Скарб кня­жо­го мі­ста

Marshrut №1 - - Тема Випуску: Галич -

Про­сві­тни­ки, по­лі­ти­ки, цер­ков­ні ді­я­чі — у ста­ро­дав­ньо­му мі­сті й нав­ко­ло ньо­го на­ро­джу­ва­лись і пра­цю­ва­ли лю­ди, які змі­ню­ва­ли жи­т­тя су­сі­дніх зе­мель і ба­га­то зро­би­ли для фор­му­ва­н­ня Укра­ї­ни як у люд­ській сві­до­мо­сті, так і те­ри­то­рі­аль­но. Та­кі силь­ні по­ста­ті є го­лов­ним скар­бом будь-якої зем­лі. Про най­ві­до­мі­ших із тих, хто на­ро­див­ся у Га­ли­чі або по­бі­ля ньо­го, нам роз­по­вів Ан­дрій СТА­СЮК, за­ві­ду­вач на­у­ко­во-осві­тньо­го від­ді­лу На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Дав­ній Га­лич».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.