«Най­за­слу­же­ні­ший се­ред на­ро­дних»

Marshrut №1 - - News -

Один із най­більш зво­ру­шли­вих пам’ятни­ків При­лук — на­ро­дно­му ар­ти­сто­ві УРСР Ми­ко­лі Яков­чен­ку. Ар­тист не­мов­би при­сів пе­ре­по­чи­ти під час про­гу­лян­ки, бі­ля йо­го ніг — до­ма­шній улю­бле­нець, та­кса Фан-Фан. Май­же та­кий са­мий вста­нов­ле­ний бі­ля На­ціо­наль­но­го ака­де­мі­чно­го дра­ма­ти­чно­го те­а­тру іме­ні Іва­на Фран­ка, де пра­цю­вав ар­тист. Ав­то­ри пам’ятни­ка ті са­мі, що й у Ки­є­ві, — Во­ло­ди­мир та Оле­ксій Че­пе­ли­ки.

Ми­ко­ла Фе­до­ро­вич на­ро­див­ся у При­лу­ках 1900 ро­ку. Ви­сту­па­ти на сце­ні по­чав у рі­дно­му мі­сті, де пі­сля за­кін­че­н­ня При­лу­цької чо­ло­ві­чої гім­на­зії за­ймав­ся в ама­тор­ських гур­тках. У 1920-х ро­ках він пра­цю­вав у про­фе­сій­них те­а­трах Сім­фе­ро­по­ля, Чер­кас, Чер­ні­го­ва, Дні­пра, Хар­ко­ва. А з 1928-го і до кін­ця жи­т­тя, май­же 50 ро­ків, він грав у ки­їв­сько­му драм­те­а­трі іме­ні Фран­ка. Се­ред най­яскра­ві­ших те­а­траль­них ро­лей ар­ти­ста — Ми­ко­ла в «На­тал­ці-Пол­тав­ці», Лящ в «Остан­ніх», Пе­ньож­ка в «Мар­ти­ні Бо­ру­лі». Ві­до­мий він і за ко­ме­дій­ни­ми ро­ля­ми у філь­мах «За дво­ма зай­ця­ми», «Ніч пе­ред Рі­здвом», «Ма­ксим Пе­ре­пе­ли­ця».

1970 ро­ку Ми­ко­ла Фе­до­ро­вич здо­був зва­н­ня на­ро­дно­го ар­ти­ста УРСР. Між ін­шим, су­ча­сни­ки на­зи­ва­ли йо­го «най­на­ро­дні­шим се­ред за­слу­же­них і най­за­слу­же­ні­шим се­ред на­ро­дних». Ми­ко­ла Яков­чен­ко ду­же лю­бив рі­дні При­лу­ки і ча­сто ви­сту­пав там, уже бу­ду­чи зна­ме­ни­тим ар­ти­стом.

По­мер Ми­ко­ла Фе­до­ро­вич 11 ве­ре­сня 1974 ро­ку, по­хо­ва­ний на Бай­ко­во­му кла­до­ви­щі в Ки­є­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.