Під зна­ком Змі­є­бор­ця

Най­дав­ні­ший ві­до­мий укра­їн­ський мі­ський герб на­ле­жить Во­ло­ди­ми­ру

Marshrut №1 - - Новини -

Так-так, іде­ться про зо­бра­же­н­ня свя­то­го Юрія на пе­ча­тці ра­ди мі­ста Володимир. Про це роз­по­від­а­ють на сто­рін­ці спіль­но­ти «Во­линь» у «Фейс­бу­ці». Та­кож по­ка­зу­ють цю са­му пе­ча­тку, під­ві­ше­ну в 1324 ро­ці до ли­ста Во­ло­ди­мир­ської ра­ди до ра­ди мі­ста Штраль­зунд (за­раз це те­ри­то­рія фе­де­раль­ної зем­лі Ме­клен­бург-Пе­ре­дня По­ме­ра­нія, Ні­меч­чи­на).

Мі­сто ма­ло кіль­ка гер­бів, про це свід­чать пе­ча­тки та їх від­би­тки, які ді­йшли до нас. Ймо­вір­но, у пев­ний час сим­во­ла­ми мі­ста бу­ли хрест і три­зуб, зо­бра­же­н­ня яких зна­хо­ди­ли на це­глі для бу­дів­ни­цтва хра­мів. Три­зуб був ро­до­вим зна­ком Во­ло­ди­ми­ра, а хрест — сим­во­лом хри­сти­ян­ства, яке він по­ши­рю­вав.

Та­кож ві­до­мо, що на пе­ча­тках ма­гі­стра­ту мі­ста ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли зга­да­не зо­бра­же­н­ня Юрія-Змі­є­бор­ця, або про­сто во­ї­на-змі­є­бор­ця. Цей знак ча­сто зу­стрі­ча­є­ться на дав­ніх пе­ча­тках і гер­бах во­лин­ських кня­зів як сим­вол рі­шу­чо­сті, спра­ве­дли­во­сті та хо­ро­бро­сті, за­зна­ча­ють ав­то­ри про­е­кту «Шля­ха­ми ште­тлів». За пе­ре­ка­за­ми, свя­тий рів­но­апо­столь­ний князь Володимир на­дав мі­сту-тез­ці герб у ви­гля­ді вер­шни­ка на бі­ло­му ко­ні, який спи­сом про­ни­зує змія, ще близь­ко 991 ро­ку. Без сут­тє­вих змін цей герб існу­вав май­же ти­ся­чо­лі­т­тя — до 1911-го.

На по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя за цар­ським ука­зом мі­ста ма­ли отри­ма­ти свої гер­би, при­чо­му указ ви­зна­чав пра­ви­ла їх ство­ре­н­ня. 27 бе­ре­зня 1911 ро­ку Володимир-Во­лин­ський на­ре­шті отри­мав герб, в осно­ві яко­го був фран­цузь­кий щит (чо­ти­ри­ку­тний, із за­го­стре­н­ням уни­зу) з чор­ним по­лем і вер­шни­ком із бу­ла­вою на бі­ло­му ко­ні, що пе­ре­ма­гає зе­ле­но­го змія. Мо­жли­во, бу­ла­ва з’яви­ла­ся, щоб від­рі­зни­ти йо­го від по­ді­бно­го мо­сков­сько­го гер­ба. У пра­вій віль­ній ча­сти­ні роз­мі­щу­вав­ся герб Во­ли­ні: червоний щит із бі­лим чо­ти­ри­кін­це­вим хре­стом. На­го­рі герб Во­ло­ди­ми­ра-Во­лин­сько­го при­кра­ша­ла срі­бна мі­ська ко­ро­на із трьо­ма ве­жа­ми, а нав­ко­ло щи­та роз­мі­сти­ли пе­ре­пле­те­ні Оле­ксан­дрів­ською стрі­чкою два зо­ло­ті ко­ло­ски.

Су­ча­сний ва­рі­ант офі­цій­но­го сим­во­лу мі­ста за­твер­ди­ли у 1999 ро­ці. Ав­тор про­е­кту — Ана­то­лій Ко­стюк. Гер­бо­вий щит має фор­му чо­ти­ри­ку­тни­ка з пів­ко­лом в осно­ві. У чер­во­но­му по­лі — свя­тий Юрій вер­хи на срі­бно­му ко­ні, нав­ко­ло го­ло­ви — зо­ло­тий німб, у лі­вій ру­ці свя­тий три­має червоний щит зі срі­бним хре­стом, а пра­вою про­би­ває срі­бним спи­сом змія з чер­во­ни­ми очи­ма. Щит обрам­ле­ний зо­ло­тим де­ко­ра­тив­ним кар­ту­шем і увін­ча­ний срі­бною му­ро­ва­ною мі­ською ко­ро­ною.

Зі свя­тим Юрі­єм на ем­бле­мі мі­сто існує ба­га­то сто­літь, пе­ре­жи­ло чи­ма­ло тяж­ких і ра­ді­сних по­дій. Змі­є­бо­рець про­дов­жує охо­ро­ня­ти Володимир-Во­лин­ський, у яко­го по­пе­ре­ду ба­га­то пе­ре­мог.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.