ПЕР­ША ОЛІМПІЙСЬКА ПЕРЕМОГА

Marshrut №1 - - News -

Пер­шу олім­пій­ську ме­даль не­за­ле­жної Укра­ї­ни за­во­ю­ва­ла бі­а­тло­ніс­тка Ва­лен­ти­на ЦЕРБЕ-НЕСІНА взим­ку 1994 ро­ку в нор­везь­ко­му Ліл­ле­гам­ме­рі.

До по­ча­тку спор­тив­ної кар’єри Ва­лен­ти­на пра­цю­ва­ла у При­лу­цько­му ме­бле­во­му ком­бі­на­ті. Пі­сля олім­пій­ської пе­ре­мо­ги її жи­т­тя теж пов’яза­не з При­лу­ка­ми: во­на пра­цю­ва­ла адмі­ні­стра­то­ром мі­сце­во­го фут­боль­но­го клу­бу, ке­ру­ва­ла від­ді­лом мо­ло­ді у мі­ськра­ді. Ло­гі­чно, що спортс­мен­ка ста­ла по­че­сною гро­ма­дян­кою мі­ста.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.