За ла­штун­ка­ми КО РОЛІВСТВ

Пропонуємо ко­ро­тку, але на­си­че­ну кі­но­по­до­рож крізь різні епо­хи та кра­ї­ни під прав­лі­н­ням ві­до­мих ди­на­стій

Marshrut №1 - - Новини -

1 «ЄЛИЗАВЕТА: ЗО­ЛО­ТИЙ ВІК»

Ори­гі­наль­на на­зва: Elizabeth: The Golden Age Ре­жи­сер: Ше­кхар Ка­пур

Кра­ї­на: Ве­ли­ко­бри­та­нія, Фран­ція, Ні­меч­чи­на Рік: 2007 Жанр: історична біо­гра­фі­чна дра­ма

У ро­лях: Кейт Блан­шетт, Клайв Оу­ен

Кі­нець XVI сто­лі­т­тя. Іспан­ський мо­нарх Фі­ліп ІІ роз­гор­тає кам­па­нію із за­хо­пле­н­ня Ан­глії. Її ко­ро­ле­ва Єлизавета І го­ту­є­ться да­ти гі­дну від­січ. На її ру­ку та сер­це пре­тен­ду­ють кіль­ка європейських мо­нар­хів, але зму­си­ти її по­шко­ду­ва­ти про «за­між­жя з Ан­глі­єю» зміг ли­ше аван­тю­рист та пі­рат Вол­тер Ре­лі. Утім, ви­бір зро­бле­но, перш за все ко­ро­ле­ва му­сить бо­ро­ни­ти свою кра­ї­ну. Чи зна­йде­ться час і мі­сце на по­чу­т­тя

2 «КО­РОЛЬ ТАНЦЮЄ»

Ори­гі­наль­на на­зва: Le Roi danse

Ре­жи­сер: Же­рар Корб’є

Кра­ї­на: Фран­ція, Ні­меч­чи­на, Бель­гія

Рік: 2000

Жанр: історична дра­ма

У ро­лях: Бе­нуа Ма­жи­мель, Бо­рис Тер­раль

Му­зи­кант-по­ча­ткі­вець Люл­лі на­пи­сав му­зи­ку до «Ба­ле­ту но­чі», в яко­му юний Лю­до­вік XIV виконує роль Сон­ця, що схо­дить. Пі­зні­ше ко­роль ін­те­грує своє за­хо­пле­н­ня ми­сте­цтвом у дер­жав­ну по­лі­ти­ку. А дру­жба з ком­по­зи­то­ром Люл­лі та дра­ма­тур­гом Мо­льє­ром під­три­мує Лю­до­ві­ка у пра­гнен­ні вста­но­ви­ти ге­ге­мо­нію Фран­ції в Єв­ро­пі та ки­дає ви­клик за­шо­ре­но­сті ка­то­ли­цько­го су­спіль­ства.

3 «ЩЕ ОДНА З РО­ДУ БОЛЕЙН»

Ори­гі­наль­на на­зва: The Other Boleyn Girl

Ре­жи­сер: Джа­стін Ча­двік

Кра­ї­на: Ве­ли­ко­бри­та­нія, США

Рік: 2008 Жанр: історична ме­ло­дра­ма

У ро­лях: На­та­лі Пор­тман, Скар­летт Йо­ган­сон, Ерік Ба­на

Гла­ва ро­ди­ни Болейн при­ла­шту­вав сво­їх до­чок — Ан­ну

та Ма­рію — до дво­ру ан­глій­сько­го мо­нар­ха Ген­рі­ха VIII. Там

жін­ки зма­га­ти­му­ться не тіль­ки за при­хиль­ність ко­ро­ля, а й за

вплив у при­двор­них ко­лах та на­віть за трон. Вир при­стра­стей охо­пить не ли­ше ко­ро­лів­ський па­лац: у дер­жа­ві не­спо­кій­но, на­зрі­ває і кон­флікт із Ва­ти­ка­ном...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.