По­гляд крізь сто­лі­т­тя

Marshrut №1 - - Новини -

Володимир СТЕМКОВСЬКИЙ, ди­ре­ктор Володимир-Во­лин­сько­го істо­ри­чно­го му­зею іме­ні Оме­ля­на Двер­ни­цько­го, ко­мен­тує фо­то­знім­ки ста­ро­го мі­ста, які збе­рі­га­ю­ться в фон­дах уста­но­ви. Во­ни зро­бле­ні не­ві­до­ми­ми ав­то­ра­ми орі­єн­тов­но між 1914 та 1924 ро­ка­ми...

ЩОТИЖНЕВИЙ (НЕДІЛЬНИЙ) ЯРМАРОК У ВО­ЛО­ДИ­МИ­РІ-ВО­ЛИН­СЬКО­МУ. На пе­ре­дньо­му пла­ні — не­ве­ли­чка гру­па хло­пчи­ків у ці­ка­вих ко­ло­ри­тних ке­пі та жа­ке­тах (ма­ри­нар­ках). Із за­галь­но­го пла­ну зро­зумі­ло, що сфо­то­гра­фо­ва­но за­вер­шаль­ну фа­зу яр­мар­ку­ва­н­ня — крам спро­да­но, жін­ки щось між со­бою обго­во­рю­ють, а діти вже си­дять на мі­шках, що на во­зах. Ще го­ди­на-дві — і мі­ща­ни та се­ля­ни роз’їду­ться по сво­їх до­мів­ках

Бу­дів­ля гім­на­зії 1903 — 1908 рр. На це­гля­них сті­нах збе­ре­гло­ся чи­ма­ло ви­дря­па­них учня­ми прі­звищ з тих ро­ків. Тут на­вча­ли­ся ху­до­жник Ми­ко­ла Рокицький та ре­жи­сер Ан­джей Вай­да

Цер­ква Успі­н­ня Пресвятої Бо­го­ро­ди­ці 1160 ро­ку

Бу­дів­ля за­лі­зни­чно­го вок­за­лу у Во­ло­ди­ми­рі-Во­лин­сько­му. Зве­де­но 1908 ро­ку

Тор­го­вель­ні ря­ди XVIII сто­лі­т­тя. На за­дньо­му пла­ні — ве­жі ко­сте­лу свя­тих Яки­ма та Ган­ни. На жаль, ря­ди не збе­ре­же­но

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.