ШЕПШЕД

Marshrut №1 - - News -

Шепшед — не­ве­ли­ке мі­сте­чко в ан­глій­сько­му це­ре­мо­ні­аль­но­му граф­стві Ле­стер­шир. Як за­зна­че­но на сай­ті Ше­пше­да www.shepshed.org.uk, за­раз тут ме­шкає по­над 15 ти­сяч лю­дей. Істо­рія по­се­ле­н­ня ві­до­ма не то­чно, але пер­ші пи­сем­ні згад­ки про ньо­го на­ле­жать до 1085 — 1086 ро­ків. На­зву, що три­ва­лий час зву­ча­ла як Sheepshead (а не Shepshed, як за­раз), тлу­ма­чать як «па­горб, де ви­па­са­ють овець». І справ­ді, по­се­ле­н­ня три­ва­лий час за­ле­жа­ло від за­го­тів­лі вов­ни та її про­да­жу. Сайт мі­ста ін­фор­мує та­кож, що во­но в ХVII — XVIII сто­лі­т­тях бу­ло ві­до­ме ви­ро­бни­цтвом ру­ка­ви­чок та ме­ре­жи­ва. Та­кож Шепшед був одним із най­ста­рі­ших у кра­ї­ні місць ви­го­тов­ле­н­ня пан­чі­шно-шкар­пе­тко­вих ви­ро­бів, що за­без­пе­чу­ва­ло зайня­тість біль­шо­сті йо­го ме­шкан­ців у ті ча­си.

Най­дав­ні­ша бу­дів­ля мі­ста — церква свя­то­го Бо­толь­фа ХІ сто­лі­т­тя, яку, ймо­вір­но, в ХVI сто­літ­ті від­ві­да­ла ко­ро­ле­ва Єли­за­ве­та І. Се­ред ці­ка­ви­нок та­кож — осо­бняк The Old Queen’s Head, ко­тедж Style-Twy-Chell з уже рід­кі­сним у Бри­та­нії со­лом’яним да­хом (хо­ча ко­лись це був основ­ний ма­те­рі­ал для по­крів­лі), що йо­го за­бо­ро­не­но жо­дним чи­ном пе­ре­бу­до­ву­ва­ти чи змі­ню­ва­ти. Та­кож тут є бу­ди­нок більш ніж 300-рі­чної дав­ни­ни, який ра­ні­ше був фер­мою, ме­мо­рі­ал по­ле­глим у Пер­шій сві­то­вій вій­ні, ко­ли­шній ри­мо-ка­то­ли­цький храм, що став при­ва­тним бу­дин­ком, та ін­ші пам’ятні мі­сця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.