зів уже по­чи­на­ю­чи з пер­шо­го чи­сла, а за­кін­чу­є­мо, ма­буть, во­сьмо­го. За­зви­чай дру­зі при­їжджа­ють без за­про­ше­н­ня, ми ду­же ра­ді всім цим дру­жнім по­си­день­кам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.