Гар­мо­нія зву­ків та сма­ків «Білого рояля»

Marshrut №1 - - News -

Скла­да­ю­чи для се­бе план на­сту­пної по­до­ро­жі, до­свід­че­ні ман­дрів­ни­ки вклю­ча­ють до ньо­го яко­мо­га біль­ше місць «для ло­ка­лів». Во­ни пе­ре­ко­на­ні: ли­ше там, де по­лю­бля­ють про­во­ди­ти віль­ний час мі­сце­ві, мо­жна по­зна­йо­ми­ти­ся зі справ­жнім мі­стом, а не «ви­став­ко­ви­ми ві­три­на­ми» ту­ри­сти­чної ілю­зії.

З а два квар­та­ли від Цен­траль­ної пло­щі, на одній із най­дав­ні­ших і най­кра­си­ві­ших ву­лиць мі­ста — Гім­на­зи­чній роз­та­шо­ва­ний ре­сто­ран «Бі­лий ро­яль». Йо­го пом­пе­зний кла­си­чний ін­тер’єр, на дум­ку жи­те­лів мі­ста, — най­кра­щі де­ко­ра­ції для від­зна­че­н­ня юві­ле­їв, ве­сіль та ін­ших не менш ви­зна­чних дат. До то­го ж, тут охо­че ве­че­ря­ють спів­а­ки та акто­ри, які при­їжджа­ють до мі­ста на га­стро­лі, а мі­сце­ві бі­зне­сме­ни обго­во­рю­ють уго­ди з пар­тне­ра­ми з ін­ших ре­гіо­нів Укра­ї­ни і з-за кор­до­ну.

На­зву за­кла­ду мо­жна спри­йма­ти бу­кваль­но, адже в за­лі сто­їть справ­жній му­зи­чний ін­стру­мент, яко­му вже тро­хи біль­ше ніж сто ро­ків. Тож час від ча­су зву­ки жи­вої му­зи­ки ли­нуть при­кра­ше­ною кві­тко­ви­ми ком­по­зи­ці­я­ми за­лою.

Ре­сто­ран бу­ло від­кри­то 2010 ро­ку як ло­гі­чне про­дов­же­н­ня бі­зне­су го­спо­да­рів. Зе­мель­на ді­лян­ка, фер­мер­ське го­спо­дар­ство та пе­ре­ро­бні це­хи за­без­пе­чу­ють «Бі­лий ро­яль» най­сві­жі­ши­ми ор­га­ні­чни­ми про­ду­кта­ми. Кіль­ка ви­дів м’яса — те­ля­ти­на, ба­ра­ни­на, сви­ни­на, ку­ря­ти­на, а та­кож мо­ло­чні про­ду­кти, хліб, ков­ба­сні ви­ро­би та си­ри вла­сно­го ви­ро­бни­цтва — все це по­ста­ча­є­ться до ре­сто­ра­ну що­дня. Тож гур­ма­ни та по­ці­но­ву­ва­чі здо­ро­вої їжі з якіс-

них про­ду­ктів мо­жуть на­со­ло­джу­ва­ти­ся тут най­кра­щи­ми сма­ка­ми єв­ро­пей­ської та укра­їн­ської тра­ди­цій. А ті, хто хо­че по­екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти з про­ду­кта­ми на вла­сній ку­хні, мо­жуть ку­пу­ва­ти їх у крам­ни­ці при ре­сто­ра­ні.

Ва­жли­ва ча­сти­на ме­ню — їжа, при­го­то­ва­на на від­кри­то­му во­гні. Одне з най­по­пу­ляр­ні­ших за­мов­лень від­ві­ду­ва­чів — ри­ба, за­пе­че­на під то­нень­ким гре­цьким ті­стом фі­ло. Се­ред фір­мо­вих страв за­кла­ду — ку­ря­ча пе­чін­ка на гри­лі з ма­ли­но­вим со­усом та за­пе­че­на під ша­фра­но­вим со­усом.

Ку­ха­рі «Білого рояля» урі­зно­ма­ні­тни­ли й де­які зви­чні з ди­тин­ства ре­це­пти укра­їн­ської ку­хні. На­при­клад, млин­цям «Ви­ши­ван­ка» на­зву да­ла їхня на­чин­ка — по­єд­на­н­ня ки­сло­мо­ло­чно­го си­ру, ма­ку та ви­шень. Чер­во­ні та чор­ні вкра­пле­н­ня на бі­ло­му тлі — тра­ди­цій­ні бар­ви ор­на­мен­ту на­ціо­наль­но­го вбра­н­ня на­бу­ли ще й сма­ко­вих від­тін­ків.

Ла­су­нам бу­де ду­же скла­дно обра­ти най­кра­щий із за­про­по­но­ва­них у ме­ню де­сер­тів. Кла­си­чні по­зи­ції (ті­ра­мі­су, чіз­кей­ки, штру­де­лі) ма­ють не­по­втор­ний смак зав­дя­ки сві­жим і на­ту­раль­ним фер­мер­ським про­ду­ктам, а мо­ро­зи­во вла­сно­го ви­ро­бни­цтва ні­ко­го не за­ли­шить бай­ду­жим. Чу­до­вим до­пов­не­н­ням до ці­єї лі­ній­ки ста­нуть на­пої — узва­ри та ли­мо­на­ди вла­сно­го ви­ро­бни­цтва й не­спо­ді­ва­ні ком­бі­на­ції трав і ягід у чай­них про­по­зи­ці­ях.

Не об­хо­ди­ться ме­ню і без се­зон­но­го до­да­тка. Во­се­ни тут мо­жна ску­шту­ва­ти крем-суп із гар­бу­за, а на­ве­сні — із цу­кі­ні з до­да­ва­н­ням яй­ця па­шот. Най­ці­ка­ві­ші про­по­зи­ції, які за­ле­жать від пір ро­ку, — са­ла­ти, адже що­ра­зу зі схо­жо­го на­бо­ру се­зон­них про­ду­ктів ви­хо­дить щось но­вень­ке.

У те­плу по­ру ро­ку від­по­чи­ти мо­жна не тіль­ки в роз­кі­шній за­лі за сто­лом, вкри­тим бі­лою ска­тер­ти­ною і за­став­ле­ним фар­фо­ро­вим по­су­дом та кан­де­ля­бра­ми. До по­слуг від­ві­ду­ва­чів — лі­тня те­ра­са, яка по­то­пає в зе­ле­ні та кві­тах. До­ки до­ро­слі обго­во­рю­ють сер­йо­зні ре­чі чи пе­ре­по­від­а­ють ку­ме­дні ви­пад­ки із жи­т­тя, ма­ле­ча змо­же по­гра­ти­ся в за­лі на пер­шо­му по­вер­сі. Тут на них че­ка­ють ігро­ві при­став­ки, роз­ма­льов­ки, до­шки для ма­лю­ва­н­ня та ін­ші улю­бле­ні за­бав­ки.

У ре­сто­ра­ні ра­до зу­стрі­нуть і го­стей При­лук, які ви­рі­шать за­вер­ши­ти тут зна­йом­ство з мі­стом чи про­сто зро­би­ти пе­ре­р­ву в пі­знан­ні йо­го ву­лиць та око­лиць. Ба­жа­є­мо сма­чно­го обі­ду та при­єм­но­го від­по­чин­ку!

У ме­ню «Білого рояля» гар­мо­ній­но по­єд­на­ні по­пу­ляр­ні сві­то­ві стра­ви та ав­тор­ські роз­роб­ки з осо­бли­ви­ми но­тка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.